In the service is available a building classification catalog. The catalog was created based on Cabinet of Ministers regulations no. 326 "Rules for classification of buildings". In the catalog, you can view building types - code, name, description and real estate transactions corresponding to the code.

2213 | Trunk communication lines

Description
Maģistrālās virszemes, apakšzemes vai zemūdens sakaru līnijas, piemēram, radio un televīzijas vai kabeļu tīkli, retranslācijas un elektronisko sakaru torņi un masti
221301
Masts and towers
Description Buildings and premises groups
Sakaru, televīzijas, radio u. tml. mērķiem izmantojamie torņi un masti
221302
Trunk communication lines
Buildings and premises groups

Data source and license: Regulations of the Cabinet of Ministers 12.06.2018. no. 326 "Rules for building classification", Open data of the real estate market database, Open data of the cadastral information system, open data license: Creative Commons Attribution