The catalog of classification of real estate use purposes is available in the service. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations No. 496 "Classification of the purposes of real estate use and the procedure for determining and changing the purposes of real estate use". In the catalog, it is possible to view the classification of the purposes of real estate use (code, name, description) and the real estate transactions corresponding to the code.

02 | Forestry land and specially protected nature areas where economic activity is prohibited by law

0201
Land where the main economic activity is forestry
Description Real estate Real estate transactions
Saimnieciskie, saudzējamie un aizsargājamie meži (izņemot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas zonas, kurās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un citu veidu darbības), zemes zem meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošie un piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. Var tikt iekļauta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā lauksaimniecība
0202
Specially protected nature territories, in which economic activity is prohibited by regulatory act
Description Real estate Real estate transactions
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas zonas, kurās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un citu veidu darbības. Lietošanas mērķi nosaka arī tad, ja zemes vienībā nav meža zemes vai lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai pārējās zemes

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers no. 496 "Classification of purposes of use of real estate and procedure for determining and changing purposes of use of real estate", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution