LV RU EN

Maksatnespejas registrs

LURSOFT -> ->

 
/ :40003012533
/,:KURZEMES MEHANIZATORS, Akciju sabiedriba
:Riga, Siguldas prospekts 15

                  Baltrisk,      

 
:
:
 
:27.09.2016. 21.09.2016
 
:28.12.2016. 23.12.2016
:Bagatska Ilze
: Antonijas iela 5-8, Riga, LV-1010
: 00024
: 05.11.2016
/ : 09.01.2019
: 67220669
: 29559999
:28.12.2016
:30.01.2019
 
:10.01.2017. 06.01.2017
TAP stenoanas termi: 2 , ,
 
:16.01.2017. 30.11.2016
1. Nenodrointo kreditoru grup (izemot nodoku administrciju prasjumus) dzst blakus prasjumus 100% apmr un samazint nodoku administrciju prasjumu blakus prasjumus 50% apmr; 2. Nodrointo kreditoru grup samazint blakus prasjumus 50% apmr; 3. emot vr, ka tiesisk aizsardzbas procesa stenoanas laik kreditoriem jau iestsies saistbu izpildes termi - atlikt maksjumu saistbu izpildes termiu uz seiem mneiem. Naudas ldzeku izmaksu kreditoriem ir paredzts veikt reizi mnes, skot ar septto plna stenoanas mnesi, skaitot no tiesas sprieduma datuma, ar kuru tiks apstiprintas tiesisks aizsardzbas paskumu plns, ievrojot Makstnespjas likuma 38.panta otraj da noteikto proporcionalittes principu. Saistbu izpildes atlikana ldz procesa septtajam mnesim ir nepiecieama, lai stabiliztu Sabiedrbas darbbu; 4. Attiecb uz Sabiedrbas darbinieku darba algas samaksas prasjumiem, Sabiedrba atliks maksjumu saistbu izpildes termiu uz seiem mneiem tiem darbiniekiem, kuri ir devui tam rakstveida piekrianu saska ar Makstnespjas likuma prasbm; 5. Nekustam pauma atsavinana; 6. Saistbas, kuru termi ir iestjies vai iestsies tiesisks aizsardzbas procesa laik, ir paredzts segt atbilstoi im plnam. Aktulie maksjumi tiek veikti atbilstoi samaksas termiiem.
 
:09.02.2018. 07.02.2018
 
:05.03.2018. 27.11.2017
1.1. Nenodrointo kreditoru grup dzst blakus prasjumus 100% apmr un samazint nodoku administrciju prasjumu blakus prasjumus 100% apmr; 1.2. Nodrointo kreditoru grup samazint blakus prasjumus 100% apmr; 1.3. emot vr, ka tiesisk aizsardzbas procesa stenoanas laik kreditoriem jau iestsies saistbu izpildes termi - atlikt maksjumu saistbu izpildes termiu uz vienpadsmit mneiem un divpadsmitaj mnes pc grozjumu apstiprinanas ties skt pakpenisku norinu ar kreditoriem ldz pat etrdesmit astotajam mnesim. Naudas ldzeku izmaksu kreditoriem ir paredzts veikt reizi mnes, skot ar divpadsmito plna stenoanas mnesi, skaitot no tiesas sprieduma datuma, ar kuru tiks apstiprintas tiesisks aizsardzbas paskumu plna grozjumi, ievrojot Makstnespjas likuma 38.panta otraj da noteikto proporcionalittes principu. Saistbu izpildes atlikana ldz procesa divpadsmitajam mnesim ir nepiecieama, lai stabiliztu Sabiedrbas darbbu; 1.4. Attiecb uz Sabiedrbas darbinieku darba algas samaksas prasjumiem, Sabiedrba atliks maksjumu saistbu izpildes termiu tpat k visiem prjiem kreditoriem uz etrdesmit astoiem mneiem tiem darbiniekiem, kuri ir devui tam rakstveida piekrianu saska ar Makstnespjas likuma prasbm; 1.5. Nekustam pauma atsavinana; 1.6. Jauna nekustam pauma iegde - aktvu uzlaboanas nolkos- ldz ar to ar kreditoru prasjumu apmierinanos nolkos; 1.7.Hipotkas reistrana par labu investoram; 1.8. Saistbas, kuru termi ir iestjies vai iestsies tiesisks aizsardzbas procesa laik, ir paredzts segt atbilstoi im plnam. Aktulie maksjumi tiek veikti atbilstoi samaksas termiiem.
 
:30.01.2019. 28.01.2019
 
:14.02.2019. 29.01.2019
:Bricis Janis
: Strelnieku iela 1-2, Riga, LV-1010
: 00573
: 22.12.2017, 01.11.2019, 23.12.2019
, , : 23.12.2019
: 26395326
:14.02.2019
 
:02.10.2020. 28.09.2020
 
:07.10.2020. 21.08.2020
1. Nenodrointo kreditoru grup dzst blakus prasjumus 100% apmr un samazint nodoku administrciju prasjumu blakus prasjumus 100% apmr; 2. Nodrointo kreditoru grup samazint blakus prasjumus 100% apmr; 3. emot vr, ka tiesisk aizsardzbas procesa stenoanas laik kreditoriem jau iestsies saistbu izpildes termi - atlikt maksjumu saistbu izpildes termiu uz vienpadsmit mneiem un divpadsmitaj mnes pc grozjumu apstiprinanas ties skt pakpenisku norinu ar kreditoriem ldz pat etrdesmit piektajam mnesim. Naudas ldzeku izmaksu kreditoriem ir paredzts veikt reizi mnes, skot ar divpadsmito plna stenoanas mnesi, skaitot no tiesas sprieduma datuma, ar kuru tiks apstiprints tiesisks aizsardzbas paskumu plna grozjumi, ievrojot Makstnespjas likuma 38.panta otraj da noteikto proporcionalittes principu. Maksjumi kreditoriem, kas paredzti tiesisks aizsardzbas procesa plna 44.-48.mnes, tiks veikti vien maksjum 45. (etrdesmit piektaj) tiesisks aizsardzbas procesa plna stenoanas mnes. Tdjdi, atbilstoi iem grozjumiem tiesisks aizsardzbas procesa pln ietvertie kreditoru prasjumi tiks pilnb segti 45. (etrdesmit piektaj ) tiesisks aizsardzbas procesa plna stenoanas mnes. Saistbu izpildes atlikana ldz procesa divpadsmitajam mnesim ir nepiecieama, lai stabiliztu Sabiedrbas darbbu; 4. Attiecb uz Sabiedrbas darbinieku darba algas samaksas prasjumiem, Sabiedrba atliks maksjumu saistbu izpildes termiu tpat k visiem prjiem kreditoriem uz etrdesmit astoiem mneiem tiem darbiniekiem, kuri ir devui tam rakstveida piekrianu saska ar Makstnespjas likuma prasbm. Atbilstoi iem grozjumiem galgs norins ar Sabiedrbas darbiniekiem tiks veikts 45. (etrdesmit piektaj) tiesisks aizsardzbas procesa plna stenoanas mnes; 5. Nekustam pauma atsavinana; 6. Jauna nekustam pauma iegde - aktvu uzlaboanas nolkos- ldz ar to ar kreditoru prasjumu apmierinanos nolkos; 7. Hipotkas reistrana par labu investoram; 8. Saistbas, kuru termi ir iestjies vai iestsies tiesisks aizsardzbas procesa laik, ir paredzts segt atbilstoi im plnam. Aktulie maksjumi tiek veikti atbilstoi samaksas termiiem. 9. Sabiedrbas pamatkapitla palielinana, ieguldot taj kreditora SIA "VKG Capital" prasjuma tiesbas pret Sabiedrbu prasjuma da par EUR 533 582,00. SIA "VKG Capital" ir piekritusi kapitalizt ts prasjuma tiesbas pret Sabiedrbu EUR 533 582,00 apmr.
 
:16.11.2020. 13.11.2020
 
:
,
/ 21.09.2016 (): 33pdf Смотреть 0.00 EUR
27.09.2016 (): 34pdf Смотреть 0.00 EUR
/ 23.12.2016 (): 35pdf Смотреть 0.00 EUR
28.12.2016 (): 36pdf Смотреть 0.00 EUR
/ 06.01.2017 (): 37-38pdf Смотреть 0.00 EUR
10.01.2017 (): 39pdf Смотреть 0.00 EUR
13.01.2017 (): 40-560.00 EUR
16.01.2017 (): 570.00 EUR

: 0.00 EUR