Atlases rezultāti

Kadastra numurs vai apzīmējums: 13000000000000000

- Dzīvokļa īpašums 13009999999

1. Kadastra objekta identifikācijas informācijas bloks

Īpašuma numurs: 13009999999
Īpašuma tips: Dzīvokļa īpašums

2. Nekustamā īpašuma pamatdatu informācijas bloks

Nekustamā īpašuma nosaukums:
Īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība: 2938

3. Nekustamā īpašuma sastāva informācijas bloks

Nr Kadastra apzīmējums Objekta veids Domājamās daļas Adrese
1. 13000202591 Zemes vienība 515 daļas no 40734 AR 102483776 Slokas iela 103 Jūrmala LV2016
2. 13000202501991 Būve 515 daļas no 40734 AR 102483776 Slokas iela 103 Jūrmala LV2016
3. 13000202501991058 Telpu grupa 0 daļas no 0 AR 116544091 Slokas iela 103 Jūrmala LV2016

4. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājuma informācijas bloks

Zemesgrāmatas nodalījuma numurs: 6728
Apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums: Jūrmalas pilsētas zemesgrāmata
Reģistrācijas datums zemesgrāmatā: 2007-08-27

5. Īpašuma tiesību un nomas tiesību informācijas bloks

Nr Personas statuss Fiziskas personas vārds Fiziskas personas citi vārdi Uzvārds vai nosaukums Fiziskas personas kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs Adrese Personas īpašuma tiesību statuss Piederošās daļas Daļas kopā
1. fiziska persona Nav informācijas Īpašnieks

20. Kadastra informācijas sistēmā uzturēto aktuālo vērtību informācijas bloks

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā: 9937
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība: 9937

Nekustamā īpašuma objekta kadastrālās vērtības daļas:

Nr Kadastra objekta veids Kadastra apzīmējums Kadastrālā vērtība Kadastrālās vērtības noteikšanas Mežaudzes vērtība
1. Zemes vienība 13000262501 478.06 2012-01-01
2. Būve 13000262501001 835.26 2011-04-12
3. Telpu grupa 13000262501001058 8624 2011-01-01
- Būve 13000262501001

1. Kadastra objekta identifikācijas informācijas bloks

Objekta numurs: 13000262501001
Objekta tips: Būve

10. Būves pamatdatu informācijas bloks

Ēkas adrese: Nav informācijas
Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka
Būves galvenais lietošanas veids: Triju vai vairāku dzīvokļu mājas (1122)
Būves kopējā platība: 5389.4
Apbūves laukums: 614.8
Ēkas virszemes stāvu skaits: 10
Ēkas pazemes stāvu skaits: 1
Ēkas ārsienu materiāls: Dzelzsbetoni (23)
Ēkas telpu grupu skaits: 83
Būves fiziskais stāvoklis (%): 25
Kadastrālās uzmērīšanas datums: 2007-01-12
Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas būve: 13000262501

11. Būves tipu informācijas bloks

Būves tipa kods: 11226104
Būves tipa koda nosaukums: Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas

12. Būves konstruktīvo elementu informācijas bloks

Nr Konstruktīvā elementa nosaukums Konstruktīvā elementa materiāls
1. Pamati
2. Ārsienas un karkasi
3. Pārsegumi
4. Jumts (segums)

13. Būves apjoma rādītāju informācijas bloks

Nr Apjoma rādītāja nosaukums Apjoma rādītāja veids Apjoms Mērvienība Tipa/elementa kods (inženierbūvēm)
1. Būvtilpums (4) 17707 kub.m. (25)
2. Apbūves laukums (1) 614.8 apbūves laukuma kv.m. (4)

14. Kopējās platības sadalījuma pa platību veidiem informācijas bloks

Kopējā platība: 5389.4
Kopējās platības sadalījums:
Lietderīgā platība: 4094
Lietderīgās platības sadalījums:
Dzīvokļu kopējā platība: 4094
Dzīvokļu kopējās platības sadalījums:
Dzīvokļu platība: 3996.4
Dzīvokļu platības sadalījums:
Dzīvojamā platība: 2313.3
Dzīvokļu palīgtelpu platība: 1683.1
Dzīvokļu ārtelpu platība: 97.6
Nedzīvojamo telpu platība: 0
Nedzīvojamo telpu platības sadalījums:
Nedzīvojamo iekštelpu platība: 0
Nedzīvojamo ārtelpu platība: 0
Koplietošanas palīgtelpu platība: 1295.4
Koplietošanas palīgtelpu platības sadalījums:
Koplietošanas iekštelpu platība: 1277.9
Koplietošanas ārtelpu platība: 17.5

18. Labiekārtojumu informācijas bloks

Nr Labiekārtojuma veids Labiekārtojuma apraksts Labiekārtojuma apjoms
1. Apkure. Centralizētā
2. Aukstā ūdens apgāde
3. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pisuārs / bidē
4. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša
5. Lifti. Pasažieru
6. Gāzes apgāde
7. Kanalizācija. Nav reģistrēts sadzīves kanalizācijas veids
8. Karstā ūdens apgāde
9. Elektroapgāde

20. Kadastra informācijas sistēmā uzturēto aktuālo vērtību informācijas bloks

Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība: 743483
Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 2012-04-12
- Telpu grupa 13000262501001058

1. Kadastra objekta identifikācijas informācijas bloks

Objekta numurs: 13000262501001058
Objekta tips: Telpu grupa

14. Kopējās platības sadalījuma pa platību veidiem informācijas bloks

Kopējā platība: 51.5
Kopējās platības sadalījums:
Lietderīgā platība: 0
Lietderīgās platības sadalījums:
Dzīvokļu kopējā platība: 0
Dzīvokļu kopējās platības sadalījums:
Dzīvokļu platība: 50.4
Dzīvokļu platības sadalījums:
Dzīvojamā platība: 27.6
Dzīvokļu palīgtelpu platība: 22.8
Dzīvokļu ārtelpu platība: 1.1
Nedzīvojamo telpu platība: 0
Nedzīvojamo telpu platības sadalījums:
Nedzīvojamo iekštelpu platība: 0
Nedzīvojamo ārtelpu platība: 0
Koplietošanas palīgtelpu platība: 0
Koplietošanas palīgtelpu platības sadalījums:
Koplietošanas iekštelpu platība: 0
Koplietošanas ārtelpu platība: 0

16. Telpu grupas pamatdatu informācijas bloks

Telpu grupas adrese: AR 116544091 Skolas iela 103 Jūrmala LV2016
Telpu grupas nosaukums: Dzīvoklis
Telpu grupas lietošanas veids: Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (1122)
Ēkas stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa: 6
Telpu skaits telpu grupā: 7
Kopējā platība: 51.5
Kadastrālās uzmērīšanas datums: 2000-05-05
Tā dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, kura sastāvā ir telpu grupa: 13009011890
Tās būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa: 13000202501001
Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas būve:

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījuma pa telpu veidiem un telpas raksturojošo rādītāju informācijas bloks

Nr Telpas nosaukums Telpas veids Telpas platība Būves stāvs, kurā atrodas telpa Telpas augstums Patvaļīgas būvniecības pazīme
1. Istaba Dzīvojamā telpa (1) 12.9 6 2.5
2. Istaba Dzīvojamā telpa (1) 14.7 6 2.5
3. Virtuve Dzīvokļa palīgtelpa (2) 7.4 6 2.5
4. Gaitenis Dzīvokļa palīgtelpa (2) 11.4 6 2.5
5. Vannas istaba Dzīvokļa palīgtelpa (2) 2.8 6 2.5
6. Tualete Dzīvokļa palīgtelpa (2) 1.2 6 2.5
7. Lodžija Dzīvokļa ārtelpa (3) 1.1 6 2.5

18. Labiekārtojumu informācijas bloks

Nr Labiekārtojuma veids Labiekārtojuma apraksts Labiekārtojuma apjoms
1. Apkure. Centralizētā
2. Aukstā ūdens apgāde
3. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pisuārs / bidē
4. Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša
5. Lifti. Pasažieru
6. Gāzes apgāde
7. Kanalizācija. Nav reģistrēts sadzīves kanalizācijas veids
8. Karstā ūdens apgāde
9. Elektroapgāde

20. Kadastra informācijas sistēmā uzturēto aktuālo vērtību informācijas bloks

Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība: 8624
Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 2012-01-01