The catalog of classification of real estate use purposes is available in the service. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations No. 496 "Classification of the purposes of real estate use and the procedure for determining and changing the purposes of real estate use". In the catalog, it is possible to view the classification of the purposes of real estate use (code, name, description) and the real estate transactions corresponding to the code.

09 | Land for the construction of objects of public importance

0900
Undeveloped land for the construction of objects of public interest
Description Real estate Real estate transactions
Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei. Nepiemēro zemes vienībai, kas paredzēta kapsētu vajadzībām (lietošanas mērķim "Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods 0907")
0901
Area for the construction of educational and scientific institutions
Description Real estate Real estate transactions
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas", – zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju un būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām. Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Divu dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir telpu grupa "Izglītības iestāžu telpu grupa". Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu ir paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0902
Area for the construction of medical, health and social care institutions
Description Real estate Real estate transactions
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas" (izņemot ēkas dzīvnieku ārstēšanai un dzīvnieku patversmes) vai "Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas", – zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju un būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām. Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas" , "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir telpu grupa "Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa" vai "Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa". Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu ir paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0903
Area for the construction of state and municipal administrative institutions
Description Real estate Real estate transactions
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Biroju ēkas" (ēkas, kurās notiek no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības), – zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām. Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Divu dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", atsevišķas telpu grupas tiek izmantotas valsts un pašvaldības vajadzībām. Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta izmantot šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0904
Area for the construction of representative buildings of foreign diplomatic services, international public organizations
Description Real estate Real estate transactions
Apbūves zeme, uz kuras atrodas ārvalstij piederošs nekustamais īpašums, kas tiek izmantots tās diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vajadzībām. Valsts un pašvaldību administratīvās ēkas vai ēku komplekss, kas saistīts ar diplomātisko dienestu
0905
Area for the construction of buildings of religious organizations
Description Real estate Real estate transactions
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Kulta ēkas" (izņemot ar kapsētām saistītās būves – kapličas, sēru zāles, krematorijas), – zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām. Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Divu dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir telpu grupa "Kulta telpu grupa". Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0906
Area for the construction of objects of national defense importance, security, police, fire and rescue, border guard and penal institutions
Description Real estate Real estate transactions
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošo ēku galvenais lietošanas veids ir "Citas, iepriekš neklasificētas ēkas", ja tās tiek izmantotas kā soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas, – zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām. Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0907
Area for the construction of cemeteries and associated ceremonial buildings and crematoria
Description Real estate Real estate transactions
Zemes vienība, kuru izmanto kapsētu, tai skaitā dzīvnieku apglabāšanas, vajadzībām, kā arī ar tām saistītā apbūves teritorija, kurā ēku galvenais lietošanas veids ir "Kulta ēkas" (ar kapsētām saistītās būves – kapličas, sēru zāles, krematorijas). Apgūta vai neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta kapsētu vajadzībām, tai skaitā vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0908
Area for the construction of other objects of public importance
Description Real estate Real estate transactions
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošo ēku galvenais lietošanas veids ir "Muzeji un bibliotēkas", ja tās tiek izmantotas muzeju un bibliotēku, mākslas galeriju un arhīvu vajadzībām, "Sporta ēkas", "Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas", kas tiek izmantotas kā radio un televīzijas pārraides ēkas, telefonu centrāles un telekomunikāciju centri, "Ēkas plašizklaides pasākumiem" – ēkas, kurās notiek no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības, "Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas" – ēkas dzīvnieku ārstēšanai un dzīvnieku patversmes, – zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām. Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers no. 496 "Classification of purposes of use of real estate and procedure for determining and changing purposes of use of real estate", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution