Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads

56° 42' 41.5296", 27° 24' 42.86124"

Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Liesmas" - 15
veicināt dažādu sporta aktivitāšu attīstību Latgalē, radot nepieciešamos apstākļus treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
sekmēt Rēzeknes novada jauniešu ilgtspējīgu fizisko attīstību;
veicināt sadarbības iespējas strap dažāda veida organizācijām un uzņēmumiem;
veicināt sporta aktivitāšu iniciatīvas Rēzeknes novadā;
apvienot orientiersitus, basketbolistus un veselīga dzīves veida interesentus;
propogandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kā arī "godīgas spēles" principus.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Madara"
veicināt indivīda izglītības, interešu izglītības un mūžizglītības iespējas, veicināt garīgo un fizisko personības attīstīšanos un pilnveidošanos;
veicināt starpnacionālo, starpkultūru komunikāciju, īpašu uzmanību vēršot uz bērnu un jaunatnes iesaisti kultūras un izglītības projektos;
veicināt bērnu un jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sociālo iekļaušanu;
atbalstīt formālos un neformālos bērnu, jaunatnes, pieaugušo līdzdalības veidus;
nodrošināt bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem vienlīdzīgu piekļuvi neformālai izglītībai neatkarīgi no viņu izcelsmes, sociālā statusa, kultūras, dzimuma vai nacionālām atšķirībām, veselības stāvokļa vai funkcionāliem traucējumiem;
nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, veselības stāvokļa vai funkcionāliem traucējumiem;
veicināt dzimumu vienlīdzību;
veicināt brīvprātīgo darbu;
veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo mentālās veselības, labklājības uzlabošanu;
sekmēt kultūras un ar radošumu saistītos apmācības programmu norišu daudzveidību Latvijā, rosināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras procesos;
piesaistīt bērnus, jauniešus un pieaugušos veselīgajam dzīvesveidam, organizējot dažāda veida tūrisma, aktīvas atpūtas un sporta pasākumus, dienas un diennakts nometnes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
atbalstīt starpnozaru un multimediju projektus;
dibināt sadarbības attiecības ar organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Biedrības mērķiem.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka
Popularizēt un aktualizēt pašizglītības nepieciešamību un pieredzes apmaiņu;
veicināt individuālo izglītību mūža garumā;
iedzīvināt un pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas izglītības procesā.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Dērvas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Skolas" - 8
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Strautmala"
Veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo izaugsmi, īstenojot dažādus pasākumus
attiecīgajām iedzīvotāju grupām;
iesaistīt bērnus, jauniešus un pieaugušos pasākumos, kas sekmē gan personīgo, gan sabiedrības attīstību;
popularizēt un veicināt fiziskās, morālās un garīgās veselības uzlabošanu;
veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas veidošanā, lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā;
rīkojot konkrētus izglītības pasākumus, lekcijas, seminārus, kursus, apmācības, individuālas biedru konsultācijas, diskusijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības dažādām mērķa grupām, veicināt efektīvu informācijas apriti;
atbalstīt videi un sabiedrībai draudzīgu jauno tehnoloģiju, pētījumu, atklājumu, metodiku integrāciju un dažādu zinātnes nozaru attīstību. Tāpat veicināt sadarbību ar zinātniekiem, pētniekiem un dažādu nozaru speciālistiem;
izglītojošo, ārstniecisko, dziedniecisko, profilaktisko un dzīves kvalitātes uzlabošanas centru izveide, tai skaitā tūrisma veicināšana;
sniegt jauniešu un pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmas;
popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, kā arī veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu gan bērnu un jauniešu vidū, gan aktualizēt ģimenes lomu ar nometņu, konferenču, radošo darbnīcu, meistarklašu, ekskursiju u.c. pasākumu organizēšanu patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām, kā arī ārvalstu partneriem un nevalstiskām organizācijām;
nodarboties ar izdevējdarbību;
organizēt reklāmu un dažādus citus mārketinga pasākumus biedrības vajadzībām. Sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, informējot sabiedrību par biedrības mērķiem un darbību;
veidot sadarbību ar citām formālām un neformālām organizācijām Latvijā vai ārpus tās robežām, Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un fondiem. Veicināt kopienu sadarbību un sadarbību starp Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem un dažādu nozaru pārstāvjiem kopīgu mērķu sasniegšanai;
iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;
iesaistīties zaļā dzīvesveida popularizēšanā, piedalīties vides aizsardzības un teritoriju labiekārtošanas aktivitātēs, vides sakopšanas un vides izglītības akcijās. Atbalstīt videi draudzīgu risinājumu izmantošanu praksē visos sektoros.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Mežlejas"
veicināt kultūras un sabiedriskās aktivitātes pagastā,
veicināt pagasta atpazīstamību valstī.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Skolas" - 14
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Griķīši"
piedalīties medību un makšķerēšanu nozari regulējošo normatīvo aktu un to izmaiņu projektu izstrādāšanā un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās;
vienot medniekus un makšķerniekus organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējo pašvaldību, valsts un starptautiskā līmenī;
veicināt un popularizēt Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un vides aizsardzību;
nodrošināt medību un makšķerēšanas pieejamību nākamajām paaudzēm;
veicināt mednieku un makšķernieku zināšanu, kultūras un ētikas līmeņa paaugstināšanu;
veicināt medību un makšķerēšanas tradīciju ievērošanu un kopšanu;
veicināt medību trofeju izstāžu organizēšanu;
atbalstīt un veicināt medību šaušanas sporta attīstību;
veicināt zinātnes attīstību saistībā ar medniecībai un makšķerēšanai aktuāliem jautājumiem un piedalīties savvaļas dzīvnieku sugu monitoringa programmās;
sekmēt sabiedrības izpratni par medniecības un makšķerēšanas lomu un nozīmi;
veicināt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu saistībā ar dabas un vides aizsardzību, medniecību un makšķerēšanu;
sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām un valstij epizootiju apkarošanā;
popularizēt medības un makšķerēšanu kā aktīvu un veselīgu atpūtas veidu;
sadarboties ar vides aizsardzības, mednieku un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
organizēt un veicināt mednieku apmācību;
aizstāvēt mednieku un makšķernieku intereses un tiesības;
normatīvos aktos noteiktā kārtībā ņemt pārziņā un apsaimniekot ūdeņus, veikt šo ūdeņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus un zivju krājumu atjaunošanu tajos.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Nautrēnu vidusskola"
saglabāt latgaliešu rakstu valodu, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi Latgales skolās;
stimulēt skolotāju pašizglītību un aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu;
sadarboties ar citām organizācijām: Latgales Pētniecības Institūtu, Latgales Studentu Centru, Latgaliešu Kultūras biedrībām.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Matīši" - 1
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Laimītes"
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Lauriņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Liesmas" - 11
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26681773
E-pasts
info.bilinda@inbox.lv
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Liesmas" - 11
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20034558
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Pujati"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka
Attīstīt zinātniski pamatotu ilgtspējīgu medību saimniecību;
Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku (faunas un floras) aizsardzībā, vairošana un populācijas bagātināšanā;
Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
Izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku;
Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību medniecību saistītiem jautājumiem;
Sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt biedrības izlases komandu sagatavošanu sporta veidos un to piedalīšanos sacensībās;
Pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu dažādās institūcijās, organizācijas un citur;
Organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, organizēt viņu treniņus, pārbaudes, kā arī citus pasākumus, kas veicinātu medību šķirnes suņu audzēšanu;
Palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;
Iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzības un apsardzības jautājumu risināšanā;
Piedalīties medību apsaimniekošanas plānu izstrādāšanā un īstenošanā;
Realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās medību platībās;
Veicināt lauku un medību tūrisma attīstību.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Mežlejas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka
sekmēt izglītības līmeņa attīstību, veicināt mūžiglītību;
iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu risināšanā, veicināt skolas darbības sistēmas pilnveidošanu, izkopt kultūru, piedalīties projektos, veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu ar skolām Latvijā un ārzemēs, veidojot kopprojektu sadarbības tīklu.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;
sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;
izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Pujati"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Matīši" - 1
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Ceļmala"
Veicināt riteņbraukšanas popularitāti Rēzeknes novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā.
Popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu saistītās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.
Organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Rēzeknes novadā.
Popularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Rubeņi"
bērnu, jauniešu un pieaugošo fizisko aktivitāšu, veselīgas atpūtas, labas veselības veicināšana;
bērnu, jauniešu un pieaugušo lietderīgas laika un veselīgas atpūtas pavadīšanas, fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un palielināšanas pasākumu organizēšana;
sporta sacensību organizēšana bērniem, jauniešiem un pieaugušiem cilvēkiem tradicionālos un netradicionālos sporta veidos;
sporta popularizācija un ar to saistīto pasākumu organizēšana;
veselīga, fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija un ar to saistīto pasākumu organizēšana;
mākslas un kultūras popularizēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, organizējot izstādes, seminārus, plenārus, koncertus un cita veida pasākumus, sagatavojot un izdodot informatīvus materiālus;
veidot un attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu organizācijām vienotu mērķu sasniegšanā;
piedalīšanās Eiropas starptautiskās programmās un projektos;
kultūras pasākumu, festivālu, konkursu, nometņu, ekskursiju organizācija un rīkošana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
izglītojošu kursu un semināru rīkošana biedru un trešo personu profesionālā līmeņa paaugstināšanai;
sadarbība ar attiecīgām starptautiskām un nacionālām apvienībām, biedrībām un nodibinājumiem;
kontaktu dibināšana ar ārvalstu institūcijām, attiecīgu līgumu izstrādāšana un noslēgšana, palīdzības sniegšana sakaru nodibināšanā ar citām institūcijām;
ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, iestādēm un fiziskām personām Biedrības mērķu sasniegšanai.
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Arājiņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29243875
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Dzelmes"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution