Laulāto mantisko attiecību reģistrs

Līgumu meklēšana

Laulāto mantisko attiecību reģistrs ir elektroniskā veidā apkopotas informācijas (ierakstu) kopums. Šajā datu bāzē pieejami laulāto mantisko attiecību līgumu dati, kas sevī ietver informāciju par pašu līgumu, laulātajiem, laulību apliecību un mantu.

Lietotājs, norādot personas kodu, var saņemt informāciju gadījumā, ja norādītajai personai laulāto mantisko attiecību reģistrā ir reģistrēts līgums.

Tiesiskais pamats informācijas apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e), f) apakšpunkti, likuma Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru  4.10.pants, Informācijas atklātības likuma 4.pants un Fizisko personu datu apstrādes likums.

Informācija tiek publiskota, saskaņā ar Civillikuma 140.-145. pantu.Ievadiet un izvēlieties meklēšanas kritēriju