Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

56° 57' 2.9022343199999", 24° 6' 58.73062968"

Rīga, Raiņa bulvāris 19
Sakaru uzturēšana starp Vācijas akadēmiskās apmaiņas fondu (DAAD, Humboldt Stiftung, Bosch Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung u.c.) bijušajiem stipendiātiem;
Latvijas zinātnes attīstības un Latvijas-Vācijas akadēmiskās sadarbības veicināšana;
Latvijas un Vācijas divpusējās sadarbības attīstība, it īpaši kultūras, izglītības un zinātnes jomās;
Informēšana par akadēmiskās apmaiņas un studiju iespējām Vācijā.
Rīga, Raiņa bulvāris 19-206.kabinets
Veicināt ilgtspējīgas attīstības un demokrātijas attīstību Latvijā;
apkopot un pētīt Jāņa Čakstes politisko mantojumu un demokrātiskas Latvijas valsts izveidošanas pieredzi.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
1. Veicināt Tautas deju ansambļa "Dancis" un vidējās paaudzes deju kolektīva "Dancis" (turpmāk tekstā - "Dancis") dejotāju un pedagogu radošo un māksliniecisko spēju attīstību un pilnveidi,
2. sekmēt māksliniecisko jaunradi, jaunu horeogrāfiju un koncertprogrammu veidošanu un īstenošanu "Dancī",
3. organizēt un sniegt atbalstu "Danča" un citu piesaistīto māksliniecisko vienību koncertu un citu kultūras pasākumu norisei,
4. sekmēt "Danča" koncertdarbību kā Rīgā, tā citviet Latvijā un ārvalstīs,
5. atbalstīt "Danča" dalību citu organizāciju un iestāžu rīkotajos kultūras pasākumos un norisēs,
6. atbalstīt latviešu tautas tērpu un to detaļu iegādi, izgatavošanu un atjaunošanu "Danča" vajadzībām,
7. saglabāt latviešu skatuviskās tautas dejas tradīcijas, popularizēt tās sabiedrībā,
8. atbalstīt ar latviešu skatuviskās tautas dejas pētniecību un analīzi saistītos procesus,
9. veikt cita veida darbību latviešu skatuviskās tautas dejas žanra attīstībai,
10. sadarboties ar Latvijas Universitātes Kultūras centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un citām juridiskajām personām un organizācijām Latvijā un ārvalstīs biedrības mērķu sekmīgai īstenošanai,
11. piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus, finanšu atbalstu, kā arī citus finanšu un materiālos līdzekļus, biedrības mērķu sekmīgai īstenošanai.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Veicināt ārvalstu studentu sociālo un kulturālo integrāciju Latvijā;
veicināt Latvijas studentu integrāciju starptautiskā vidē viņu apmaiņas laikā un reintegrācija pēc atgriešanās no apmaiņas;
radīt apstākļus labākai citu kultūru izpratnei dažādu nacionalitāšu studentu starpā, izmantojot neformālās izglītības metodes;
Veicināt studiju un prakses, kā studiju procesa sastāvdaļas, mobilitāti Latvijā.
Telefons
+371 26344195
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Nodibinājuma mērķi ir saistīti ar sabiedriskā labuma darbību, kas izriet no sociālo zinātņu līmeņa paaugstināšanās Baltijas valstīs.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Vispusīgi atbalstīt un nodrošināt Latvijas Universitātes pašdarbības kolektīvu darbību, māksliniecisko jaunradi un citas LU kultūras aktivitātes;
materiāli atbalstīt LU mākslinieciskās un cita veida pašdarbības kolektīvus, studentu ārpusstudiju pasākumus, kultūras, mākslas, izglītības, fiziskās kultūras, sporta un tūrisma pasākumus, kuru rīko LU, tās pašdarbīgās organizācijas pastāvīgi vai kopā ar citām organizācijām un iestādēm;
nodrošināt LU kolektīvu un grupu piedalīšanos citu rīkotajos pasākumos;
nodrošināt Biedrību ar materiālu pabalstu, piesaistīt finansu līdzekļus.
Telefons
+371 67034397
E-pasts
koris_juventus@inbox.lv
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Nomāt, īrēt, lietot un apsaimniekot medību platības;
organizēt un kontrolēt visu atļauto medību veidu norisi savās medību
platībās;
Viekt bioloģiski tehniskos darbus meža zvēru un putnu sugu saglabāšanai;
Veikt citu ar medību saimniecību saistītu darbību.
Rīga, Raiņa bulvāris 19-243.telpa
atbalstīt Latvijas iedzīvotāju centienus attīstīt Latvijas un Čehijas sakarus un sadarbību kultūras un mākslas, izglītības un zinātnes, ekonomikas un medicīnas, sporta un tūrisma, kā arī citās jomās, ņemot vērā Biedrības biedru vēlmes;paplašināt zināšanas par Čehiju Latvijā;palīdzēt Čehu-latviešu klubam Prāgā iepazīstināt Čehijas iedzīvotājus ar Latviju.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Veicināt astronomijas zinātnes attīstību, popularizēšanu un astronomu profesionālo darbību Latvijā;
veicināt zinātnisko pētījumu izstrādi astronomijas nozarē;
sekmēt astronomijas un ar to saistīto zinātņu, kā arī tehnisko sasniegumu apguvi un pilnveidošanu;
veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu par astronomijas jautaajumiem
sekmēt astronomijas pasniegšanu izglītības iestādēs;
sekmēt starptautisko sadarbību ar astronomijas un ar to saistītu nozaru organizācijām;
sekmēt astronomijas zināšanu izmantošanu sabiedrības labklājības veicināšanā piešķirt biedrības apbalvojumus par īpašu ieguldījumu astronomijas attīstībā un popularizēšanā
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Būt par vadošo Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares asociāciju, kas veicina sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādam pamatnostādnēm:
tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;
tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte, drošība un privātuma aizsardzība;
brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.
Panākt starptautiski atzītu, atvērtu informācijas apmaiņas un glabāšanas standartu apstiprināšanu un plašu lietošanu Latvijā.
Panākt Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.
Izglītot bērnus un jauniešus par atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem.
Veicināt bērnu un jauniešu pētniecību, izstrādes un inovācijas atvērto tehnoloģiju jomā.
E-pasts
lata@lata.org.lv
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Veicināt augsnes zinātnes attīstību Latvijā;Rosināt pētījumus visās augsnes zinātnes specialitātēs un augsnes procesu pārraudzību, lai celtu augsnes auglību, mazinātu tās degradāciju un veidotu ekoloģiski labvēlīgu vidi;Organizēt diskusijas, jaunu ideju apspriešanu, veicināt publicēšanas darbu;Organizēt konferences, seminārus, izstādes, konkursus, ekspedīcijas u.c. pasākumus, kā juridiska persona piedalīties citu organizāciju rīkotajos pasākumos;Stiprināt nepārtrauktības saikni starp pagātni, tagadni un nākotni augsnes zinātnes jomā; veidot arhīvu, kas raksturotu augsnes zinātnes attīstību Latvijā;Informēt par augsnes zinātnes atziņām organizācijas, kas risina ekoloģijas problēmas, zemes izmantošanu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un citas ieinteresētās nozares valstī, popularizēt šīs atziņas plašas sabiedrības apziņā;Veicināt augsnes zinātnes mācību procesu izglītības iestādēs;Sniegt morālu un materiālu palīdzību biedrības biedriem;Izvirzīt biedrības biedru kandidatūras reflektēšanai uz prēmijām, apbalvojumiem, goda nosaukumiem;Dibināt prēmijas un apbalvojumus.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Veicināt vienotu, efektīvu augstākās izglītības, pētījumu un zinātniskās darbības attīstību, kas vērsta uz augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, viņu kvalifikācijas nepārtrauktu pilnveidošanu, lai veicinātu augsti izglītotas, prasmīgas un progresīvas sabiedrības veidošanos, kā arī sekmētu Latvijas saimniecisko, sociālo un kultūras uzplaukumu.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
1. Atbalstīt un veicināt farmakoloģijas izglītības un zinātnes attīstību Latvijā;
2. Veicināt valsts un pašvaldības iestāžu, institūciju, kā arī citu sabiedrisku vai zinātnisku institūciju un organizāciju, masu informācijas līdzekļu izpratni par farmakoloģijas izglītību un zinātni, un tās nozīmīgumu kopējā zinātnes attīstībā;
3. Savu mērķu īstenošanai Biedrība aktīvi sadarbojoties ar citām Eiropas, pasaules Farmakoloģijas biedrībām, un citām sabiedriskām un zinātniskām institūcijām vai organizācijām.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Sekmēt Latvijas sabiedrības izglītības līmeņa kāpumu, novatorismu, lai nodrošinātu valsti ar radošiem speciālistiem un izglītotu Latvijas iedzīvotājus viņu dzīves uzlabošanai svarīgās jomās. Atbalstīt studējošo un jauno zinātnieku radošo spēju attīstību, izmaksājot stipendijas un konkursa prēmijas, sedzot studiju, prakses vai zinātnisko komandējumu izdevumus. Organizēt apmācību kursus, seminārus, konferences un veikt pētījumus. Izdot mācību literatūru, organizēt izstādes, metodiska rakstura pasākumus.
Telefons
+371 67373705
E-pasts
ilgvars@forands.lv
Rīga, Raiņa bulvāris 19, LU Jūdaikas studiju centrs
Veicināt nāciju, tautu un reliģiju savstarpēju saprašanos, iecietību un cieņu;
Attīstīt dialogu starp kristiešiem un ebrejiem, veicināt sabiedrības izglītošanu un sekmēt sadarbību ksenofobijas, aizspriedumu, neiecietības un antisemītisma izskaušanā.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Veicināt Latvijas Republikas pedagoģijas zinātnes attīstību, nostiprināt šīs zinātnes prestižu, paaugstināt pedagogu zinātnisko kvalifikāciju, vērst plašumā sadarbību ar citām republikas un ārvalstu zinātniekiem , apzināt, uzkrāt un popularizēt viņu radošā darba pieredze, veicināt kopīgus pētījumus pedagoģijā un izglītības zinātnēs, uzturēt kontaktus ar analoģiskām starptautiskām organizācijām vai iestāties tajās.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
apvienot Latvijas Universitātes absolventus, kuri guvuši no studijām universitātē, lai
radītu un attīstītu vidi absolventu personības pilnveidei un izglītībai, informācijas un
pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai;
bagātināt Latvijas Universitāti ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem;
veicināt Latvijas Universitātes attīstību un sekmēt tās virzību uz izcilību, paaugstinot
Latvijas Universitātes diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses;
tiesības uz darbu un tam atbilstošu samaksu;
tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;
tiesības uz atpūtu, garīgo un kultūras vajadzību apmierināšanu;
piedalīties demokrātiskās un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošanā;
veicināt izglītības un zinātnes attīstību;
attīstīt sadarbību ar augstskolu un zinātnes iestāžu arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Veicināt fiziskās un garīgās veselības izglītību, sekmēt veselīgu, no alkohola un citām narkotikām brīvu dzīvesveidu mūsu
sabiedrībā, īpaši studējošās un skolu jaunatnes vidū.
Sabiedriskā labuma darbība "Sabiedriskā labuma organizāciju likuma" izpratnē.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Pārstāvēt Latvijas Universitātē studējošos un aizstāvēt viņu tiesības un intereses, kā arī veicināt izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.
Telefons
+371 67034317
E-pasts
lusp@lusp.lv
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Tūrisma attīstība, veselīga dzīvesveida veicināšana, tūrisma tradīciju kopšana.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Biedrības biedri darbojas saskaņā ar humānisma principiem, vispārcilvēciskām vērtībām, pilsonisko sirdsapziņu un profesionālo kompetenci;Biedrība risina vispārnozīmīgus, sabiedrībai un plašām zinātnes aprindām būtiskus jautājumus, aktīvi piedalās ar zinātni saistītu jautājumu izstrādē un ekspertīzē;Biedrība atbalsta Eiropas Savienības stratēģijas īstenošanu zinātnes jomā Latvijas Republikā, zinātnes un sabiedrības savstarpējās sapratnes un uzticības nostiprināšanu.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
uzcelt un nodrošināt studentiem un sabiedrībai pieejamu ekumēnisku baznīcu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra ciematā;
nodrošināt iespēju studentiem vienkopus praktizēt savu reliģisko pārliecību;
attīstīt ikviena Latvijas Universitātes Saimes un Latvijas sabiedrības locekļa personību
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Atbalstīt Rektoru padomes darbību, lai veicinātu augstākās izglītības un zinātnes attīstību;
veicināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu un institūciju savstarpēju sadarbību;
veicināt Latvijas augstskolu pārstāvību ārvalstīs un starptautiskās institūcijās.
Telefons
+371 28350936
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Morāli, praktiski un finansiāli veicināt Latvijā akadēmisko teoloģisko izglītību, teoloģiskos pētījumus un publikācijas;
Pārvaldīt materiālos līdzekļus (fizisko un juridisko personu ziedoto naudu un mantu, tajā skaitā visa veida kustamo un nekustamo mantu), lai tos izlietotu Latvijas akadēmiskās teoloģiskās izglītības vajadzībām;
Atbalstīt teoloģijas studentu un mācībspēku izglītošanu ārpus Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (kursi, stažēšanās, prakse, mācības citās Latvijas Republikas vai ārvalstu mācību iestādēs);
Atbalstīt teoloģijas studentu un mācībspēku zinātnisko darbību (finansēt atsevišķu zinātnisko projektu izstrādi, jaunu mācību kursu izstrādi, mācību grāmatu izdošanu, zinātnisku darbu publicēšanu);
Uzturēt ciešus sakarus ar dažādu valstu organizācijām un atsevišķām personām, lai gūtu akadēmiskās teoloģiskās izglītības vajadzībām informāciju, literatūru, materiālos un finansiālos resursus;
Sadarboties ar pasaules kristīgām u.c. organizācijām;
Informēt sabiedrību Latvijā un citās valstīs par Biedrības mērķiem un darbību;
Pabalstīt teoloģijas studentus un mācībspēkus slimībās un mācībspēkus emeritūrā, palīdzēt segt apbedīšanas izdevumus;
Izdot mācību grāmatas un zinātniskus pētījumus.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Likvidēts 10.01.2008
Uzskatu veidošana par akadēmiskajām aktivitātēm Latvijā
Eiropas un pasaules norišu kontekstā, šo uzskatu paušana sabiedrībā,
cenšoties panākt, lai tie tiktu uzklausīti un ievēroti valsts varas
un pārvaldes līmeņos


Rīga, Raiņa bulvāris 19
Likvidēts 11.06.2001
Sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā,
atbilstoši demokrātiskas sabiedrības interesēm un augstam starptautiskam
līmenim;
attīstīt zinātni un kultūru;
iesaistīt Latvijas sabiedrību augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanā;
veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu;
veidot kopprojektu tīklu.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Likvidēts 25.10.2007
Veikt pētījumus dažādu apdāvinātības formu un to izpausmju apzināšanā;
veicināt un atbalstīt tādu mācību programmu izveidi un ieviešanu, kas
piemērotas apdāvinātu bērnu attīstībai;
apkopot pieredzi apdāvinātu bērnu identificēšanā un apmācībā;
apvienot apdāvinātu bērnu atrašanā un izaugsmē ieinteresētas personas un
organizācijas un konsolidēt viņu pūliņus;
veidot struktūras tiešam kontaktam ar apdāvinātiem bērniem, viņu vecākiem un
audzinātājiem;
iesaistīties starptautiskos kontaktos ar personām un organizācijām, kam ir
līdzīgi mērķi.
Rīga, Raiņa bulvāris 19
Likvidēts 17.12.1997
datortehnikas, datorperifērijas, datortīklu projektēšana, ražošana un realizācija
apmācību rīkošana
ārējā ekonomiskā darbība
informatīvo un zinātnisko materiālu sagatavošana un izdošana
kases aparātu realizācija
sadzīves elektronisko ierīču projektēšana, ražošana, serviss un tirdzniecība
rotaļlietu projektēšana, ražošana un tirdzniecība
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution