LV RU EN

Maksatnespejas registrs

J鹲 atrodaties: LURSOFT -> Maks鈚nesp鏹as re靑strs -> Procesa karti騛

Procesa karti騛

 
Re靑str鈉ijas numurs/Personas kods:40003242915
Nosaukums/V鈘ds, uzv鈘ds:MBC ZA下 ZEME, Sabiedr頱a ar ierobe䁖tu atbild頱u Firma (Likvid鐃s 11.11.2019)
Adrese:R頶a, C鐂u iela 31 k-3

Piln izzi騛  Saist頱u GRAFS  Personas profils  Gada p鈘skati  Maks鈚nesp鏹as re靑strs  Nodro餴n鈐umi  Sken鐃ie dokumenti  Publik鈉ijas  Transportl頳zek飅  BaltRisk kred顃v鐂ture  Traktori  Gan鈓pulki 

 
Procesa veids:Maks鈚nesp鏹as process
Procesa raksturs:Viet鏹ais
 
Notikums:22.01.2018. Maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵ana 19.01.2018
Kreditoru pieteik餫n鈙 termi蝠: 1 m鏽e餫 laik, kas skait鈓s no dienas, kad maks鈚nesp鏹as re靑str izdar顃s ieraksts par par鈊nieka maks鈚nesp鏹as procesa pasludin怵anu
 
Notikums:22.01.2018. Administratora iecel餫na maks鈚nesp鏹as procesa liet 19.01.2018
Administrators:Goldmanis Ints
Prakses vietas adrese: L忤pl琊a iela 43/45-4b, R頶a, LV-1011
Sertifik鈚a Nr.: 00051
Sertifik鈚a izdo餫nas datums: 31.12.2015, 01.03.2018, 07.01.2020
Atbr顅o餫nas no amata, atcel餫nas no amata vai atst鈊in怵anas no amata datums: . .
Mob. t鈒ru騛 nr.: 29409522
Ieraksts izdar顃s:22.01.2018
 
Notikums:11.10.2019. Maks鈚nesp鏹as procesa izbeig餫na 10.10.2019
 

Datu apstr鈊es pakalpojuma cena: 0.00 EUR