Raiņa bulvāris 19 - 9, Rīga, LV-1050

56° 57' 2.9022343199999", 24° 6' 58.73062968"

Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Veicināt ārvalstu studentu sociālo un kulturālo integrāciju Latvijā;
veicināt Latvijas studentu integrāciju starptautiskā vidē viņu apmaiņas laikā un reintegrācija pēc atgriešanās no apmaiņas;
radīt apstākļus labākai citu kultūru izpratnei dažādu nacionalitāšu studentu starpā, izmantojot neformālās izglītības metodes;
Veicināt studiju un prakses, kā studiju procesa sastāvdaļas, mobilitāti Latvijā.
Telefons
+371 26344195
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Būt par vadošo Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares asociāciju, kas veicina sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādam pamatnostādnēm:
tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;
tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte, drošība un privātuma aizsardzība;
brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.
Panākt starptautiski atzītu, atvērtu informācijas apmaiņas un glabāšanas standartu apstiprināšanu un plašu lietošanu Latvijā.
Panākt Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.
Izglītot bērnus un jauniešus par atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem.
Veicināt bērnu un jauniešu pētniecību, izstrādes un inovācijas atvērto tehnoloģiju jomā.
E-pasts
lata@lata.org.lv
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Veicināt augsnes zinātnes attīstību Latvijā;Rosināt pētījumus visās augsnes zinātnes specialitātēs un augsnes procesu pārraudzību, lai celtu augsnes auglību, mazinātu tās degradāciju un veidotu ekoloģiski labvēlīgu vidi;Organizēt diskusijas, jaunu ideju apspriešanu, veicināt publicēšanas darbu;Organizēt konferences, seminārus, izstādes, konkursus, ekspedīcijas u.c. pasākumus, kā juridiska persona piedalīties citu organizāciju rīkotajos pasākumos;Stiprināt nepārtrauktības saikni starp pagātni, tagadni un nākotni augsnes zinātnes jomā; veidot arhīvu, kas raksturotu augsnes zinātnes attīstību Latvijā;Informēt par augsnes zinātnes atziņām organizācijas, kas risina ekoloģijas problēmas, zemes izmantošanu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un citas ieinteresētās nozares valstī, popularizēt šīs atziņas plašas sabiedrības apziņā;Veicināt augsnes zinātnes mācību procesu izglītības iestādēs;Sniegt morālu un materiālu palīdzību biedrības biedriem;Izvirzīt biedrības biedru kandidatūras reflektēšanai uz prēmijām, apbalvojumiem, goda nosaukumiem;Dibināt prēmijas un apbalvojumus.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
1. Atbalstīt un veicināt farmakoloģijas izglītības un zinātnes attīstību Latvijā;
2. Veicināt valsts un pašvaldības iestāžu, institūciju, kā arī citu sabiedrisku vai zinātnisku institūciju un organizāciju, masu informācijas līdzekļu izpratni par farmakoloģijas izglītību un zinātni, un tās nozīmīgumu kopējā zinātnes attīstībā;
3. Savu mērķu īstenošanai Biedrība aktīvi sadarbojoties ar citām Eiropas, pasaules Farmakoloģijas biedrībām, un citām sabiedriskām un zinātniskām institūcijām vai organizācijām.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
apvienot Latvijas Universitātes absolventus, kuri guvuši no studijām universitātē, lai
radītu un attīstītu vidi absolventu personības pilnveidei un izglītībai, informācijas un
pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai;
bagātināt Latvijas Universitāti ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem;
veicināt Latvijas Universitātes attīstību un sekmēt tās virzību uz izcilību, paaugstinot
Latvijas Universitātes diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses;
tiesības uz darbu un tam atbilstošu samaksu;
tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;
tiesības uz atpūtu, garīgo un kultūras vajadzību apmierināšanu;
piedalīties demokrātiskās un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošanā;
veicināt izglītības un zinātnes attīstību;
attīstīt sadarbību ar augstskolu un zinātnes iestāžu arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
Pārstāvēt Latvijas Universitātē studējošos un aizstāvēt viņu tiesības un intereses, kā arī veicināt izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.
Telefons
+371 67034317
E-pasts
lusp@lusp.lv
Rīga, Raiņa bulvāris 19 - 9
uzcelt un nodrošināt studentiem un sabiedrībai pieejamu ekumēnisku baznīcu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra ciematā;
nodrošināt iespēju studentiem vienkopus praktizēt savu reliģisko pārliecību;
attīstīt ikviena Latvijas Universitātes Saimes un Latvijas sabiedrības locekļa personību

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution