Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304

56° 7' 50.45968524", 27° 0' 24.8299938"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās;
pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana;
labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē;
sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Telefons
+371 26105359
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana;
2. Latviska un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana;
3. Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana;
4. Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana;
5. Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana;
6. Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana;
7. Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana;
8. Nodarbinātības veicināšana;
9. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana;
10. Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts;
11. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;
12. Vietējā mēroga problēmu (iedzīvotāju sociālā atstumtība, bezdarbs, sociālo pakalpojumu nepieejamība, atkarības, ģimenes krīzes, darbs ar jauniešiem utt.) efektīva un inovatīva risināšana;
13. dialoga veidošana starp valsts iestādēm, skolām un iedz;ivotājiem izglītības, kultūras un vides uzlabošanas, labiekārtošanas un nodarbinātības pasākumos;
14. sociālās uzņēmējdarbības attīstība - izglītības pasākumi, prakses, uzņēmumu veidošana
Telefons
+371 29907423