Kadastrs

Valsts zemes dienesta Kadastrs ir vienota uzskaites sistēma, kas nodrošina pieeju aktuālākajai informācijai par Latvijas Republikā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvā ietilpstošām zemes vienībām, būvēm, telpu grupām, zemes vienības daļām un kadastrālo vērtību. Kadastrā iespējams arī iegūt informāciju par nekustamā īpašuma piederību - ja īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs ir juridiska persona (nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi).

Īpašumu Kadastrā iespējams meklēt pēc Kadastra numura.

Kadastra izziņas paraugs

Lai piekļūtu Kadastra datu bāzei, lūdzu, izmantojiet ieejas lapu.

Sadaļā Mani dati Kadastrā ikvienam ir iespēja bez maksas uzzināt informāciju par sev piederošajiem īpašumiem, amatpersonām ir iespēja bez maksas sadaļā Manas organizācijas dati Kadastrā iegūt ziņas par organizācijas nekustamajiem īpašumiem.