Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

Pakalpojumā pieejams nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) klasifikācijas katalogs. Katalogs veidots pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība". Katalogā ir iespēja skatīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju (kodu, nosaukumu, aprakstu) un kodam atbilstošos nekustamo īpašumu darījumus.

01
Lauksaimniecības zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
02
Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu
Nekustamo īpašumu darījumi
03
Ūdens objektu zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
04
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Nekustamo īpašumu darījumi
05
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
06
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
07
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
08
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
09
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
10
Ražošanas objektu apbūves zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
11
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
12
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
Nekustamo īpašumu darījumi
Datu avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"