Jūs atrodaties: Lursoft -> Nolēmumi -> Apraksts

Nolēmumu meklēšanaSaturs:

Tiesas nolēmuma indekss

Tiesu nolēmumu indeksi izveidoti, lai individualizētu katru Sistēmā pieejamo tiesas nolēmumu un atvieglotu tā meklēšanu.

Indeksā ietverta šāda informācija:

1)tiesas nolēmuma pieņemšanas gads;
2)tiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu;
3)izdevuma numurs, kurā attiecīgais tiesas nolēmums publicēts;
4)lappuse, kurā attiecīgais tiesas nolēmums publicēts;
5)norāde, ja attiecīgais nolēmums ir bijis pārsūdzēts (nolēmumiem krimināllietās konkretizēts, vai tas ticis atcelts vai daļēji atcelts).

Sistēmā pieejamo un apkopojumos publicēto tiesu nolēmumu indeksi sakrīt. Tas ļauj lietotājam atrast interesējošo tiesas nolēmumu gan apkopojumā (grāmatā), gan Sistēmā pēc vieniem un tiem pašiem meklēšanas parametriem.

Tiesu nolēmumu apkopojumos publicētā spēkā esošā tiesas nolēmuma indekss veidots šādi:

 

1999

LAT

004

.

055

 

tiesas nolēmuma pieņemšanas gads

tiesas apzīmējums

izdevuma
numurs

atdalītājzīme

lappuse, kurā nolēmums publicēts

Indeksos sastopamie tiesu apzīmējumi norādīti 1.tabulā. Indeksos sastopamie izdevumu numuri norādīt 2.tabulā.

Piemēram, indekss

2000RAT003.113

nozīmē, ka attiecīgais nolēmums ir pieņemts 2000.gadā, to ir pieņēmusi Rīgas apgabaltiesa, tas ir publicēts tiesu nolēmumu apkopojuma 3.izdevuma 113.lappusē.

Tā kā līdzās spēkā esošajiem tiesu nolēmumiem apkopojumos publicēti arī atceltie un daļēji atceltie pirmās instances tiesu nolēmumi krimināllietās, kā arī pirmās instances tiesu nolēmumi civillietās, kuri apelācijas instancē bieži vien ir grozīti, šādu nolēmumu indekss attiecīgi papildināts ar simboliem, kas norāda, ka pirmās instances tiesu nolēmumi ir bijuši pārsūdzēti :

“(a)”, kas nozīmē  “atcelts”(krimināllietās);
“(d)”, kas  nozīmē “atcelts daļā”(krimināllietās);
“(p)”, kas nozīmē “pārsūdzēts” (civillietās).

Piemēram, indekss tiesu nolēmumam krimināllietās

1999RAT003.229 (a)

nozīmē, ka 1999.gadā pieņemtais Rīgas apgabaltiesas nolēmums, kurš publicēts tiesu nolēmumu apkopojuma 3.izdevuma 229.lappusē, ir atcelts.

Savukārt indekss

1999KuR003.082 (d)

nozīmē, ka 1999.gadā pieņemtais Kuldīgas rajona tiesas nolēmums, kurš publicēts tiesu nolēmumu apkopojuma 3.izdevuma 82.lappusē, ir atcelts daļā.

Piemēram, indekss tiesu nolēmumam civillietās

1999VaR004.072(p)

nozīmē, ka 1999.gadā pieņemtais Valkas rajona tiesas nolēmums, kas publicēts tiesu nolēmumu apkopojuma 4.izdevuma 72.lappusē, ir bijis pārsūdzēts.

Papildu simboli pievienoti arī atsevišķiem vienā un tajā pat gadā vienas un tās pašas tiesu instances pieņemtajiem tiesu nolēmumiem, kuri publicēti vienā izdevumā un vienā lappusē.

Piemēram, indeksi

1999ZRp002.554(p)1

1999ZRp002.554(p)2

1999ZRp002.554(p)3

nozīmē, ka tiesu nolēmumu apkopojuma 2.izdevuma 554.lappusē publicēti trīs 1999.gadā pieņemtie Rīgas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumi, kas tikuši pārsūdzēti.

            Sistēmā pieejamo un apkopojumos publicēto tiesu nolēmumu indeksi sakrīt. Tas ļauj lietotājam atrast interesējošo tiesas nolēmumu gan apkopojumā (grāmatā), gan Sistēmā pēc vieniem un tiem pašiem meklēšanas parametriem.

Indeksa struktūra

Indeksu veido 14 pamatsimboli un 3 vai 4 papildsimboli. Papildsimboli iekļauti  publicēto atcelto vai daļēji atcelto (krimināllietās) un pārsūdzēto (civillietās) tiesu nolēmumu indeksos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

9

9

9

L

A

T

0

0

3

.

4

4

7

(

d

)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

9

9

9

Z

R

p

0

0

2

.

5

5

4

(

p

)

1


Simbola nr.          apzīmējums
1, 2, 3, 4 tiesas nolēmuma pieņemšanas gads
5, 6, 7 tiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu (1.tabula)
8, 9, 10 izdevuma kārtas numurs, kurā attiecīgais tiesas nolēmums publicēts (2.tabula)
11 atdalītājzīme
12, 13, 14 lappuse, kurā attiecīgais tiesas nolēmums publicēts
15, 16, 17 norāde, ja attiecīgais nolēmums ir bijis, pārsūdzēts (civilietās), atcelts vai daļēji atcelts (krimināklietās): “(p)” – nozīmē “pārsūdzēts”; “(a)” – nozīmē “atcelts”; “(d)” – nozīmē “atcelts daļā”
18 vienas un tās pašas tiesu instances pieņemto tiesas nolēmumu, kuri publicēti vienā izdevumā un vienā lappusē, kārtas numurs
 


Tiesu apzīmējumi

1.tabula

Pilns nosaukums
Apzīmējums
Latvijas Republikas Satversmes tiesa-STV
 
Augstākās tiesas Senāts-ATS
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta un
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta
-ATP
 
Kurzemes apgabaltiesa-KAT
Latgales apgabaltiesa-LAT
Rīgas apgabaltiesa-RAT
Vidzemes apgabaltiesa-VAT
Zemgales apgabaltiesa-ZAT
 
Aizkraukles rajona tiesa-AiR
Alūksnes rajona tiesa-AsR
Balvu rajona tiesa-BvR
Bauskas rajona tiesa-BaR
Cēsu rajona tiesa-CeR
Daugavpils tiesa-DaT
Dobeles rajona tiesa-DoR
Gulbenes rajona tiesa-GuR
Jelgavas tiesa-JeT
Jēkabpils rajona tiesa-JeR
Jūrmalas pilsētas tiesa-JuT
Krāslavas rajona tiesa-KrR
Kuldīgas rajona tiesa-KuR
Liepājas tiesa-LiT
Limbažu rajona tiesa-LiR
Ludzas rajona tiesa-LuR
Madonas rajona tiesa-MaR
Ogres rajona tiesa-OgR
Preiļu rajona tiesa-PrR
Rēzeknes tiesa-ReT
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa-RcT
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa-RkT
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa-RgT
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa-RvT
Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa-RzP
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa-RzR
Rīgas rajona tiesa-RiR
Saldus rajona tiesa-SaR
Siguldas tiesa-SiT
Talsu rajona tiesa-TaR
Tukuma rajona tiesa-TuR
Ventspils tiesa-VeT
Valkas rajona tiesa-VaR
Valmieras rajona tiesa-VmR
 
Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa - ZAi
Alūksnes zemesgrāmatu nodaļa - ZAs
Balvu zemesgrāmatu nodaļa - ZBv
Bauskas zemesgrāmatu nodaļa - ZBa
Cēsu zemesgrāmatu nodaļa - ZCe
Daugavpils zemesgrāmatu nodaļa - ZDa
Dobeles zemesgrāmatu nodaļa - ZDo
Gulbenes zemesgrāmatu nodaļa - ZGu
Jelgavas zemesgrāmatu nodaļa - ZJg
Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa - ZJk
Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļa - ZJu
Krāslavas zemesgrāmatu nodaļa - ZKr
Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļa - ZKu
Liepājas zemesgrāmatu nodaļa - ZLp
Limbažu zemesgrāmatu nodaļa - ZLm
Ludzas zemesgrāmatu nodaļa - ZLu
Madonas zemesgrāmatu nodaļa - ZMa
Ogres zemesgrāmatu nodaļa - ZOg
Preiļu zemesgrāmatu nodaļa - ZPr
Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļa - ZRe
Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa - ZRp
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa - ZRr
Saldus zemesgrāmatu nodaļa - ZSa
Talsu zemesgrāmatu nodaļa - ZTa
Tukuma zemesgrāmatu nodaļa - ZTu
Valkas zemesgrāmatu nodaļa - ZVa
Valmieras zemesgrāmatu nodaļa - ZVm
Ventspils zemesgrāmatu nodaļa - ZVe
Izdevumu apzīmējumi

(Sistēmā iekļautie tiesu nolēmumu apkopojumi un to apzīmējumi tiesu nolēmumu indeksos)

2.tabula

Apzīmējums
Indeksos
Izdevuma (tiesu nolēmumu apkopojuma) nosaukums
001Apgabaltiesu prakses apkopojums krimināllietās 1998.gads
010LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA Krimināllietu departamenta lēmumi 2002
011LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002
012Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās. 2001.-2002.gads.
013LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA Krimināllietu departamenta nolēmumi 2003
014LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA Civillietu departamenta nolēmumi 2003
015Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās. 2002.-2003.gads.
016Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās. 2003.-2004.gads.
017Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu apkopojums 2004. gads.
018Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2004.
019Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2005.
002Latvijas Republikas apelācijas instances civillietu nolēmumu apkopojums 1998.-1999.gads
020Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2005.
021Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2005
022Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2004
023Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Kriminallietu departamenta lēmumi 2004
024Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta lēmumi 2005
025Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2006
027Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2007
028Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2007
029Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2007
003Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās 1999.-2000.gads
030Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2008
031Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008
032Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008
033Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2008
034Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2009
004Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 1999.-2000.gads
005LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA Krimināllietu departamenta lēmumi 2000
006LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2000
007Tiesu prakse krimināllietās. Tiesu nolēmumi un Dr.iur. V.Liholajas komentāri. (2002)
008Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās. 2000.-2002.gads.
009LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTA Krimināllietu departamenta lēmumi 2001Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītāji

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītāji, salīdzinot ar tiesu nolēmumu indeksu kumulatīvajiem rādītājiem, ir veidoti pēc atšķirīgiem kritērijiem, uz ko norāda katra papildu rādītāja nosaukums. Interesējošais tiesas nolēmums atrodams pēc indeksa.

Piemēram, Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc civiltiesisko jautājumu grupām veidots atbilstoši tiesu nolēmumu apkopojumos publicēto nolēmumu iedalījumam pēc civillietu kategorijām.

Šāds iedalījums dažviet gan ir nosacīts, jo tiesā izskatītais civiltiesiskais strīds un attiecīgais nolēmums vienlaikus var attiekties uz vairākiem civiltiesisko attiecību jautājumiem.

Indeksi sakārtoti hronoloģiskā secībā – pēc tiesu nolēmumu pieņemšanas gada un alfabēta secībā – pēc attiecīgās tiesas apzīmējuma, kura pieņēmusi nolēmumu.

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa Vispārīgās daļas pantiem, Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc noziedzīgu nodarījumu kvalificējošiem Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem pirmās instances tiesā un Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa pantiem, pēc kuriem persona notiesāta veidoti pēc tiesas nolēmuma rezolutīvajā daļā norādītajiem Krimināllikuma vai Latvijas kriminālkodeksa pantiem, kuri pamato attiecīgo nolēmumu. Katrs no šiem rādītājiem veidots divās daļās – pēc Krimināllikuma pantiem un pēc Latvijas kriminālkodeksa pantiem.

Tiesu nolēmumiem krimināllietās izveidots arī Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc citiem tiesību aktiem (izņemot Krimināllikumu un Latvijas kriminālkodeksu), kurā indeksi sakārtoti pēc visā tiesu nolēmumu tekstā minētajiem tiesību aktiem, izņemot Krimināllikumu un Latvijas kriminālkodeksu. Tiesību akti sakārtoti alfabēta secībā pēc to nosaukumiem

Šajos papildu rādītājos pirmās instances tiesu nolēmumu indekss vienmēr ir kopā ar attiecīgo apelācijas instances tiesas nolēmuma indeksu arī tad, ja attiecīgo meklēšanas parametru (piemēram, Krimināllikuma pantu) satur tikai viens no tiesu nolēmumiem: pirmās instances tiesas nolēmums vai tikai apelācijas instances tiesas nolēmums. Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss vienmēr norādīts pirmais. Indeksi papildu rādītājos sakārtoti hronoloģiskā secībā – pēc tiesu nolēmumu pieņemšanas gada un alfabēta secībā – pēc attiecīgās tiesas apzīmējuma, kura pieņēmusi tiesas nolēmumu.

Gan tiesu nolēmumiem civillietās, gan tiesu nolēmumiem krimināllietās ir izveidoti atsevišķi tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītāji pēc tēzēm. Tie veidoti pēc tiesu nolēmumu apkopojumos publicētajām tēzēm pie nolēmumiem. Pie katras tēzes norādīti visi tie tiesu nolēmumu indeksi, kuri attiecas uz šo tēzi.

Tiesu nolēmumiem krimināllietās tēze pamato atšķirības tiesību normu piemērošanā vai iztulkošanā pirmās instances un apelācijas instances nolēmumā. Šajā papildu rādītājā tēzes sakārtotas pēc tās pamatojošā likuma.

Savukārt tiesu nolēmumiem civillietās tēzē ietverts uz noteiktu tiesību normu balstīts tiesas pamatojums, kas attiecas uz strīda būtību. Pie tēzēm norādīto indeksu secība šajā papildu rādītājā atbilst attiecīgajai tiesu nolēmumu publicēšanas secībai apkopojumos. Tēzes rādītājā sakārtotas alfabēta secībā.

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa Vispārīgās daļas pantiem veidots pēc tiesu nolēmumu rezolutīvajā daļā norādītajiem Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa Vispārīgās daļas pantiem.

Papildu rādītāju veido divas daļas (nosacīti). Pirmajā daļā tiesu nolēmumu indeksi apkopoti pēc nolēmuma rezolutīvajā daļā norādītajiem Krimināllikuma Vispārīgās daļas pantiem, otrajā daļā – pēc Latvijas kriminālkodeksa Vispārīgās daļas pantiem.

Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss vienmēr norādīts kopā ar attiecīgo apelācijas instances nolēmuma indeksu.  Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss uzrādīts pirmais.

Indeksi sakārtotu hronoloģiskās secībā – pēc pirmās instances tiesas nolēmuma pieņemšanas gada.

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc noziedzīgu nodarījumu kvalificējošiem Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem pirmās instances tiesā  veidots pēc tiesu nolēmumu rezolutīvajā daļā norādītajiem Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem, pēc kuriem noziedzīgais nodarījums kvalificēts pirmās instances tiesā.

Papildu rādītāju veido divas daļas (nosacīti). Pirmajā daļā tiesu nolēmumu indeksi apkopoti pēc nolēmuma rezolutīvajā daļā norādītajiem Krimināllikuma Sevišķās daļas pantiem, otrajā daļā – pēc Latvijas kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem.

Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss vienmēr norādīts kopā ar attiecīgo apelācijas instances nolēmuma indeksu.  Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss uzrādīts pirmais.

Indeksi sakārtotu hronoloģiskās secībā – pēc pirmās instances tiesas nolēmuma pieņemšanas gada.

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa pantiem, pēc kuriem persona notiesāta veidots pēc tiesu nolēmumu rezolutīvajā daļā norādītajiem Krimināllikuma un Latvijas kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem, pēc kuriem persona notiesāta, un spriedums stājies likumīgā spēkā.

Papildu rādītāju veido divas daļas (nosacīti). Pirmajā daļā tiesu nolēmumu indeksi apkopoti pēc nolēmuma rezolutīvajā daļā norādītajiem Krimināllikuma Sevišķās daļas pantiem, otrajā daļā – pēc Latvijas kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem.

Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss vienmēr norādīts kopā ar attiecīgo apelācijas instances nolēmuma indeksu.  Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss uzrādīts pirmais.

Indeksi sakārtotu hronoloģiskās secībā – pēc pirmās instances tiesas nolēmuma pieņemšanas gada.

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc tēzēm tiesu nolēmumiem krimināllietās veidots pēc tēzēm pie tiesu nolēmumiem. Tēzēs pamatotas atšķirības tiesību normu piemērošanā vai iztulkošanā pirmās instances un apelācijas instances tiesas nolēmumā.

Tēzes sakārtotas pēc tās pamatojošā likuma.

Papildu rādītāju veido:

-         tēzes, kas pamatotas ar Krimināllikumu;
-         tēzes, kas pamatotas ar Latvijas kriminālkodeksu;
-         tēzes, kas pamatotas ar likumu “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”
-         tēzes, kas pamatotas ar Latvijas kriminālprocesa kodeksu;
-         tēzes, kas pamatotas ar Latvijas sodu izpildes kodeksu.

Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss vienmēr norādīts kopā ar attiecīgo apelācijas instances nolēmuma indeksu.  Pirmās instances tiesas nolēmuma indekss uzrādīts pirmais.

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc civiltiesisko jautājumu grupām veidots atbilstoši tiesu nolēmumu apkopojumos publicēto nolēmumu iedalījumam pēc civillietu kategorijām.

Indeksi izkārtoti atbilstoši izdevuma “Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās. 1999.-2000.gads” struktūrai.

Indeksi sakārtoti hronoloģiskā secībā – pēc tiesu nolēmumu pieņemšanas gada un alfabēta secībā – pēc attiecīgās tiesas apzīmējuma, kura pieņēmusi nolēmumu.

Tiesu nolēmumu indeksu papildu rādītājs pēc tēzēm tiesu nolēmumiem civillietās veidots pēc tiesu nolēmumu apkopojumos publicētajām tēzēm pie nolēmumiem, kurās ietverts uz noteiktu tiesību normu balstīts tiesas pamatojums, kas attiecas uz strīda būtību.

Tēzes rādītājā sakārtotas alfabēta secībā.

Pie katras tēzes norādīti visi tie tiesu nolēmumu indeksi, kuri attiecas uz šo tēzi. Pie tēzēm norādīto indeksu secība atbilst attiecīgajai tiesu nolēmumu publicēšanas secībai apkopojumos.Jaunākie nolēmumi

Reklama

zo.lv
 
Par Lursoft | Abonēšana | Pakalpojumi | Izmantošanas noteikumi