Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

56° 55' 56.99900856", 24° 3' 50.47341048"

Rīga, Pilsoņu iela 13, 4.nodaļa
Sekmēt ārstu profesionālo izglītību (kursi, semināri un aktivitātes, kas ceļ ārstu profesionālo līmeni);
sporta pasākumu organizēšana;
ārstu profesionālā aizsardzība (atbalsts tiesvedībā);
kultūras pasākumu atbalsts.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt Baltijas valstīs uz zinātniskiem principiem balstītas zināšanas par aterosklerozi, ieskaitot tās etioloģiju, patoloģiju un ārstēšanu.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt bērnu un pusaudžu veselību, sekmējot sabiedrības informētību par slimību diagnostiku un profilaksi
Rīga, Pilsoņu iela 13
popularizēt un ieviest Latvijā jaunākās terapijas metodes adipozitātes un tās izraisīto komplikāciju ārstēšanai;
atbalstīt un veicināt zinātniskos projektus;
izskatīt ar profesionālo kompetenci saistītus jautājumus adipozitātes un tās izraisīto komplikāciju ārstēšanā.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt anestezioloģijas un reanimatoloģijas attīstību Latvijā un nodrošināt iespējami augstāku anestēzijas, reanimācijas un intensīvās terapijas līmeni LR un celt biedru profesionālo kvalifikāciju.
Telefons
+371 29471008
E-pasts
anestez@latnet.lv
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt asinsvadu ķirurģijas attīstību Latvijā, veicināt asinsvadu ķirurģijā sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un apjoma palielināšanu.
Rīga, Pilsoņu iela 13
veicināt klīniskās endokrinoloģijas attīstību, kā arī atbalstīt un vērtēt zinātniskos pētījumus endokrīno slimību, cukura diabēta un metabolo slimību jomā;
izstrādāt endokrīno slimību, cukura diabēta un metabolo slimību diagnostikas, ārstēšanas, pacientu novērošanas un aprūpes vadlīnijas un standartus;
paaugstināt LEA biedru profesionālo sagatavotību un veicīnāt savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu ar konferenču, semināru un citu pasākumu palīdzību;
izstrādāt un regulāri papildināt sertifikācijas un resertifikācijas eksāmenu programmu endokrinologa sertifikāta iegūšanai;
sadarboties ar citām medicīnas darbinieku profesionālajām biedrībām Latvijā un ārpus tās;
organizēt un uzturēt pieredzes un informācijas starptautisku apmaiņu, pārstāvēt LEA biedrus ārvalstīs attiecībās ar citām līdzīgām organizācijām;
sadarboties ar diabēta un citu endokrīno slimību pacientu organziācijām Latvijā un līdzīgām starptautiskām organizācijām;
atbalstīt un popularizēt projektus veselīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā;
pārstāvēt Latvijas Endokrinologu asociāciju publiskajās attiecībās, aizstāvēt savu biedru tiesības un profesionālās intereses, kā arī izskatīt ar profesionālo kompetenci saistītos jautājumus
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt masieru un fizikālās terapijas speciālistu profesionālo attīstību Latvijā.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veselības veicināšana un slimību profilakse;
venozo slimnieku ārstēšanas rezultātu uzlabošanās sekmēšana;
sasniegumu venozo slimību profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā popularizēšana sabiedrībā;
informācijas apmaiņas sekmēšana fleboloģijas jomā Latvijā un ārvalstīs;
medicīniskās izglītības veicināšana un pēcdiploma izglītības sekmēšana;
ārstu profesionālās izaugsmes sekmēšana fleboloģijas jomā;
zinātniski pētnieciskās darbības veicināšana fleboloģijas nozarē;
starptautisko sakaru un sadarbības veicināšana ar citām fleboloģijas biedrībām;
semināru un izstāžu organizēšanas veicināšana par fleboloģijas sasniegumiem;
sekmēt biedrības reklāmas pasākumus.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt zinātniskās izpētes darbību arteriālās hipertensijas un aterosklerozes problēmās ieinteresēto speciālistu,piemēram,ārstu,farmaceitu,biologu, inženieru u.c.vidū;
Realizēt Biedrības biedru pēcdiploma apmācības pasākumus visās iespējamās formās (piemēram,semināri,konferences, kongresi,apmācība darba vietās u.c.Latvijā un ārzemēs);
Attīstīt starptautisko zinātnisko un praktisko sadarbību arteriālās hipertensijas un aterosklerozes prevencijas interesēs;
Konsultāciju un rekomendāciju sniegšana likumdevēja institūcijām un izpildinstitūcijām jautājumos, kas saistīti ar asins rites slimību pacientu aprūpi Latvijā;
Veicināt Biedru savstarpējos kontaktus un kontaktus ar kolēģiem ārzemēs;
Sniegt informāciju un veikt sabiedriskās izglītošanas darbību arteriālās hipertensijas un aterosklerozes prevencijas nolūkos.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Sekmēt teorētisko, praktisko un izglītojošo jautājumu risināšanu un ieviešanu imunoloģijas un ar to saistīto disciplīnu praksē.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Mazināt insulta radīto slogu sabiedrībai un valstij, veicinot insulta profilaksi, diagnostiku un mūsdienīgas ārstēšanas pielietošanu Latvijas Republikā.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Apvienot Latvijas Republikas teritorijā intensīvā terapijā darbojošos sertificētos un nesertificētos ārstus, kā arī citu specialitāšu ārstus, kurus interesē intensīvās terapijas problēmas;
Izveidot Latvijas Republikā intensīvās terapijas specialitāti un veicināt intensīvās terapijas attīstību Latvijas Republikā.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt invazīvās kardioloģijas attīstību Latvijā, piesaistīt papildus finansu līdzekļus invazīvās kardioloģijas attīstībai Latvijā, organizēt zinātniskos pētījumus.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt invazīvās radioloģijas attīstību Latvijas Republikā;
attīstīt sadarbību invazīvās radioloģijas jomā ar visām struktūrvienībām un sabiedriskām organizācijām, biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas; strādāt ciešā sadarbībā ar Latvijas radiologu asociāciju (LRA);
veicināt radiologu un citu specialitāšu ārstu zināšanu pilnveidošanu invazīvās radioloģijas jomā sadarbībā ar profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskām organizācijām.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Apvienot kardioloģijā un tās apakšnozarēs un jomās, tai skaitā, bet ne tikai invazīvajā kardioloģijā, kardioloģijas intensīvajā terapijā, aritmoloģijā, ambulatorajā kardioloģijā strādājošās māsas un ārstu palīgus, lai kopējo interešu vadīti rūpētos par profesionālo izaugsmi, kļūstot par multidisciplināru māsu vai ārstu palīgu savā arodā, kas veicinātu kvalitatīvāku pacientu aprūpi un ārstēšanu, kā arī radošo spēju izkopšanu, sekmējot kardioloģijā strādājošo māsu un ārstu palīgu prestižu.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt kardioloģijas specialitātes attīstību Latvijā;
veicināt ieinteresēto speciālistu (ārstu, farmaceitu, biologu, inženieru u.c.), kuri risina asinsrites slimību problēmas, zinātniskās izpētes darbību;
realizēt biedrības biedru pēcdiploma apmācības pasākumus visās iespējamās formās (semināri, konferences, kongresi, apmācība darba vietās u.c. Latvijā un ārzemēs);
attīstīt starptautisko zinātnisko un praktisko sadarbību kardioloģijas attīstības interesēs;
Konsultāciju un rekomendāciju sniegšana likumdošanas un izpildinstitūcijām jautājumos, kas saistīti ar asinsrites slimību slimnieku aprūpi Latvijā.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt veselības aprūpes, medicīniskās izglītības un zinātnes attīstību Latvijā, atbalstot klīnisko universitātes slimnīcu devumu veselības aprūpes, medicīniskās izglītības un zinātnes jomā pieaugumu un klīnisko universitātes slimnīcu statusa nostiprināšanos;
rūpēties par Biedrības biedru kopīgo interešu pārstāvību Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās, it īpaši lēmumos, kas saistīti ar veselības aprūpes, medicīniskās izglītības un zinātnes attīstību;
nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Biedrības biedrus Eiropas un starptautiskajās organizācijās, veicinot Latvijas klīnisko universitātes slimnīcu attīstības interešu ievērošanu;
veicināt biedrības biedru attīstību un sadarbību, atbalstot veselības aprūpes, medicīniskās izglītības un zinātnes jomām būtisku sadarbības iniciatīvu īstenošanos.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt laboranta profesijas attīstību;
Nodrošināt biedru tālākizglītības un mūžizglītības iespējas;
Veicināt laborantu zināšanu pārnesi;
Aizstāvēt biedru profesionālās intereses;
Veidot sadarbību ar Latvijas un starptautiskām organizācijām.
Telefons
+371 24796266
E-pasts
latlabasoc@gmail.com
Rīga, Pilsoņu iela 13
Apvienot ar mākslīgo asinsriti saistītos speciālistus no Latvijas un ārvalstīm;
veicināt mākslīgās asinsrites nozares attīstību Latvijā;
sekmēt LMAA biedru zinātniski pētniecisko darbu;
veicināt mākslīgās asinsrites mācību grāmatu un dažādu metodisko materiālu sagatavošanu;
iesaistīties Eiropas Mākslīgās Asinsrites asociācijas darbībā;
aizstāvēt asociācijas un tās biedru profesionālās u.c. tiesības un intereses.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Sabiedrībai noderīga darbība:
zinātnisko atziņu sekmēšana un izplatīšana nefroloģijas jomā;
nefrologu profesionālās izaugsmes veicināšana Latvijā un ārpus tās;
nefrologu profesionālā aizsardzība.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Medicīnas attīstība;
zinātniski pētnieciskais darbs;
apmācības un izglītības veicināšana;
sporta attīstība un atbalstīšana;
pilsoniskas sabiedrības attīstība;
aktīvās atpūtas un tūrisma attīstība;
vides aizsardzība;
sabiedriskā labuma darbības.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt neiroloģijas attīstību Latvijā un aizstāvēt tās biedru profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Apvienot nieru slimniekus, viņu radiniekus, medicīnas darbiniekus un citus cilvēkus kopīgā darbība, lai risinātu ar nieru slimībām saistītos jautājumus medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības un citās jomās.
Rīga, Pilsoņu iela 13
1.Veicināt otolaringoloģijas specialitātes attīstību Latvijā, sniedzot uz pierādījumiem balstītas (evidence based) medicīnas izmantošanu ikdienas praksē;
2.Rūpēties par otolaringoloģijas specialitātes ārstu profesionālo sagatavotību;
3.Uzlabot otolaringoloģiskās palīdzības kvalitāti.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt sniegtās pārmantotā vēža aprūpes pieejamību, kvalitāti un attīstību Latvijā, uzlabojot iedzīvotājiem sniegtās pārmantotā vēža aprūpes kvalitāti, kā arī aizstāvēt pārmantotā vēža speciālistu profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Biedrības pamatmērķis ir apvienot Latvijā strādājošos reimatologus, bērnu reimatologus (pediatrus reimatologus) un citus ar reimatoloģisko un artroloģisko slimību ārstēšanu saistītos ārstus un ar šo slimību zinātnisko izpēti saistītos pētniekus, lai kopīgā darbībā sasniegtu tās noteiktos mērķus.
Biedrības darbības mērķi ir:
1.Veicināt reimatoloģijas specialitātes attīstību Latvijā;
2.Piedalīties nacionālo programmu izstrādē savā specialitātē;
3.Veicināt klīniskās reimatoloģijas attīstību un zinātniskos pētījumus reimatoloģisko un artroloģisko slimību jomā;
4.Izstrādāt reimatoloģisko un artroloģisko slimību diagnostikas, ārstēšanas, pacientu novērošanas un aprūpes vadlīnijas;
5.Paaugstināt Biedrības biedru profesionālo sagatavotību un veicināt savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu ar konferenču, semināru, kursu un citu pasākumu palīdzību, ar valdes lēmumu atsevišķos gadījumos nodrošinot šo apmācību un pašizglītošanos;
6.Izstrādāt un regulāri papildināt sertifikācijas un resertifikācijas prasības reimatologu sertifikāta iegūšanai, nodrošināt sertifikācijas komisijas darbību;
7.Sadarboties ar Latvijas ārstu biedrību un citām medicīnas darbinieku profesionālajām organizācijām Latvijā un ārpus tās un sadarboties ar pacientu apvienībām;
8.Aktuālu jautājumu risināšanai veidot darba grupas un deleģēt savus pārstāvjus uz citu biedrību, asociāciju un LĀB veidotām darba grupām;
9.Sniegt atsauksmes par citu iestāžu lēmumiem un rīcību, kas attiecas uz Biedrības biedru profesionālo darbību;
10.Sniegt informāciju un rekomendācijas Latvijas Republikas likumdevējiem un izpildorgāniem, kā arī sabiedriskajām organizācijām par pasākumiem praktiskā medicīnā un zinātnē, kā arī slimnieku sociālās aprūpes nodrošināšanā reimatoloģijā;
11.Sadarboties ar reimatoloģisko un artroloģisko slimību biedrībām un līdzīgām starptautiskām organizācijām;
12.Piedalīties humanitārās sabiedriskās kustībās, kas virzītas uz cilvēka dzīvības saglabāšanu;
13.Kopt un popularizēt Latvijas medicīnas skolas tradīcijas;
14.Pārstāvēt Latvijas reimatologus publiskajās attiecībās, nepieciešamības gadījumā aizstāvēt savu biedru intereses, kā arī izskatīt ar profesionālo darbību saistītos jautājumus;
15.Nepieciešamības gadījumā dibināt apakšuzņēmumus, kā arī stāties līgumattiecībās, kuras nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un statūtiem.
Rīga, Pilsoņu iela 13
Apvienot radiogrāferus un radiologu asistentus un uz kopējo interešu pamata rūpēties par savu profesionālo izaugsmi, kā arī aizstāvēt radiogrāferu un radiologa asistentu profesionālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses.
Rīga, Pilsoņu iela 13
veicināt diagnostiskās un terapeitiskās radioloģijas (turpmāk - radioloģijas) attīstību Latvijā;
sadarboties radioloģijas jomā ar valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārpusLatvijas; piedalīties normatīvo aktu, kuri saistīti ar radioloģijas jautājumiem, izstrādāšanā un pilnveidošanā;
sadarbībā ar profesionālās izglītības institūcijām un atbilstošām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs realizēt radiologu zināšanu pilnveidošanu mūža izglītības ietvaros;
sekmēt radiologu un ar radioloģiju saistītā personāla darba apstākļu un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu;
piedalīties radioloģisko tehnoloģiju, manipulāciju un izmeklēšanas algoritmu izstrādē, pilnveidošanā un reģistrēšanā;
atbalstīt un veicināt zinātnisko pētniecību radioloģijā;
izstrādāt un sniegt priekšlikumus savas nozares speciālistu sertifikācijas noteikumiem un kārtībai, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un Eiropas Savienības rekomendējošos dokumentus piedalīties radioloģijas speciālistu sertifikācijā;
atspoguļot radioloģijas sasniegumus un popularizēt tās iespējas profesionālos žurnālos Latvijas Republikā un ārvalstīs, citos masu saziņas līdzekļos, kā arī veikt citu publisku darbību;
atbalstīt un piedalīties pētniecisku un izglītības programmu īstenošanā radioloģijā;
veicināt un savu iespēju robežās atbalstīt biedrības biedru piedalīšanos starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos u.c. pasākumos, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu radioloģijā;
iesaistīties ar biedrības biedru profesionālo rīcību saistīto konfliktu situāciju risināšanā, pārstāvot LRA viedokli Latvijas Ārstu biedrības Aroda tiesā, Ētikas komisijā u.c. institūcijās
Rīga, Pilsoņu iela 13
Veicināt reģeneratīvās medicīnas attīstību Latvijā, organizēt zinātniskos pētījumus, organizēt jaunu speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanu.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution