Somersētas iela, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads

56° 8' 3.2524799999999", 27° 0' 12.40452"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās;
pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana;
labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē;
sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana;
2. Latviska un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana;
3. Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana;
4. Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana;
5. Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana;
6. Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana;
7. Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana;
8. Nodarbinātības veicināšana;
9. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana;
10. Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts;
11. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;
12. Vietējā mēroga problēmu (iedzīvotāju sociālā atstumtība, bezdarbs, sociālo pakalpojumu nepieejamība, atkarības, ģimenes krīzes, darbs ar jauniešiem utt.) efektīva un inovatīva risināšana;
13. dialoga veidošana starp valsts iestādēm, skolām un iedz;ivotājiem izglītības, kultūras un vides uzlabošanas, labiekārtošanas un nodarbinātības pasākumos;
14. sociālās uzņēmējdarbības attīstība - izglītības pasākumi, prakses, uzņēmumu veidošana
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 22
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 35
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
nodrošināt sociālu palīdzību un atbalstu sabiedrības vājākajiem slāņiem;
veicināt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot sabiedrības veselības stāvokli;
atbalstīt izglītības un zinātnes attīstību, sekmēt piekļuvi izglītības iespējām;
veicināt vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību;
radīt iespējas personiskai izaugsmei, pašizglītībai un kultūras pilnveidei;
veidot sabiedrību ar vienlīdzīgām iespējām un cīnīties pret diskrimināciju;
organizēt sabiedriskus pasākumus un aktivitātes, kas veicina kopienas vienotību un attīsta sabiedriskās vērtības;
sadarboties ar citām organizācijām un iestādēm, lai kopīgi īstenotu mērķus un veicinātu labklājību sabiedrībā.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 6
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28442844
E-pasts
info@sako.lv
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 27
1. iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
2. piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā;
3. veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu un jauniešu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no to nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
4. veikt neformālās izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību, mūžizglītību, tālākizglītību kursu un projektu darbību;
5. veicināt Aglonas novada iedzīvotāju vienotību;
6. radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus;
7. sekmēt kultūras norišu daudzveidību Latgalē;
8. rosināt sabiedrības, it sevišķi jauniešu, iesaistīšanos kultūras procesos;
9. neformālās izglītības popularizēšana - semināri, konferences, diskusiju klubi;
10. cīnīties pret atkarībām jauniešu vidū.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 12
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 36A
Reorganizēts 11.08.2022
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 17
Likvidēts 20.04.2021
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 17
Likvidēts 31.10.2017
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 17
Likvidēts 05.11.2020
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution