Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304

56° 7' 50.45968524", 27° 0' 24.8299938"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās;
pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana;
labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē;
sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana;
2. Latviska un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana;
3. Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana;
4. Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana;
5. Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana;
6. Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana;
7. Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana;
8. Nodarbinātības veicināšana;
9. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana;
10. Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts;
11. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;
12. Vietējā mēroga problēmu (iedzīvotāju sociālā atstumtība, bezdarbs, sociālo pakalpojumu nepieejamība, atkarības, ģimenes krīzes, darbs ar jauniešiem utt.) efektīva un inovatīva risināšana;
13. dialoga veidošana starp valsts iestādēm, skolām un iedz;ivotājiem izglītības, kultūras un vides uzlabošanas, labiekārtošanas un nodarbinātības pasākumos;
14. sociālās uzņēmējdarbības attīstība - izglītības pasākumi, prakses, uzņēmumu veidošana
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
nodrošināt sociālu palīdzību un atbalstu sabiedrības vājākajiem slāņiem;
veicināt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot sabiedrības veselības stāvokli;
atbalstīt izglītības un zinātnes attīstību, sekmēt piekļuvi izglītības iespējām;
veicināt vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību;
radīt iespējas personiskai izaugsmei, pašizglītībai un kultūras pilnveidei;
veidot sabiedrību ar vienlīdzīgām iespējām un cīnīties pret diskrimināciju;
organizēt sabiedriskus pasākumus un aktivitātes, kas veicina kopienas vienotību un attīsta sabiedriskās vērtības;
sadarboties ar citām organizācijām un iestādēm, lai kopīgi īstenotu mērķus un veicinātu labklājību sabiedrībā.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution