Monitorējamie notikumi

Klientu portfelī tiek nodrošināts juridisko un fizisko personu, kā arī objektu monitorings pēc zemāk norādītajiem veidiem. Juridiskās personas tiek monitorētas pēc to reģistrācijas numura, fiziskās personas – pēc personas koda, bet objekti – pēc to identifikatora (koda, līguma numura u.tml.).

Uzņēmuma reģistra monitorings
 • Reģistrācijas datu izmaiņu notikumi
  • Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā
  • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā
  • Izmaiņas juridiskajā adresē
  • Ieraksts par adresi aktualizēts, pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.4 panta trešo daļu
  • Izmaiņas pamatkapitālā
  • Pamatkapitāls pārrēķināts, pamatojoties uz Komerclikuma pārejas noteikumu 52.p.
  • Izmaiņas dalībniekos
  • Izmaiņas amatpersonās
  • Izmaiņas prokūristos
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (UR)
 • Uzņēmuma patieso labuma guvēju monitorings
  • Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem
  • Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums
  • Jauns ieraksts par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē
  • Ierakstam par juridiskās personas esamību patieso labuma guvēju kontroles ķēdē reģistrēts beigu datums
  • Izmaiņas ierakstā par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem
 • Atcelto amatpersonu monitorings
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 dienu
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 2 nedēļas
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 mēnesi
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 3 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 6 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 12 mēnešus
 • Likvidācijas notikumi
  • Uzņēmums likvidēts
  • Likvidācijas procesa uzsākšana
  • Pārtraukts likvidācijas process
  • Darbība izbeigta
  • Darbība atjaunota
  • Darbība turpinās
  • Anulēts ieraksts par likvidācijas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai darbības izbeigšanu
  • Darbības apturēšana
 • Uzņēmuma reorganizācijas notikumi
  • Apvienošana 
  • Atdalīšana
  • Pievienošana
  • Sadalīšana
  • Uzņēmējdarbības formas maiņa
  • Reģistrēts reorganizācijas līguma projekts
 • Nodrošinājuma notikumi
  • Reģistrēts jauns nodrošinājums
  • Nodrošinājums atcelts
 • Dokumentu notikumi
  • Pieejams jauns dokuments
  • Dokuments tehniski dzēsts
 • Gada pārskatu notikumi
  • Pieejams gada pārskats iesniegtā formā
  • Skenēta gada pārskata (ieraksta) anulēšana
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Bilance
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - PZA 
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Naudas plūsma
 • Valsts atbalsts
  • Piešķirts dīkstāves pabalsts (avots: VID)
  • Atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem (avots: VID)
  • Atbalsts algu subsīdijai (avots: VID)
  • Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (avots: VID)
 • Darbības veidu izmaiņu monitorings
  • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā (Avots: CSP)
  • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā (Avots: VID)
 • Struktūrvienību monitorings
  • Reģistrēta jauna struktūrvienība
  • Izslēgta struktūrvienība
 • AML monitorings
  • Mainījušies AML riski
 •  
Maksātnespējas monitorings
 • Maksātnespējas notikumi
  • Kreditoru sapulce (UR ieraksts)
  • Saistību dzēšanas procedūras pasludināšana
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana, bankrota procedūras uzsākšana, administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā (fiz. personām)
  • Maksātnespējas procesa izbeigšana
  • Precizēta parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Paziņojums par kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Kreditoru sapulce
  • Bankrota procedūras uzsākšana
  • Parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratora pilnvarošana
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu
  • Paziņojums par noslēguma kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par kārtējās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par pirmās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Noslēguma kreditoru sapulce
  • Kārtējā kreditoru sapulce
  • Pirmā kreditoru sapulce
  • Administratora atcelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Izsole
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājumu
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana
  • Tiesas spriedums par fiz. personas mantas pārdošanas plāna apstiprināšanu
  • Tiesas spriedums par fiz. personas mantas pārdošanas plāna grozīšanu
  • Administratora lēmums par izlīguma iespēju
 • Tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratora pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora iecelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Administratora atcelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa procedūras pasludināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Administratora pilnvarošana
  • Uzraugošās personas iecelšana tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Uzraugošās personas atcelšana tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Izmaiņas informācijā par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu
 • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratora atcelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšana, pasākumu plāna apstiprināšana, administratora iecelšana
  • Administratora iecelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora pilnvarošana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
  • Uzraugošās personas iecelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Uzraugošās personas atcelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietā
  • Izmaiņas informācijā par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu
Maksātnespējas monitorings - likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"
 • Ierosināta maksātnespējas lieta
 • Administratora iecelšana
 • Maksātnespējas pasludināšana
 • Maksātnespējas procesa izbeigšana
 • Citas tiesas maksātnespējas procesa laikā
 • Apstiprināts sanācijas plāns
 • Grozījumi sanācijas plānā
 • Izbeigta sanācija
 • Uzsākta bankrota procedūra
 • Apstiprināts mierizlīgums
 • Administratora atcelšana
 • Sanācijas termiņa pagarināšana
 • Atcelts mierizlīgums
 • Bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana

 

 • PVN reģistra monitorings
  • Reģistrēšana PVN reģistrā
  • Paziņojuma saņemšana datumā, kad reģistrēts PVN reģistrā
  • Izslēgšana no PVN reģistra
  • Paziņojuma saņemšana datumā, kad izslēgts no PVN reģistra
  • Izslēgšana no PVN reģistra sakarā ar likvidāciju vai reorganizāciju
 • Saimnieciskās darbības apturēšanas monitorings
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (avots: VID)
  • Saimnieciskās darbības atjaunošana (avots: VID)
Fizisko personu monitorings
 • Fizisko personu notikumi Uzņēmumu reģistrā
  • Iecelšana amatā
  • Atcelšana no amata
  • Reģistrēta jauna prokūra
  • Prokūras izbeigšana
  • Izmaiņas dalībā
 • Patieso labuma guvēju monitorings
  • Personai reģistrētas izmaiņas kā patiesajam labuma guvējam
 • Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācijas notikumi ٭
  • Laulību līguma reģistrācija
  • Laulību līguma izmaiņas
  • Laulību līguma izbeigšana
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc laulības līguma numura
 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības apturēšanas notikumi
  • Saimnieciskā darbība apturēta
  • Saimnieciskā darbība atjaunota
 • Miršanas fakta monitorings
  • Reģistrēts miršanas fakts
  • Reģistrēts miršanas fakts (daļēja sakritība)
 
Komercķīlu reģistra monitorings ٭
 • Reģistrēta jauna komercķīla
 • Dzēsta komercķīla
 • Grozīta komercķīla
 • Pārjaunota komercķīla
 • Cedēta komercķīla
 • Komercķīlas termiņa pagarināšana
 • Pieteikums par komercķīlas tiesības izlietošanu pievienots komercķīlas reģistrācijas lietai
 • Reģistrēts paziņojums par komercķīlas tiesību izlietošanu
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc reģistrācijas akta numura
Tiesas sēžu kalendāra monitorings 
 • Nozīmēta sēde 
 • Mainīta sēdes informācija
 • Nozīmēta sēde (atbildētājs)
 • Mainīta sēdes informācija (atbildētājs)
 • Nozīmēta sēde (prasītājs)
 • Mainīta sēdes informācija (prasītājs)
Latvijas Vēstneša sludinājumu monitorings 
 • Mantojuma ziņas
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Pilnvardevējs atsaucis pilnvaru
 • Pilnvarniekam atsaukta pilnvara
Kavēto maksājumu datu bāzes monitorings 
 • Publicēts jauns parāds
 • Parāds apmaksāts
 • Reģistrēts jauns maksājums
 • Nodots parādu piedziņas uzņēmumam
 • Parāds atsaukts
 • Publicēts jauns parāds (avots: Paus Konsults)
 • Ieraksts par parādu dzēsts (avots: Paus Konsults)
VID nodokļu parādu monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Parāda summa palielinājusies (avots: VID)
 • Parāda summa samazinājusies (avots: VID)
Uzņēmumu akcīzes preču licenču monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēta jauna akcīzes licence
 • Anulēta uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence
 • Apturēta uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence
 • Uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence zaudējusi spēku
 • Atjaunota uzņēmumam reģistrētā akcīzes licence
 • Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei reģistrēta jauna darbības vieta
 • Uzņēmumam izsniegtai akcīzes licencei pārtraukta adresē reģistrētā darbība
Būvkomersantu reģistra monitorings
 • Uzņēmums reģistrēts kā būvkomersants
 • Apturēta būvkomersanta darbība
 • Izslēgts no Būvkomersantu reģistra
 • Atjaunota būvkomersanta darbība
 • Aktualizēta būvkomersanta informācija
CSDD notikumu monitorings
 • Reģistrēts kā īpašnieks transportlīdzeklim
 • Ieraksts par īpašuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
 • Reģistrēts kā turētājs transportlīdzeklim
 • Ieraksts par turējuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
Svētku monitorings 
 • Vārda dienu monitorings 
 • Dzimšanas dienu monitorings 
 • Uzņēmuma dzimšanas dienu monitorings 
 • Vārda dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Uzņēmumu dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām)
Adrešu monitorings
 • Adresē reģistrēts uzņēmums
 • Adresē likvidēts uzņēmums
 • Mainīta uzņēmuma adrese
 • Mainīts adreses nosaukums
Izsoļu monitorings
 • Adresē reģistrēta jauna izsole
 • Adresē reģistrētā izsole beigusies
 • Adresē reģistrētā izsole pārtraukta
Teritorijā reģistrēto izsoļu monitorings
 • Teritorijā reģistrēta jauna izsole
 • Teritorijā reģistrētā izsole beigusies
 • Teritorijā reģistrētā izsole pārtraukta
Jaunreģistrēto uzņēmumu monitorings
 • Jaunreģistrētie uzņēmumi
 • Jaunreģistrētie uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu
 • Jaunreģistrētie uzņēmumi ar amatpersonām
 • Noteiktā teritorijā jaunreģistrētie uzņēmumi
IUB rezultātu paziņojumi
 • Publicēts IUB rezultātu paziņojums (piegādātājs)
 • Publicēts IUB rezultātu paziņojums (pasūtītājs)


Piesakies DEMO