Lursoft datu bāzu un pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Izmantojot LURSOFT datu bāzes un/vai pakalpojumus (sistēmas), ikvienam to lietotājam jāievēro šādi noteikumi:

  1. Lietotājs apņemas izmantot no SIA "Lursoft IT" (reģ. Nr. 40003170000), turpmāk - Izpildītāja, iegūtos datu apstrādes pakalpojumus tikai legāliem mērķiem. Komerciālos nolūkos Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot datu apstrādes pakalpojumus iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Izpildītāju.
  2. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja ID un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.
  3. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmu drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Izpildītājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
  4. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības datu apstrādes pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
  5. Gadījumā, ja no vienas IP adreses, izmantojot sistēmas bezmaksas (publiskās) meklēšanas iespējas, 1 (vienas) dienas laikā tiek veikti vairāk kā 100 (viens simts) pieprasījumi, Izpildītājam ir tiesības šo IP adresi bloķēt bez paskaidrojumu sniegšanas.
  6. Lietotājs, nozaudējot visus vai kādu no lietotāja rekvizītiem (lietotāja ID vai paroli), par to nekavējoties ziņo Lursoft sistēmu administratoram (service@lursoft.lv). Lietotājam tiks izsniegta jauna parole.
  7. Visus Izpildītāja publicētos un izplatītos materiālus aizsargā autortiesības. Lietotājs apņemas, izmantojot no sistēmām iegūtos materiālus, ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu apstrādes likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti.
  8. Citējot vai atsaucoties uz sistēmās iegūto datu apstrādes pakalpojumu saturu, lietotājam jānorāda to iegūšanas avots - www.lursoft.lv vai "Lursoft datu bāzes Internetā".
  9. Izmantojot Eiropas biznesa reģistra datu bāzi, lietotājs apņemas ievērot nacionālos izmantošanas nosacījumus.
  10. Izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu bāzi, lietotājs apņemas ievērot izmantošanas noteikumus.

Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, nesaskaņojot ar Lursoft IT, tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā ES normām par personas datu aizsardzību.

Papildus šiem noteikumiem ikvienam Lursoft Sistēmas lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika.