Finanšu analīze

Finanšu analīze ir pakalpojums, kas dod iespēju, pamatojoties uz gada pārskatu reģistrā apkopoto informāciju, izvērtēt attiecīgā uzņēmuma likviditātes, aktivitātes, kapitāla struktūras un ienesīguma rādītājus. Finanšu analīzes pārskatā redzams uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums, salīdzinot tos ar citu uzņēmumu rādītājiem.

MGP, SIA

Reģistrācijas numurs 40003330000
Gads 2011
NACE Darbības veidi
63.99, 2.0 red Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
Rādītājs 2011 Valstī (2011) NACE=63.11
(2011)
NACE=72.40
(2011)
Likviditātes (apgrozāmo līdzekļu) Analīze Likviditātes analīze aplūko uzņēmuma īstermiņa finansiālos rādītājus un likviditāti. Pamatā, tā sniedz priekšstatu par to, vai uzņēmums ir spējīgs tikt galā ar savām īstermiņa saistībām, kā arī ar īstermiņa finansiālajiem riskiem, ja tādi rodas.
Vispārējais Apgrozāmo līdzekļu koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa parādi 2.2769
Vidējais: 34.8387
Vidēji (mediāna): 1.0924
Vieta: 18981 (67828)
Vidējais: 157.2107
Vidēji (mediāna): 1.5872
Vieta: 58 (143)
Vidējais: 21.3023
Vidēji (mediāna): 1.1106
Vieta: 58 (240)
Likviditāte - ja koeficents ir virs viens, uzņēmumam nevajadzētu būt problēmām savu īstermiņa saistību kārtošanā. Ja koeficients samazinās zem viens, parādās risks, ka uzņēmumam varētu rasties problēmas īstermiņa saistību maksājumos. Finansisti uzskata, ka šim koeficientam vajadzētu būt robežās no viens līdz trīs. Pārāk augsts likviditātes koeficients liecina par neracionālu apgrozāmo līdzekļu izmantošanu. Vērtējot ideālo līmeni, nedrīkst neņemt vērā nozares specifiku un konkrētā rādītāja dinamiku uzņēmumā.
Precīzais (stingrais) apgrozāmo līdzekļu koeficients = (Apgrozāmie līdzekļi – Krājumi) / Īstermiņa parādi 2.0881
Vidējais: 30.4930
Vidēji (mediāna): 0.7582
Vieta: 16124 (67828)
Vidējais: 157.0771
Vidēji (mediāna): 1.4285
Vieta: 57 (143)
Vidējais: 21.1800
Vidēji (mediāna): 0.9960
Vieta: 57 (240)
Ar šī koeficienta palīdzību tiek veikts daudz stingrāks īstermiņa likviditātes tests, jo tas izslēdz dažus no Apgrozāmajiem līdzekļiem (Krājumus), kurus ne vienmēr var viegli pārvērst naudas līdzekļos. Krājumi ir visnelikvīdākais apgrozamo līdzekļu posteņiem. Zems koeficients liecina, ka pārāk daudz līdzekļu ir ieguldīts krājumos.
Brīvie apgrozāmie līdzekļi = Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa parād 506924.0000
Vidējais: 10531.3775
Vidēji (mediāna): 828.0000
Vieta: 1271 (72997)
Vidējais: 20762.9079
Vidēji (mediāna): 2174.0000
Vieta: 2 (152)
Vidējais: 16448.6860
Vidēji (mediāna): 643.0000
Vieta: 2 (255)
Jāņem vērā, ka brīvie apgrozāmie līdzekļi parasti ir proporcionāli realizācijas apjomiem. Ja, tiek plānots realizācijas apjomu pieaugums, būs nepieciešams arī lielāki brīvie apgrozāmie līdzekļi, lai finansētu realizācijas izmaksas. Šim rādītājam jābūt sabalansētam, jo negatīvu efektu var radīt gan pārmērīgi liels brīvo apgrozāmo līdzekļu apjoms, gan to trūkums. Pārāk mazs brīvo apgrozāmo līdzekļu apjoms liecina par uzņēmuma nespēju kārtot īstermiņa saistības, bet pārāk liels par neefektīvu resursu izmantošanu.
Aktivitātes analīzeAktivitātes koeficienti norāda uz to, cik efektīvi uzņēmums izmanto tam esošos resursus. Ja, uzņēmumam ir pārāk daudz aktīvu, tad ieguldījumi tajos var būt nelietderīgi. Ja, pietrūkst aktīvu, tad var būt, ka uzņēmums darbojas neefektīvi.
Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums = Neto apgrozījums / Debitori kopā 11.1609
Vidējais: 121.8190
Vidēji (mediāna): 6.7636
Vieta: 21340 (59347)
Vidējais: 27.8850
Vidēji (mediāna): 4.8455
Vieta: 36 (138)
Vidējais: 37.3031
Vidēji (mediāna): 4.0409
Vieta: 36 (230)
Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma koeficients parāda, cik reizes gada laikā debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas līdzekļiem. Nav iespējams noteikt optimālu šī rādītāja lielumu, jo tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no nozares, kādā uzņēmums strādā. Lai rastu ieskatu kādam ir jābūt šim rādītājam, Lursoft finansu analīzes sistēma dod iespēju salīdzināt šo rādītāju ar vidējo rādītāju valstī (trešā kolona, kā arī ar vidējo rādītāju (ceturtā kolona), īpaši vajadzētu pievērst uzmanību salīdzinājumam ar vidējo rādītāju nozarē.
Vidējais iekasēšanas periods (dienas) = 365 / Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums 32.7034
Vidējais: 1047.6801
Vidēji (mediāna): 47.3685
Vieta: 35916 (59598)
Vidējais: 162.7341
Vidēji (mediāna): 72.8497
Vieta: 101 (137)
Vidējais: 252.5465
Vidēji (mediāna): 82.2615
Vieta: 101 (224)
Šis rādītājs parāda laiku, kas nepieciešams apmaksas saņemšanai no preces vai pakalpojuma pārdošanas brīža. Tas noteiks vai uzņēmumam ir pietiekami labi izstrādātas iekasēšanas procedūras, kā arī vai klienti neaiztur maksājumus. Arī šis rādītājs ļoti lielā mērā ir atkarīgs no nozares kurā uzņēmums strādā.
Apgrozāmo līdzekļu kustība = Neto Apgrozījums / Apgrozāmie līdzekļi 2.7362
Vidējais: 16.6827
Vidēji (mediāna): 2.8269
Vieta: 31496-31496 (61617)
Vidējais: 4.4308
Vidēji (mediāna): 2.6396
Vieta: 67 (139)
Vidējais: 6.1099
Vidēji (mediāna): 2.3925
Vieta: 67 (232)
Augsts koeficients norāda, ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu daudzums, turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Kopējo aktīvu apgrozījums = Neto Apgrozījums / Kopējiem aktīviem 2.2460
Vidējais: 9.5267
Vidēji (mediāna): 1.4570
Vieta: 21214-21214 (61754)
Vidējais: 2.1909
Vidēji (mediāna): 1.5360
Vieta: 43 (139)
Vidējais: 1.8717
Vidēji (mediāna): 1.3470
Vieta: 43 (232)
Pārāk zems koeficients parāda, ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu, kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma likviditāti. Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to, ka uzņēmumam ir jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos, lai izturētu konkurenci. Svarīgi ir pievērst uzmanību šī rādītāja dinamikai, lai gan koeficienta vērtību būtiski var ietekmēt aktīvu apjoma izmaiņa. Šai izmaiņai vajadzētu pievērst īpašu uzmanību pirms izdarīt secinājumus par uzņēmuma darbības uzlabošanos vai pasliktināšanos.
Krājumu apgrozījums = Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas / Krājumi 17.6278
Vidējais: 600.0582
Vidēji (mediāna): 9.6879
Vieta: 14436 (37266)
Vidējais: 375.0459
Vidēji (mediāna): 23.2455
Vieta: 29 (52)
Vidējais: 416.1321
Vidēji (mediāna): 23.6544
Vieta: 29 (80)
Krājumu apgrozījums parāda, cik reizes ir notikusi krājumos ieguldītās naudas ap-rite. Zems krājuma apgrozījums parāda, ka krājumos ieguldītā nauda nenes ienākumus, kā arī rada papildus izdevumus šo krājumu uzglabāšanā. Latvijā tam par iemeslu mēdz būt krājumu ieķīlāšana. Komercķīlas ņēmēji bieži vēlas, lai devējs uzturētu noteiktu krājumu apjomu noliktavās kā garantiju. Ja krājumu apgrozījums ir pārāk liels, tas var nozīmēt, ka kādā momentā var rastie problēmas ar iz-ejvielām, kas var radīt ražošanas procesa pārrāvumus, kā arī var nebūt preces noliktavā, lai pilnībā apmierinātu klientu vajadzības.
Krājumu apgrozījuma periods (dienas) = 365 / Krājumu apgrozījums 20.7059
Vidējais: 3820.5658
Vidēji (mediāna): 6.1012
Vieta: 22325 (57177)
Vidējais: 71.7943
Vidēji (mediāna): 0.0000
Vieta: 23 (127)
Vidējais: 57.0905
Vidēji (mediāna): 0.0000
Vieta: 23 (208)
Šis koeficients norāda uz laika periodu, kas nepieciešams, lai pārdotu krājumus. Augsts rādītājs var norādīt uz to, ka uzņēmumam ir lēna krājumu kustība.
Kapitāla struktūras analīzeŠie koeficienti apskata uzņēmuma kapitāla struktūru un indicē cik lielas papildus saistības uzņēmums ir spējīgs uzņemties. Pārmērīgs parāds var izraisīt bankrotu un nespēju iegūt nepieciešamos līdzekļus kritiskās situācijās.
Finansu līdzsvara koeficients = Kopējie aktīvi / Pašu kapitāls 1.5865
Vidējais: 5.1065
Vidēji (mediāna): 1.2257
Vieta: 30741-30741 (72478)
Vidējais: 1.5832
Vidēji (mediāna): 1.1814
Vieta: 54 (151)
Vidējais: 3.9591
Vidēji (mediāna): 1.1721
Vieta: 54 (254)
Finansu līdzsvara koeficients parāda uzņēmumu īpašnieku ieguldītas naudas īpatsvaru uzņēmuma aktīvos. Jo lielāks pašu kapitāla īpatsvars, jo stabilāka ir uzņēmuma finansu struktūra, attiecīgi kreditori labprātāk kreditē uzņēmumu un paveras iespēja piekļūt lētākiem un lielākiem finansu resursiem. Pārāk augsts rādītājs norāda, ka uzņēmumam ir jāsamazina parādu apjoms.Zems koeficients liecina par to, ka uzņēmumam nepieciešami papildus līdzekļi, lai uzlabotu savu ienesīgumu.
Parāds pret pašu kapitālu = Kreditori / Pašu kapitāls 0.5865
Vidējais: 4.0717
Vidēji (mediāna): 0.2138
Vieta: 30462-30462 (72478)
Vidējais: 0.5359
Vidēji (mediāna): 0.1752
Vieta: 54 (151)
Vidējais: 2.9324
Vidēji (mediāna): 0.1499
Vieta: 54 (254)
Parāds pret pašu kapitālu raksturo, cik lielā mērā uzņēmums ir atkarīgs no aizņemta kapitāla. Augsts rādītājs nozīmē, ka uzņēmums daudz izmanto aizņemto kapitālu, kas uzņēmumam rada papildus izmaksas procentu maksājuma veidā. Rādītāja novērtēšanai jāvērtē arī vidējais rādītājs nozarē, kā arī rādītāja dinamika. Ja rādītājam ir tendence pieaugt, tas norāda uz arvien pieaugošu uzņēmuma atkarību no aizņemtā kapitāla. Procentu maksājumi par aizņemto kapitālu ir nemainīgi, neatkarīgi no realizācijas apjoma, līdz ar to var ievērojami ietekmēt uzņēmuma stabilitāti mainoties realizācijas apjomam. Pārāk zems koeficients var liecināt par to ka uzņēmumam nepieciešams piesaistīt papildus finansu resursus, lai uzlabotu savu ienesīgumu.
Ilgtermiņa aktīvi pret Pašu kapitālu = Ilgtermiņa ieguldījumi / Pašu kapitāls 0.2842
Vidējais: 1.9548
Vidēji (mediāna): 0.0798
Vieta: 31557-31557 (72478)
Vidējais: 0.2383
Vidēji (mediāna): 0.0868
Vieta: 63 (151)
Vidējais: 1.2809
Vidēji (mediāna): 0.1352
Vieta: 63 (254)
Trīs tā saucamie bilances zelta likumi izsaka uzņēmuma ieguldījumu finansēšanas noteikumus. Pirmais likums paredz, ka ilgtermiņa ieguldījumus jāfinansē no pašu kapitāla. Tā kā pašu kapitāls ir uzņēmuma rīcībā uz neierobežotu laiku, tāpēc ar to ir jāfinansē ar ilgtermiņa ieguldījumiem. Ja pašu kapitāls ir mazāks nekā ilgtermiņa ieguldījumu summa, tas nozīmē, ka pašu kapitāls nesedz visus ilgtermiņa ieguldījumus. Tas liecina par racionālu pašu kapitāla izmantošanu. Bet, ja pašu kapitālu lieto apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, to uzskata par neracionālu pašu kapitāla izmantošanu. Otrais likums nosaka, ka ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē no pašu kapitāla un ilgtermiņa saistībām. Tā kā ilgtermiņa saistības ir jādzēš pēc viena gada un ilgāk, tāpēc tās var izmantot ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai. Ja ilgtermiņa rīcībā esošais kapitāls ievērojami pārsniedz ilgtermiņa ieguldījumus, tad uzņēmumam ir iespējas lielu daļu apgrozāmo līdzekļu segt ar ilgtermiņa lietošanā saņemto kapitālu. Bet lietderīgāk būtu palielināt ilgtermiņa ieguldījumus. Trešais likums attiecas uz apgrozāmo līdzekļu finansēšanu.
Ienesīguma (rentabilitātes) analīzeIenesīguma koeficienti analizē vadības lēmumu efektivitāti finansu uzdevumu pildīšanai. Šie koeficienti norāda apgrozāmo līdzekļu, ilgtermiņa ieguldījumu un kreditoru administrēšanas ietekmi uz uzņēmuma darbību. Visumā. jo augstāks koeficients, jo labāk.
Bruto peļņas robeža = Bruto peļņa vai zaudējumi / Neto apgrozījums * 100 % 46.5733
Vidējais: -30.8569
Vidēji (mediāna): 16.8245
Vieta: 13327 (58307)
Vidējais: 1.4042
Vidēji (mediāna): 44.9059
Vieta: 65 (136)
Vidējais: -13.0596
Vidēji (mediāna): 38.6582
Vieta: 65 (220)
Bruto peļņas robeža (apgrozījuma rentabilitāte) parāda uzņēmuma darbības efektivitāti, cik ražoto preču vai sniegto pakalpojumu cenas ir atbilstošas tirgus stāvoklim, kā arī to vai ražošanas izmaksas ir nozarei atbilstošā līmenī. Bruto peļņas rentabilitātes rādītāji dod iespēju aprēķināt kādā mērā neto apgrozījuma pārmaiņas ietekmē bruto peļņas lielumu. Bruto peļņas koeficients parāda pārdošanas apjomu un tiešo izmaksu attiecību, cik lielu peļņu dod katrs produkciju realizējot iegūtais lats pēc apgrozījuma izmaksu segšanas.
Kapitāla atdeve = Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) / Pašu kapitāls * 100 % 99.2796
Vidējais: -1209.0202
Vidēji (mediāna): -8.9139
Vieta: 1983 (70094)
Vidējais: -10.5392
Vidēji (mediāna): 8.7807
Vieta: 5 (149)
Vidējais: -110.6955
Vidēji (mediāna): -10.4478
Vieta: 5 (249)
Pašu kapitāla rentabilitāte (kapitāla atdeve) parāda, cik efektīvi tiek izmantots tas kapitāls, ko ir investējuši uzņēmumā īpašnieki. No ieguldītāja viedokļa šis ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, jo parāda cik potenciālais investors nopelnīs no katra sava ieguldītā lata. Šis rādītājs bieži vien tiek salīdzināts ar banku depozītu ienesīgumu.
Aktīvu atdeve = Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) / Aktīvu bilance * 100 % 62.5770
Vidējais: -251.0279
Vidēji (mediāna): -1.6140
Vieta: 2465 (69730)
Vidējais: -28.5247
Vidēji (mediāna): 2.9833
Vieta: 20 (149)
Vidējais: -39.6698
Vidēji (mediāna): -3.8047
Vieta: 20 (249)
Aktīvu rentabilitāte ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, kas parāda uzņēmuma konkurētspēju. Šis rādītājs ievērojami svārstās atkarībā no nozares, tāpēc ir svarīgi salīdzināt uzņēmuma rādītāju ar vidējiem rādītājiem. Ja rādītājs ir augstāks par nozares vidējo rādītāju, tas var liecināt par stipru uzņēmuma konkurētspēju.
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve = Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) / Ilgtermiņa ieguldījumi * 100 % 349.3389
Vidējais: -581.6554
Vidēji (mediāna): -1.7500
Vieta: 3688 (58797)
Vidējais: 23341.9938
Vidēji (mediāna): 26.6449
Vieta: 18 (128)
Vidējais: 6790.0829
Vidēji (mediāna): -6.2046
Vieta: 18 (222)
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve parāda ienesīgumu atkarībā no uzņēmuma ieguldījumiem ilgtermiņa aktīvos. Ja uzņēmums maz investē līdzekļus attīstībā, tas var novest pie konkurētspējas samazināšanās nākotnē. Svarīgi pievērst uzmanību rādītāja dinamikai, kā arī salīdzināt to ar vidējiem rādītājiem, lai noteiktu optimālo rādītāju.