Jūs atrodaties: Lursoft -> Nolēmumi -> Apraksts

Nolēmumu meklēšana

P a r a u g s

Kumulatīvais indekss: 1999KAT003.026
Lietas nr.: KA-107/12
Gads: 1999
Tiesa: Kurzemes apgabaltiesa
Instance: Apelācijas
Tēze: Nodarījuma (darbības vai bezdarbības) noziedzīgumu un sodāmību nosaka likums, kas bijis spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā (Krimināllikuma 5.pants)

Norādes: Saistītie dokumenti:
Krimināllikums. 5.
Krimināllikums. 5.
Krimināllikums. 7.
Krimināllikums. 55.
Krimināllikums. 55.(3)
Krimināllikums. 55.(6)
Krimināllikums. 180.
Krimināllikums. 180.
Krimināllikums. 180.
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību. 17.
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību. 18.
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību. 22.
Latvijas kriminālkodekss. 41.pants
Latvijas kriminālkodekss. 41.pants
Latvijas kriminālkodekss. 41.pants
Latvijas kriminālkodekss. 42.pants
Latvijas kriminālkodekss. 42.pants
Latvijas kriminālkodekss. 42.pants
Latvijas kriminālkodekss. 139. pants
Latvijas kriminālkodekss. 139. pants
Latvijas kriminālkodekss. 139.panta ceturtā daļa
Latvijas kriminālkodekss. 139.panta ceturtā daļa
Latvijas kriminālkodekss. 139.panta ceturtā daļa
Latvijas kriminālkodekss. 139.panta ceturtā daļa
Latvijas kriminālkodekss. 139.panta ceturtā daļa
Pirmās instances nolēmums


Lieta nr: KA-107/12
SPRIEDUMS

Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija šādā sastāvā:

tiesas sēdes priekšsēdētāja S.Reinholde,

tiesneši I.Junghāne, P.Opincāns,

ar sekretāri S.Jastrižemsku,

piedaloties prokurorei D.Miezei,

1999.gada 11.maijā izskatīja atklātā tiesas sēdē Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/4/6, apelācijas kārtībā krimināllietu, kurā ar Kuldīgas rajona tiesas 1999.gada 6.aprīļa spriedumu Valdis A., agrāk sodīts, sodāmības dzēstas, notiesāts pēc Krimināllikuma 180.panta ar brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu, piemērojot Krimināllikuma 55.panta trešo daļu, noteikts pārbaudes laiks uz 2 gadiem, saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta sesto daļu uzlikts par pienākumu atlīdzināt cietušajai Ritai B. zaudējumus Ls 32,30 līdz 1999.gada 1.jūnijam, nemainīt dzīvesvietu bez policijas atļaujas, ierasties uz reģistrāciju Kuldīgas rajona policijas nodaļā vienu reizi mēnesī.

No Valda A. par labu Ritai B. piedzīti Ls 32,30.

Pārbaudījusi krimināllietas materiālus tiesas sēdē, Krimināllietu tiesas kolēģija


k o n s t a t ē j a

Valdis A. atzīts par vainīgu un notiesāts par to, ka izdarījis zādzību nelielos apmēros.

Pirmās instances tiesa konstatējusi, ka Valdis A. 1998.gada oktobra beigās tīši, slepeni, mantkārīgu motīvu vadīts, Kuldīgas rajona Rumbas pagasta "Bērzu" mājas virtuvē no Ritas B. somiņas nozaga rokas pulksteni Ls 5,00 vērtībā un 50 santīmus. Tās pašas dienas vakarā, turpinot savu noziedzīgo darbību, Valdis A. atslēdza šo pašu māju klēts durvis un no turienes nozaga vīriešu velosipēdu Ls 25,00 vērtībā. Pēc tam atslēdza šķūnīša durvis un no turienes nozaga 80 kg kartupeļu kopējā vērtībā Ls 6,40 un 2 maisus kopējā vērtībā Ls 0,40. Tādā veidā Valdis A. nodarīja Ritai B. materiālos zaudējumus par Ls 31,80, t.i., zaudējumus, kuru apmērs nepārsniedz valdības noteikto viena mēneša minimālo darba algu.

Šādas tiesājamā Valda A. darbības pirmās instances tiesa kvalificējusi pēc Krimināllikuma 180.panta.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā Valdis A. saukts pie kriminālatbildības pēc Latvijas kriminālkodeksa 139.panta ceturtās daļas un pēc šā panta lieta nodota arī tiesai.

Par Kuldīgas rajona tiesas spriedumu apelācijas protestu iesniedzis Kuldīgas rajona prokurors, norādot, ka Kuldīgas rajona tiesa nepamatoti Valda A. darbības pārkvalificējusi no Latvijas kriminālkodeksa 139.panta uz Krimināllikuma 180.pantu, jo šāda rīcība ir pretrunā ar LR likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" 17. un 18.panta noteikumiem. Protestā norādīts, ka, nepamatoti pārkvalificējot, nav pilnībā izvērtēts Valda A. nodarījuma smagums un noteikts attiecīgs sods. Lūdz Kuldīgas rajona tiesas spriedumu atcelt un lietu izskatīt pēc būtības.

Apelācijas tiesas sēdē prokurors protestu uzturēja un lūdza atcelt Kuldīgas rajona tiesas spriedumu, un Valdi A. atzīt par vainīgu un notiesāt pēc Latvijas kriminālkodeksa 139.panta ceturtās daļas, uzskatot par iespējamu, nosakot sodu, piemērot Latvijas kriminālkodeksa 41. un 42.panta noteikumus.

Apsvērusi apelācijas protesta motīvus, tiesas kolēģija atzīst, ka protests ir pamatots un apmierināms, un pirmās instances tiesas spriedums atceļams pilnībā.

Taisot spriedumu, pirmās instances tiesa nepamatoti piemērojusi LR likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" 22.pantu un Krimināllikuma 5. un 7.pantu. Pirmās instances tiesa nav ņēmusi vērā LR likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" 17. un 18.panta noteikumus. Minētā likuma 17.pants nosaka, ka personas, kuras līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, par kuriem kriminālatbildība paredzēta Latvijas kriminālkodeksa pantos, izņemot šā likuma 2.pantā minētos nodarījumus, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas pēc Latvijas kriminālkodeksa, ņemot vērā, ka kriminālatbildība nevar iestāties, ja Krimināllikuma attiecīgajā pantā nav tādas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kas norādītas Latvijas kriminālkodeksa pantā. Savukārt 18.pants precizē, ka iepriekšminētā panta nosacījumi neattiecas uz personām, kuras līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim izdarījušas Latvijas kriminālkodeksa 139.pantā paredzēto noziegumu, t.i., izdarījušas zādzību, arī nelielos apmēros. Bez tam pirmās instances tiesa, piemērojot Krimināllikuma 55.pantu, nosakot nosacītu sodu, saskaņā ar šo pantu uzlikusi Valdim A. pienākumus. Latvijas kriminālkodeksā, notiesājot nosacīti, pienākumu uzlikšana nebija paredzēta. Tādā veidā pirmās instances tiesa nav ievērojusi Krimināllikuma 5.panta noteikumus, ka likumam, kas pastiprina sodu vai ir citādi nelabvēlīgs personai, atpakaļejoša spēka nav.

Nopratināts apelācijas instances tiesas sēdē, Valdis A. sevi par vainīgu atzina pilnībā un par viņam celto apsūdzību liecināja, ka 1998.gada oktobrī strādājis pie Ritas B. Lai iegūtu naudu alkohola iegādei, nolēmis izdarīt zādzību. No somiņas nozadzis pulksteni un 50 santīmus, bet no klēts un šķūnīša velosipēdu un 80 kg kartupeļu. Nozagtos kartupeļus pārdevis lieciniekam I.D., kurš viņam par tiem iedevis alkoholu.

Valda A. liecības apstiprinās ar tiem paskaidrojumiem, ko viņš sniedzis, veicot viņa liecību pārbaudi uz vietas, kur viņš norāda, kādā veidā un no kurienes nozadzis pulksteni, naudu, kartupeļus un velosipēdu.

Cietušās Ritas B. liecības tiesas sēdē tika nolasītas saskaņā ar Latvijas kriminālprocesa kodeksa 285.pantu. Pirmstiesas izmeklēšanā cietusī liecinājusi, ka Valdis A. 1998.gada oktobrī dzīvojis viņas mājās un palīdzējis saimniecībā. Oktobra beigās viņa konstatējusi, ka no somiņas pazudis vīriešu rokas pulkstenis un 50 santīmi, no šķūnīša 80 kg kartupeļu, no klēts vīriešu velosipēds. Klēts un šķūnīša durvis tikušas atslēgtas ar atslēgu. Pieļauj, ka zādzību izdarījis Valdis A., jo viņam bijis zināms, kur atrodas atslēgas. Kopsummā nodarīts zaudējums par Ls 37,30. Civilprasību uztur par Ls 32,30, jo pulksteni saņēmusi atpakaļ.

Liecinieks I.D. pirmās instances tiesas sēdē liecināja, ka no Valda A. nopircis apmēram 80 kg kartupeļu, ka tie ir zagti, nav zinājis.

Tiesas kolēģija uzskata, ka ar tiesas sēdē pārbaudītajiem pierādījumiem pilnībā konstatēta tiesājamā vaina zādzības izdarīšanā, kas saistīta ar iekļūšanu glabātuvē, un Valda A. darbības pirmstiesas izmeklēšanas laikā pareizi kvalificētas pēc Latvijas kriminālkodeksa 139.panta ceturtās daļas.

Nosakot Valdim A. sodu, tiesas kolēģija ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, tiesājamā personību un atbildību mīkstinošos apstākļus.

Tiesājamais Valdis A. agrāk sodīts, bet sodāmības dzēstas likumā noteiktajā kārtībā, narkoloģiskā kabineta uzskaitē nesastāv. Pelču pagasta padomes izsniegtajā raksturojumā Valdis A. raksturots negatīvi: nevēlas strādāt, lieto alkoholu, dzīvesvietā valda netīrība. Tiesas kolēģija ņem vērā, ka ar zādzību nodarītais reālais kaitējums ir neliels - Ls 32,30. Kā atbildību mīkstinošu apstākli novērtē to, ka Valdis A. izdarītajā vaļsirdīgi atzinies un izdarīto nožēlo. Šādos apstākļos tiesas kolēģija uzskata, ka, nosakot sodu pēc Latvijas kriminālkodeksa 139.panta ceturtās daļas, var piemērot Latvijas kriminālkodeksa 41.panta noteikumus un sodu noteikt zemāku par zemāko robežu, kāda paredzēta likumā. Ir iespējams piemērot arī Latvijas kriminālkodeksa 42.panta nosacījumus un sodu noteikt nosacīti. Mantas konfiskāciju nepiemērot.

Pamatojoties uz minēto un vadoties no Latvijas kriminālprocesa kodeksa 299., 300., 447.panta 2.punkta, tiesas kolēģija


n o s p r i e d a

Kuldīgas rajona tiesas 1999.gada 6.aprīļa spriedumu atcelt.

Valdi A. atzīt par vainīgu un sodīt pēc Latvijas kriminālkodeksa 139.panta ceturtās daļas, piemērojot Latvijas kriminālkodeksa 41.panta noteikumus, ar brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu bez mantas konfiskācijas. Saskaņā ar Latvijas kriminālkodeksa 42.pantu sodu noteikt nosacīti un spriedumu par brīvības atņemšanu neizpildīt, ja 2 (divu) gadu laikā Valdis A. neizdarīs jaunu noziegumu.

Piedzīt no Valda A. par labu Ritai B. Ls 32,30 (trīsdesmit divi lati un 30 santīmi).

Drošības līdzekli - parakstu par dzīvesvietas nemainīšanu - atstāt, līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Spriedumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamentā, ja konstatēti Latvijas kriminālprocesa kodeksa 450.-451.pantā paredzētie kasācijas iemesli.

Nolēmumu TOP5

Jaunākie nolēmumi

Reklama

zo.lv
 
Par Lursoft | Abonēšana | Pakalpojumi | Izmantošanas noteikumi