Valsts Vienotā Datorizētā Zemesgrāmata

Zemesgrāmatas ir publiskās grāmatas, kas nodibinātas tiesību koroborācijai uz nekustamu īpašumu.

Sistēmas ”Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata” pārzinis -Tiesu administrācija (pamatojums Zemesgrāmatu likuma 115.pants). Apstrādātājs – SIA “Lursoft IT”, reģ. nr. 40003170000.

Tiesiskais pamats informācijas apstrādei – Zemesgrāmatu likuma 132.pants, Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679) 6.panta 1.punkta b., c., e., f. apakšpunkti.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība.

Zemesgrāmatu institūta radīšana un attīstība ir vērsta uz kreditora interešu aizsardzību, lai, nostiprinot zemesgrāmatā ķīlas tiesības, šim ierakstam būtu tāda pati drošība kā ņemot rokas ķīlā kustamu mantu. Zemesgrāmatu sistēma kalpo par balstu, lai gūtu saistību reālu nodrošinājumu. Katru nekustamu īpašumu kā patstāvīgu zemes vienību reģistrē atsevišķā zemesgrāmatu nodalījumā, un līdz ar to tā kļūst par hipotekāra vienību un kā tāda atbild pilnā sastāvā par visām šajā nodalījumā ierakstītajām lietu tiesībām.

Valsts vienotajā datorizētajā Zemesgrāmatā iespējams meklēt pēc sekojošiem parametriem:

  • pēc īpašuma kadastra numura;
  • pēc īpašuma zemesgrāmatas numura;
  • pēc īpašuma nosaukuma;
  • pēc īpašuma adreses.

Zemesgrāmatas izziņas paraugs.

Lai piekļūtu Zemesgrāmatas datu bāzei, lūdzu, izmantojiet ieejas lapu.