Skolas iela 6, Rīga, LV-1010

56° 57' 22.6506546", 24° 6' 59.37849144"

Rīga, Skolas iela 6
Veicināt Latvijas ebreju nacionālās pašapziņas, tradīciju un dzīvesveida saglabāšanu;
veicināt ebreju sabiedriskās dzīves, kultūras un izglītības attīstību;
informēt sabiedrību par ebreju tautu kā vienu no Latvijas tradicionālajām minoritātēm,
veicināt etnisko saskaņu, savstarpējo saprašanos un toleranci;
Telefons
+371 29524537
E-pasts
benita10@inbox.lv
Rīga, Skolas iela 6
Veicināt Latvijas ebreju nacionālās pašapziņas, tradīciju un dzīvesveida saglabāšanu; veicināt ebreju sabiedriskās dzīves, kultūras un izglītības attīstību; informēt sabiedrību par ebreju tautu kā vienu no Latvijas tradicionālajām minoritātēm, veicinot etnisko saskaņu, savstarpējo saprašanos un toleranci; piesaistīt līdzekļus "Centra" programmu īstenošanai.
Rīga, Skolas iela 6
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Skolas iela 6
Visu veidu ebreju reliģiskās, sabiedriskās un kopienas dzīves attīstība Latvijas Republikā; sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz labdarību, īpaši trūcīgajiem un maznodrošinātajiem ebrejiem; ebreju tiesību aizsardzība; izglītības, kultūras un sporta attīstības veicināšana un atbalsts; sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā.
Rīga, Skolas iela 6 - 1
No Dibinātāja saņemtā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un no Dibinātāja saņemto naudas līdzekļu pārvaldīšana.
Latvijas ebreju kopienas attīstības veicināšana, sniedzot atbalstu reliģisko, izglītības, kultūras, zinātnes, labdarības, veselības aprūpes, sporta un citu ebreju kopienas organizāciju darbībai, pasākumiem un projektiem.
Materiālās palīdzības sniegšana holokaustu pārdzīvojušajiem cilvēkiem un holokausta upuru piemiņas iemūžināšana.
Latvijas sabiedrības integrācijas, vienotības un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana.
Fondam saskaņā ar likumu "Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai" ("Restitūcijas likums") piešķirto līdzekļu ("Fonda līdzekļi") izmantošana, pārvaldīšana un sadalīšana.
Rīga, Skolas iela 6
Sociālās palīdzības sniegšana mazaizsargātajiem un maznodrošinātajiem ebrejiem.
Palīdzības un atbalsta sniegšana ebrejiem, kas pārdzīvoja holokaustu vai bija evakuācijā Otrā pasaules kara laikā;
Latvijas sabiedrības sociālās integrācijas veicināšana
Telefons
+371 67289589
+371 67240705
E-pasts
secretary@lvjewish.lv
Rīga, Skolas iela 6
Latvijas ebreju-nacistu genocīda upuru interešu aizstāvība;
vēsturiskas patiesības, saistībā ar nacistu teroru, atklāšana un saglabāšana;
Biedrības biedru savstarpēja palīdzība veselības un sadzīves apstākļu jomās.
Rīga, Skolas iela 6
Vienot savus biedrus aktīvai dalībai sociāli-ekonomiskajā un kultūras dzīvē Latvijas Republikā, līdzdalībai Latvijas ebreju kopienas aktivitātēs, darboties pret antisemītismu, fašismu un atdzimstošu neonacismu jebkurā tā izpausmē. Sekmēt mieru, rosināt sadarbību un saskaņu starp nācijām un tautām.
Rīga, Skolas iela 6 - 1
Ebreju un citu tautību pacientu kopšana un medicīniskās palīdzības sniegšana, kā arī ebreju tautības pacientu materiālā un sociālā stāvokļa uzlabošana; slimnīcas uzturēšana, diagnostikas un ārstnieciski konsultatīvo centru ierīkošana uz slimnīcas bāzes, pieredzējušu speciālistu pieaicināšana slimnīcas darbā; diferencētas ārstēšanas samaksas noteikšana atkarībā no medicīniskās palīdzības veida un pacienta sociālās piederības, nosakot bezmaksas palīdzību geto izcietušajiem, kara invalīdiem, maznodrošinātajiem u.c.; līdzdalība dažādās sociālas ievirzes programmās, lai nodrošinātu medicīnisko un sociālo palīdzību veciem cilvēkiem; aptiekas atvēršana un maznodrošināto apgāde ar bezmaksas vai pazeminātas apmaksas medikamentiem, kā arī pārējo sociālo grupu apgāde ar medikamentiem par pilnu maksu (arī valūtā); palīdzības sniegšana medicīnas iestādēm un institūcijām epidēmiju uzliesmojumu laikā; izplatīt iedzīvotāju vidū populāras brošūras slimību profilakses un higiēnas jautājumos; ārstu kvalifikācijas celšanas kursu rīkošana dažādās medicīnas nozarēs; jaunu ārstniecības preparātu klīniskās aprobācijas un licencēšanas rīkošana; plaša izdevniecības darba veikšana; veicināt plašu labdarības darbu, kas saistīts ar vietējo un ārvalstu ziedotāju dāvinājumiem; plaši izvērst zinātniski pētniecisko darbību; studentu atbalstīšana (pabalsti, stipendijas), kā arī saistīto organizāciju atbalstīšana un finansēšana; Rīgas ebreju reliģiskās draudzes atbalstīšana un finansēšana.
Rīga, Skolas iela 6
Ebreju bērnu un viņu piederīgo integrācija Latvijas sabiedrībā:
Izglītības un kultūras programmu izveidošana par ebreju vēsturi un tradīcijām Latvijā;
palīdzības sniegšana ebreju bērnu un jaunatnes skolās, pirmsskolas un pēcskolas izglītošanā;
ebreju izglītības iestāžu un programmu pārstāvniecība Latvijā un pasaulē.
Rīga, Skolas iela 6 - 1
ebreju formālās un neformālās izglītības atbalsts un attīstība;
atbalsts un palīdzības sniegšana ebreju ģimenēm ar bērniem, īpaši maznodrošinātām, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām;
sabiedrības integrācijas un pilsoniskās saniedrības attīstības veicināšana
Rīga, Skolas iela 6
Ebreju kultūras, reliģiskās un sabiedriskās dzīves attīstība un izglītības atbalsts;
sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz labdarību, īpaši trūcīgajiem un maznodrošinātajiem ebrejiem;
ebreju tiesību aizsardzība;
sabiedrības integrācijas un pilsoniskās un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā.
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 05.10.2001
Mājsaimniecības metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība (52.46, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 02.10.2007
Ebreju kultūras saglabāšana un attīstība Latvijā. Jaunas paaudzes mākslinieku un režisoru audzināšana, profesionālā un amatieru līmenī. Garīga bērnu un jauniešu attīstība. Jaunatnes piesaistīšana pie mākslas procesiem.
Rīga, Skolas iela 6 - 1
Likvidēts 02.02.2021
Iemūžināt piemiņu par Latvijas ebreju glābējiem Holokausta laikā; uzstādīt pieminekli Žanim Lipkem un citiem Latvijas ebreju glābējiem; veikt attiecīgo informatīvo audzināšanas darbu
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 20.10.2010
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 06.07.2018
Attīstīt ebreju kultūru Latvijā un sniegt palīdzību ebreju kopienai Latvijā;
veikt juridisko un cita veida palīdzību Latvijas ebrejiem;
atbalstīt maznodrošinātos Latvijas ebrejus.
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 24.09.2010
Citur neklasificētu tūrisma aģentūru un aģentu darbība; darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu (63.30, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 18.09.2007
Citur neklasificēta mēbeļu, apgaismes ierīču un mājsaimniecības priekšmetu mazumtirdzniecība (52.44, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Skolas iela 6-16
Likvidēts 05.10.2007
Sekmēt Latvijas ebreju jaunatnes kultūras
līmeņa paaugstināšanu;
veikt izglītības pasākumus, tādus kā semināri, konferences, lekcijas;
veikt kultūras pasākumus, tādus kā koncerti, izstādes, radošo personību
uzstāšanās;
radīt visplašākās iespējas savienības dalībnieku pašizglītībai;
starpvalstu kontaktu nodibināšana, sadarbība ar ārzemju sabiedriskām, valsts
un privātām organizācijām kultūras un izglītības jomā.
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 22.08.2007
Latvijas ebreju kopienu un sabiedrisko
organizāciju darbības koordinēšana garīgajā un sociālajā jomā un tai
deleģēto funkciju izpilde;
pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas ebreju intereses Latvijas un ārvalstu
valstiskās un nevalstiskās struktūrās, kā arī starptautiskajās ebreju
organizācijās un kustībās.
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 09.01.2006
Iepazīstināt ar Latvijas ebreju izcilākajām
personībām-ievērojamiem reliģiskiem, kultūras, zinātnes un politikas
darbiniekiem;
iepazīstināt ar Latvijas ebreju sadarbības tradīcijām, latviešu palīdzību
ebrejiem holokausta laikā;
vākt, apstrādāt , sistematizēt un glabāt dokumentus un materiālus ar
vēsturisku vērtību, darīt tos pieejamus zinātniekiem, literātiem,
novadpētniekiem un citiem interesentiem;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Rīga, Skolas iela 6
Reorganizēts 18.01.1996
remonta-celtniecības darbi
preču ražošana un realizācija
transporta pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 28.11.2002
tirdzniecības starpniecība
marketings, reklāma, informācijas komercapmaiņa
tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu tirdzniecība
tautas patēriņa preču ražošana un realizācija
viesnīcu pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Skolas iela 6
Likvidēts 15.11.1999
Palīdzēt realizēt Latvijas ebreju vēlmes
atgriezties savā vēsturiskajā dzimtenē;
saglabāt un attīstīt ebreju tautas nacionālās, vēsturiskās saknes un
tradīcijas.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution