LV RU EN

Maksatnespejas registrs

J鹲 atrodaties: LURSOFT -> Maks鈚nesp鏹as re靑strs -> Procesa kart顃e

Procesa kart顃e

 
Re靑str鈉ijas numurs/Personas kods:40003031676
Nosaukums/V鈘ds, uzv鈘ds:VALMIERAS STIKLA 型IEDRA, Akciju sabiedr頱a
Adrese:Valmiera, Cempu iela 13

Piln izzi騛  Saist頱u GRAFS  Personas profils  Gada p鈘skati  Maks鈚nesp鏹as re靑strs  Nodro餴n鈐umi  Sken鐃ie dokumenti  Publik鈉ijas  Transportl頳zek飅  Traktori  Gan鈓pulki 

 
Procesa veids:Tiesisk鈙 aizsardz頱as process
Procesa raksturs:Viet鏹ais
 
Notikums:19.06.2019. Tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa ierosin怵ana 18.06.2019
 
Notikums:21.10.2019. Tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa 顂teno餫nas pasludin怵ana un pas鈑umu pl鈔a apstiprin怵ana 18.10.2019
TAP 顂teno餫nas termi蝠: 2 gadu laik, kas skait鈓s no dienas, kad maks鈚nesp鏹as re靑str izdar顃s ieraksts par par鈊nieka maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵anu
 
Notikums:21.10.2019. Uzraugo疴s personas iecel餫na tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa liet 19.09.2019
Uzraugo疴 persona:Lagzdi蝠 J鈔is
Mob. t鈒ru騛 numurs: 29109747
Elektronisk pasta adrese: janis.lagzdins@pwc.com
Ieraksts izdar顃s: 21.10.2019
 
Notikums:24.10.2019. Tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa pas鈑umu pl鈔 noteikt鈙 metodes 05.09.2019
Nodro餴n鈚o kreditoru grup: 1) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Galveno pras頹umu) da镧ja izpildes atlik餫na. 2) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Blakus pras頹umu) dz琊ana. 3) Sabiedr頱as kapit鈒a da飖 ASV meitas sabiedr頱 un/vai t鈙 mantas atsavin怵ana un/vai finan饀 l頳zek飖 piesaist铕ana no tre餫j鈓 person鈓. 4) Vieno餫n鈙 nosl鏶餫na ar Nodro餴n鈚鈐iem kreditoriem par da镧ju maks鈐umu saist頱u izpildes atlik餫nu uz laiku p鏲 Pl鈔a izpildes. Nenodro餴n鈚o kreditoru grup: 1) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Galveno pras頹umu) izpildes atlik餫na un sadal铕ana maks鈐umos uz laiku l頳z 24 m鏽e餴em. 2) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Blakus pras頹umu) dz琊ana. 3) Vieno餫n鈙 nosl鏶餫na ar LBBW Banku par maks鈐umu saist頱u sadal铕anu maks鈐umos uz laiku l頳z 48 m鏽e餴em. 4) Apliecin鈐uma sa騟m餫na no atsevi痦iem nenodro餴n鈚ajiem kreditoriem (saist顃鈓 person鈓) par maks鈐umu saist頱u izpildes atlik餫nu uz laiku p鏲 Pl鈔a izpildes. Nodro餴n鈚o un nenodro餴n鈚o kreditoru grup: 1) Sabiedr頱as ap騟m餫n鈙 nodro餴n鈚 tai papildus finan饀 l頳zek飖 pieejam頱u EUR 5 000 000 apm鐁.
 
Notikums:21.05.2020. Tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa pas鈑umu pl鈔a groz頹umu apstiprin怵ana 19.05.2020
 
Notikums:22.07.2020. Tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa pas鈑umu pl鈔 noteikt鈙 metodes 03.04.2020
Nodro餴n鈚o kreditoru grup: 1) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Galveno pras頹umu) izpildes atlik餫na; 2) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Blakus pras頹umu) dz琊ana; 3) ASV meitas sabiedr頱as mantas atsavin怵ana; 4) vieno餫n鈙 nosl鏶餫na ar Nodro餴n鈚ajiem kreditoriem par maks鈐umu saist頱u izpildes atlik餫nu uz laiku p鏲 Pl鈔a izpildes. Nenodro餴n鈚o kreditoru grup: 1) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Galveno pras頹umu) izpildes atlik餫na un sadal铕ana maks鈐umos uz laiku l頳z 24 m鏽e餴em; 2) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Blakus pras頹umu) dz琊ana; 3) vieno餫n鈙 nosl鏶餫na ar LBBW Banku par maks鈐umu saist頱u sadal铕anu maks鈐umos uz laiku l頳z 48 m鏽e餴em; 4) apliecin鈐umu sa騟m餫na no atsevi痦iem nenodro餴n鈚ajiem kreditoriem (saist顃鈓 person鈓) par maks鈐umu saist頱u izpildes atlik餫nu uz laiku p鏲 Pl鈔a izpildes. Nodro餴n鈚o un nenodro餴n鈚o kreditoru grup: 1) Sabiedr頱as ap騟m餫n鈙 nodro餴n鈚 tai papildus finan饀 l頳zek飖 pieejam頱u.
 
Notikums:11.01.2021. Tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa pas鈑umu pl鈔a groz頹umu apstiprin怵ana 07.01.2021
 
Notikums:13.01.2021. Tiesisk鈙 aizsardz頱as procesa pas鈑umu pl鈔 noteikt鈙 metodes 03.12.2020
Nodro餴n鈚o kreditoru grup: 1)Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Galveno pras頹umu) izpildes atlik餫na; 2)Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Blakus pras頹umu) dz琊ana; 3)Ties頱as, bet ne pien鈑ums, restrukturiz鐃 Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱as un nodibin鈚 jaunu nodro餴n鈐umu p鈘 Sabiedr頱as mantu; 4)Sabiedr頱as kapit鈒a da飖 ASV meitas sabiedr頱 un/vai t鈙 mantas atsavin怵ana un/vai finan饀 l頳zek飖 piesaist铕ana no tre餫j鈓 person鈓; 5)L頶uma parakst铕ana ar Nodro餴n鈚ajiem kreditoriem par maks鈐umu saist頱u izpildes atlik餫nu uz laiku p鏲 Pl鈔a izpildes. " Nenodro餴n鈚o kreditoru grup: 1) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Galveno pras頹umu) izpildes atlik餫na un sadal铕ana maks鈐umos uz laiku l頳z 24 m鏽e餴em. 2) Sabiedr頱as maks鈐umu saist頱u (kreditoru Blakus pras頹umu) dz琊ana. 3) Vieno餫n鈙 nosl鏶餫na ar LBBW Banku par maks鈐umu saist頱u sadal铕anu maks鈐umos uz laiku l頳z 48 m鏽e餴em. 4) Apliecin鈐uma sa騟m餫na no atsevi痦iem nenodro餴n鈚ajiem kreditoriem (saist顃鈓 person鈓) par maks鈐umu saist頱u izpildes atlik餫nu uz laiku p鏲 Pl鈔a izpildes. Nodro餴n鈚o un nenodro餴n鈚o kreditoru grup: 1)Sabiedr頱as ties頱as, bet ne pien鈑ums, piesaist顃 papildus finan饀 l頳zek飖s Pl鈔a groz顃鈙 redakcijas 9.3.1. apak餹oda镡 noteiktajos apm鐁os, lai nodro餴n鈚u Sabiedr頱as ikdienas darb頱u un pamatl頳zek飖 atjauno餫nu, un nodibin鈚u jaunu nodro餴n鈐umu p鈘 Sabiedr頱as mantu; 2)Ties頱as, bet ne pien鈑ums, veikt Starptautisk investora pras頹umu pret Sabiedr頱u kapitaliz琊anu, palielinot Sabiedr頱as pamatkapit鈒u.
 

Datu apstr鈊es pakalpojuma cena: 0.00 EUR