Kā tiek aprēķināts uzņēmuma kopējais reitings?

Uzņēmuma reitings tiek aprēķināts, par pamatu ņemot sešus galvenos finanšu darbību raksturojošos rādītājus, kurus izvēlējies Lursoft, konsultējoties ar finanšu ekspertiem.

Šie rādītāji ir:

  • Maksātspēja- raksturo uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvaru kopējos aktīvos. Šī rādītāja īpatsvars reitinga noteikšanā sastāda 30%.
  • Pelņa pirms nodokļiem - parāda uzņēmuma perioda peļņu vai zaudējumus pirms nodokļa izdevumu atskaitīšanas. Īpatsvars reitinga noteikšanā - 20%.
  • Likviditāte - raksturo uzņēmuma spēju kārtot savas īstermiņa saistības. Šī rādītāja īpatsvars reitinga noteikšanā sastāda 20%.
  • Apgrozījuma pieaugums - pēdējo trīs gadu vidējais apgrozījuma pieaugums. Ja uzņēmums ir jaunāks, tiek rēķināti gada pārskatu dati par pēdējiem pieejamiem gadiem. Īpatsvars reitinga noteikšanā - 10%.
  • Kapitāla atdeve - tīrā peļņa dalīta ar pašu kapitālu. Īpatsvars reitinga noteikšanā - 10%.
  • Saistības - kreditoru aprite pēdēja atskaites gadā. Īpatsvars reitinga noteikšanā - 10%.

Pēc katra no rādītājiem (maksātspēja, likviditāte utt.) uzņēmumi tiek saranžēti no lielākā līdz mazākajam. Katram tiek piešķirti reitinga punkti no 0 līdz 100. Uzņēmums, kas rangā atrodas 1.vietā, saņem 100 reitinga punktus, vidējais pēc ranga saņem 50 reitinga punktus un pēdējais - 0 punktus. Pārējie uzņēmumi saņem punktus proporcionāli, atkarībā no vietas rangā.

Uzņēmumam reitings tiek veidots gan nozarē, gan starp visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši gada pārskatu LR Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmuma kopējais reitings ir vidējais aritmētiskais rādītājs starp reitingu nozarē un reitingu starp visiem uzņēmumiem valstī.

Uzņēmuma vērtējums

Reitinga punkti:

100-80 Labi
80-60  
60-40  
40-20  
20-0 Vāji

Uzzini vairāk!

Uzņēmumu izvērstā analīze