Debitoru portfeļa izmantošanas noteikumi

Lietotie termini:

Lursoft – SIA „Lursoft IT” (reģistrācijas nr. 40003170000), Sistēmas pārzinis

Klients - klients, kurš noslēdz vienošanos ar Lursoft par Debitoru portfeļa izmantošanu

Lietotājs – jebkura Klienta norādīta fiziska persona, kas izmantos Sistēmu

Sistēma – Debitoru portfeļa sistēma, kurā: a)  Klienta Lietotājs ievada, aktualizē, labo, dzēš ierakstus par savu debitoru kavētajiem maksājumiem, b) tiek uzģenerētas atgādinājuma vēstules par debitoram par kavēto maksājumu.

Portāls – Lursoft uzturētā mājas lapa www.lursoft.lv

Datu bāze – Lursoft Kavēto maksājumu datu bāze, kas ir publiski pieejama Portāla lietotājiem

Kavētais maksājums – jebkurš Klienta debitoram izrakstīts rēķins/pavadzīme, kam ir iestājies apmaksas termiņš un tas nav pilnībā samaksāts

Debitors – Klienta debitors, juridiska persona

 

1.    Vispārīgā informācija

1.1. Sistēmas mērķis ir efektīvi samazināt klientu debitoru kavēto maksājumu apjomu.

1.2. Sistēmas noteikumi nosaka Sistēmas un tās izmantošanas  noteikumus, ierobežojumus un ir saistoši Klientam, un tā Lietotājam/ -iem.

1.3. Lursoft ir tiesības jebkurā laikā grozīt Sistēmas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

1.4. Lietotājs, līdztekus šo Sistēmas izmantošanas noteikumu ievērošanai, apņemas ievērot Portāla izmantošanas noteikumus.

 

2.    Sistēmas lietošana

2.1. Sistēma darbojas tiešsaistes režīmā un uzreiz pēc izmaiņu reģistrēšanas, ievadītā informācija tiek atspoguļotas Sistēmā un publiskajā Datu bāzē.

2.2. Sistēmā automātiski mainās kavēto maksājumu statusi atkarībā no samaksātās/nesamaksātās summas:

        2.2.1. Neapmaksāts – nav veikts neviens maksājums un atlikusī kavētā maksājuma summa ir vienāda ar iesniegto rēķina nesamaksāto summu.

        2.2.2. Daļēji samaksāts – ja ir veikti maksājumi, bet kavētais maksājums nav pilnībā nosegts

        2.2.3. Samaksāts – kavētais maksājums ir samaksāts un atlikusī rēķina summa ir 0.

2.3. Sistēmā var manuāli mainīt kavēto maksājumu kategorijas:

        2.3.1. Bezcerīgs – nav komunikācijas, reakcijas no Debitora;

        2.3.2. Nodots parādu piedziņai -  klients iesniedz kavēto maksājumu parādu piedziņai;

        2.3.3. Atsaukts – klients vienojas ar debitoru par citādu saistību nokārtošanas veidu;

        2.3.4. Norakstīts – Klients noraksta parādu;

        2.3.5. Strīds – Debitors neatzīst reģistrēto kavēto maksājumu;

        2.3.6. Cits – iespējams kāds cits iemesls, kas paskaidrots laukā cita infromācija.

2.4. Kavēto maksājumu publicēšana Datu bāzē

       2.4.1. Debitora nesamaksātie kavētie maksājumi 10.dienā pēc reģistrēšanas Sistēmā, ja to pilnīgu apmaksu Sistēmā Lietotājs nav reģistrējis, tiek publicēti Datu bāzē, norādot Klienta darbības veidu (NACE nozare), rēķinā norādīto apmaksas datumu, kavēto dienu skaitu, rēķina summu un valūtu, neapmaksāto rēķina summu un valūtu, kavētā maksājuma statusu un kategoriju, pēdējās informācijas iesniegšanas/ aktualizēšanas datumu, maksājumu vēsturi un citu informāciju, ja tāda ir.

        2.4.2. Pēc pilnas kavētā maksājuma apmaksas saņemšanas un tā reģistrēšanas Sistēmā, informācija par konkrēto kavēto maksājumu tiek saglabāta vēsturē.

        2.4.3. Kavētais maksājums tiek publicēts Datu bāzē 10.dienā pēc tā reģistrēšanas arī tad, ja ir samaksāts tikai daļēji.

        2.4.4. Datu bāzē netiek publicēti tie kavētie maksājumi, kuru kategorija ir  Atsaukts.

 

3.    Lietotāja tiesības un pienākumi

3.1. Lietotājs apņemas Sistēmā reģistrēt patiesus datus un pilnīgu informāciju par sava Debitora kavētajiem maksājumiem, apzinoties, ka, publicējot informāciju Datu bāzē, tā nemaldinās trešās personas. Lietotājs reģistrē Sistēmā informāciju tikai par Klienta debitoru kavētajiem maksājumiem, kuriem ir iestājies apmaksas termiņš un tie nav samaksāti.

3.2. Lietotāja tiesības ir reģistrēt, labot, dzēst Sistēmā debitoru kavētos maksājumus, kā arī citu ar tiem saistītu informāciju.

3.3. Pēc kavētā maksājuma iereģistrēšanas, Sistēma uzģenerē atgādinājuma vēstuli un Lietotāja pienākums ir to nekavējoties nosūtīt Debitoram.

3.4. Saņemot Sistēmā reģistrētā kavētā maksājuma apmaksu vai daļēju apmaksu, nekavējoties vai pēc iespējas ātrāk Lietotājs informāciju par maksājumu  reģistrē Sistēmā.

3.5. Lietotājam ir tiesības atsaukt kavēto maksājumu. Tādā gadījumā tā publicēšana Datu bāzē tiks pārtraukta/ apturēta.

3.6. Lietotāja pienākums ir korekti mainīt kavēto maksājumu kategorijas, atbilstoši reālajai situācijai.

 

4.    Lursoft tiesības un pienākumi

4.1. Pienākums nodrošināt Sistēmas nepārtrauktu un korektu darbību.

4.2. Lursoft nodrošina Klienta konfidencialitāti, Portāla lietotājiem Datu bāzē kā datu avotu par Debitora kavētajiem maksājumiem norādot Lursoft. Debitora pārstāvis - uzņēmuma amatpersona ar pārstāvības tiesībām, autorizējoties Portālā, sadaļā Manas organizācijas kavētie maksājumi ir tiesīga saņemt informāciju par pārstāvētā uzņēmuma kavētajiem maksājumiem, kas ir reģistrēti Datu bāzē, tai skaitā saņemt arī informāciju par Klientu, kurš kavēto maksājumu Sistēmā reģistrējis.

 

5.    Atbildība

5.1. Strīdu gadījumā Lursoft patur tiesības līdz situācijas noskaidrošanai pārtraukt kavētā maksājuma publicēšanu. Strīdu izskatīšanas kārtība: Lursoft ir tiesīgs pieprasīt Debitora un Kreditora rakstisku iesniegumu, kā arī iesniegt pierādījumus, lai izvērtētu informācijas pamatotību. 

5.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā, Lursoft ir tiesības pārtraukt ar Klientu vienošanos par Sistēmas izmantošanu.

5.3. Lursoft neatbild par zaudējumiem, kas radušies Debitoram, ja Klients neizpilda šajos noteikumos norādītos pienākumus.

5.4. Lursoft neuzņemas atbildību un negarantē Klientam Debitoru kavēto maksājumu apmaksu, lietojot Sistēmu.

5.5. Lursoft neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Sistēmu, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus.

5.6. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem Noteikumiem rodas starp Lursoft un Klientu, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.7. Klients apņemas Vienošanās izbeigšanas gadījumā 5 (piecus) gadus no izbeigšanas termiņa iestāšanās pildīt šo Noteikumu 3.4.punktā atrunāto pienākumu. Šo nosacījumu Klients ir tiesīgs neievērot, ja, izbeidzot Vienošanos, tas no Sistēmas dzēš vai atsauc to debitoru kavētos maksājumus, kuru apmaksu uz izbeigšanas brīdi Klients nav saņēmis.

 

Šo noteikumu neievērošana, un/vai Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, nesaskaņojot ar Lursoft, tiek uzskatīta par Sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā ES normām par personas datu aizsardzību.