Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

56° 7' 50.45968524", 27° 0' 24.8299938"

1991. gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Savākt vēsturisko, vizuālo un cita veida informāciju par 1991.gada notikumu norisi, kuru nodot Barikāžu muzeja fondam;
2. Apzināt un apkopot ziņas par 1991.gada janvāra un augusta notikumu dalībniekiem Latgales reģionā;
3. Apkopot ziņas par notikumu dalībnieku materiālo stāvokli un sniegt nepieciešamo informāciju pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvo barikāžu dalībnieks;
4. Popularizēt savākto materiālu masu informācijas līdzekļos un caur atsevišķiem Fonda izdevumiem;
5. Informēt valsts institūcijas par šo personu sociālo stāvokli un sniegt juridisko, morālo un materiālo atbalstu 1991.gada barikāžu notikumu dalībniekiem;
6. Atzīmēt, kopt un apzināt 1991.gada notikumu piemiņas vietas Latgales novados un pagastos;
7. Veicināt izstāžu organizēšanu par Latvijas brīvības notikumiem 1991.gadā;
8. Sadarboties ar izglītības, kultūras, pašvaldības iestādēm jauniešu patriotisma audzināšanā;
9. Organizēt piemiņas dienas sarīkojumus un aktīvi tajos piedalīties;
10. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu pilsoņu organizācijām, saņemt ziedojumus un dāvinājumus;
11. Sniegt priekšlikumus pašvaldības iestādēm par piemiņas vietu atzīmēšanu, sakopšanu un saglabāšanu;
12. Slēgt līgumus par konkrētu darbību veicināšanu ar pašvaldībām, organizācijām un privātpersonām;
13. Sadarboties ar Latvijas un citu zemju līdzīgām sabiedriskām organizācijām un fondiem, slēgt sadarbības līgumus;
14. Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju;
15. Veicināt cieņu pret vēsturiskajiem notikumiem, piedalīties starptautiskajos projektos un pieredzes apmaiņas programmās;
16. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienību, Latvijas Ministriju un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības proigrammās.
Telefons
+371 29138031
Aglonas novada senioru biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās;
pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana;
labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē;
sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Telefons
+371 26105359
Dorbs i Zineiba, Aglonas novada biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana;
2. Latviska un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana;
3. Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana;
4. Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana;
5. Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana;
6. Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana;
7. Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana;
8. Nodarbinātības veicināšana;
9. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana;
10. Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts;
11. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;
12. Vietējā mēroga problēmu (iedzīvotāju sociālā atstumtība, bezdarbs, sociālo pakalpojumu nepieejamība, atkarības, ģimenes krīzes, darbs ar jauniešiem utt.) efektīva un inovatīva risināšana;
13. dialoga veidošana starp valsts iestādēm, skolām un iedz;ivotājiem izglītības, kultūras un vides uzlabošanas, labiekārtošanas un nodarbinātības pasākumos;
14. sociālās uzņēmējdarbības attīstība - izglītības pasākumi, prakses, uzņēmumu veidošana
Telefons
+371 29907423