• lv
Latvija

Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050

56° 57' 0.91190951999988", 24° 7' 2.30272032"

Areatech, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Merķeļa iela 13
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība (46.66, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67320606
E-pasts
druka@merkeladruka.lv
Asociācija THEOREM, Biedrība
Rīga, Merķeļa iela 13-700
Veicināt sadarbību starp Eiropas māksliniekiem, īpašu uzmanību pievēršot sakaru nostiprināšanai starp Rietumu un Centrālās/Austrumeiropas māksliniekiem un producentiem. Mērķa sasniegšanai biedrība ierosina un atbalsta kopējus sadarbības projektus, izrāžu atbalstīšanu, mākslinieku apmaiņu, profesionālu sadarbības tīklu darbību un savstarpējo komunikāciju.
Brāļu Jurjānu biedrība
Rīga, Merķeļa iela 13
Pūšam- un sitaminstrumentu spēles izglītības sistēmas, tradīciju un atskaņotājmākslas attīstības veicināšana. Telefons
+371 26008853
brandstack, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Merķeļa iela 13
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: VID)
Eiropas Kustība Latvijā
Rīga, Merķeļa iela 13
Veicināt Latvijas Republikas dalību un tās sabiedrības interešu pārstāvību Eiropas Savienībā, šo procesu caurskatāmību un informētas sabiedrības līdzdalību Telefons
+371 67222830
+371 29626646
Glezniecības un fotomākslas studija "Ellija", Nodibinājums
Rīga, Merķeļa iela 13
harmoniskas personības veidošana;
veicināt iesaistīto personu emocionālā līdzsvara veidošanu un depresijas mazināšanu;
veicināt sociāli atstumto cilvēku un jaunatnes iespējas veiksmīgi iekļauties sabiedrībā
Telefons
+371 22448413
IDEJAS un LAIKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Merķeļa iela 13
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67331215
Jaunrades fonds
Rīga, Merķeļa iela 13
Latviešu tautas garīgo vērtību nostiprināšana, sekmējot profesionāli augstvērtīgas mākslas, literatūras, brīvās preses attīstību;
veicināt latvisko vērtību, latviešu nacionālās apziņas un kultūras saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību;
atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus bērniem, etniski un sociāli mazaizsargātām grupām;
atbalstīt zinātnes, izglītības un kultūrvides projektus.
Telefons
+371 67226267
Latvijas Folkloras biedrība
Rīga, Merķeļa iela 13
veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs;
atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesēju darbību;
veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā iesaistīto fizisko un juridisko personu dialogu ar valsts, pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām;
sekmēt sadarbību ar pētniekiem, pētniecības un izglītības iestādēm par aktuāliem un problemātiskiem jautājumiem nemateriālā kultūras mantojuma jomā;
attīstīt un nostiprināt starptautisko sadarbību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā , pārmantošanā un popularizēšanā;
veicināt starpetnisko dialogu;
radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus
Latvijas Inteliģences apvienība
Rīga, Merķeļa iela 13
Apvienot un rosināt saliedētai pilsoniskai aktivitātei dažādu nozaru inteliģenci. Veicināt sabiedrības līdzdalību valstī notiekošajos procesos, celt iedzīvotāju pilsonisko atbildību un pilsonisko pašapziņu. Veicināt pilsoniskās sabiedrības, demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstību Latvijā. Nostiprināt ētiskus ideālus sabiedrībā. Aizstāvēt inteliģences intelektuālās, ekonomiskās un sociālās intereses. Uzturēt dialogu starp sabiedrību un valsts varas institūcijām, kā arī ar Eiropas Savienības institūcijām. Veidot latviešu tautas nacionālo pašapziņu. Telefons
+371 67334485
Latvijas Ordeņu brālība
Rīga, Merķeļa iela 13
1. Sekmēt augstu ētikas pamatvērtību un morāles principu nostiprināšanu sabiedrībā;
2. Veicināt Biedrības biedru aktīvu līdzdalību Latvijas tiesisko, saimniecisko, politisko un kultūras jautājumu risināšanā;
3. Rūpēties par Biedrības biedru materiālo stāvokli, vajadzības gadījumos organizējot reālu palīdzību;
4. Organizēt Biedrības biedriem, īpaši gados vecākiem, morālo atbalstu, lai neviens nejustos atstāts un aizmirsts.
Telefons
+371 67034508
Mārtiņa Fonds
Rīga, Merķeļa iela 13
Sniegt psiholoģisko, materiālo, medicīnisko un cita veida atbalstu bērniem ar onkohematoloģiskām slimībām un ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un bērni ar īpašām vajadzībām, uzlabot dzīves kvalitāti bērniem pēc onkoloģiskā un hematoloģiskām saslimšanām, veicināt dzīves funkciju atgūšanu un psihosociālo pielāgošanos, kā arī sniegt jebkuru praktisko palīdzību bērniem un viņu tuviniekiem, tai skaitā:
-dažādas savstarpējā atbalsta grupas (vecāku atbalsta grupas un pusaudžu atbalsta grupas, lai palīdzētu dalīties pieredzē, sniegtu iespēju saņemt palīdzību, apvienojot to ar praktisku informāciju, sniegtu padomu, atbalstu, sapratni un iespēju dalīties savās izjūtās un emocijās, apspriestu problēmas un to risināšanas viedus, atjaunotu ģimenes locekļu iekšējo psiholoģisko līdzsvaru), ģimeņu nodarbības un radošās darbnīcas,
- individuālās psihologa konsultācijas (dažādu individuālu psiholoģisko grūtību gadījumos: vecumposmu krīžu situācijās, konfliktu situācijās, attiecību problēmu gadījumos u.c.),
- atbalsts jaunajām māmiņām,
- atbalsts senioriem - pozitīvas un cieņpilnas novecošanas veicināšana,
- atbalsts daudzbērnu un maznodrošinātām/trūcīgām ģimenēm,
- dažādu pakalpojumu attīstības veicināšana un pieejamība ģimenēm un bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša aprūpe, palīdzība vai pakalpojumi;
veicināt plašākas sabiedrības izpratni par iecietību pret ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, veidot sabiedrības pozitīvu attieksmi pret visiem bērniem, popularizēt ģimeņu atbalsta kustību, iesaistot plašu sabiedrību, valsts un sabiedriskās organizācijas praktiskās palīdzības sniegšanā bērniem, kuri slimo ar leikozi un citām onkohematoloģiskajām slimībām, kā arī bērniem, kuri ir redzes un dzirdes invalīdi, un citi invalīdi;
veicināt dažādu valsts (pašvaldību) institūciju, nevalstisko organizāciju, ārstniecības iestāžu un rehabilitācijas centru, kuros tiek veikta bērnu ārstēšana, savstarpējo sadarbību praktiskās palīdzības sniegšanā bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, īpaši daudzbērnu un mazturīgajām ģimenēm;
nodrošināt pakalpojumu pieejamību un ieviest jaunus alternatīvus sociālos pakalpojumus:
- sociālā rehabilitācija invalīdiem - bērniem ar onkohematoloģiskām saslimšanām un fiziska rakstura attīstības traucējumiem (cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās traucējumiem) pēc individuāla rehabilitācijas plāna,
- veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un pievērst sabiedrības uzmanību bērnu un jauniešu ar invaliditāti problēmām, veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem,
- novērst vai mazināt invaliditātes un citu faktoru izraisītās nelabvēlīgās sociālās sekas personas dzīvē, uzlabot vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas, lai palīdzētu bērniem ar invaliditāti un bērniem no mazturīgām ģimenēm iekļauties sabiedrībā, sniegt pakalpojumus personas dzīvesvietā vai tuvu tai;
mūžizglītība, interešu izglītība, profesionālā izglītība;
psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, interešu klubu organizēšana, sociālais atbalsts.
Telefons
+371 29199495
Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds
Rīga, Merķeļa iela 13
veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstību un uzlabot nevalstisko organizāciju darbības vidi Telefons
+371 29143494
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds
Rīga, Merķeļa iela 13
Piesaistīt līdzekļus Latvijas vēsturiskā mantojuma - arhitektūras, mākslas un kultūras pieminekļu, īpaši Latvijas nacionālās identitātes simbola - Rīgas Brāļu kapu ansambļa atjaunošanai, saglabāšanai un uzturēšanai;
saglabāt Rīgas Brāļu kapos apbedīto piemiņu un iemūžināt izcilāko neatkarīgās Latvijas valsts veidotāju piemiņu;
veicināt latvisko vērtību, latviešu nacionālās apziņas un kultūras saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību;
finansiāli un materiāli atbalstīt kultūrvides, mākslas, zinātnes, izglītības un sporta projektus, īpaši veicinot jaunatnes patriotisko audzināšanu;
sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātām personu grupām, vākt humāno palīdzību, atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus.
Telefons
+371 67226881
Rīgas Latviešu biedrība
Rīga, Merķeļa iela 13
Sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tautas tradīcijas, nacionālo identitāti un latvisko dzīves veidu.
Veicināt latviešu nacionālās piederības un valstiskās apziņas nostiprināšanos.
Sekmēt izglītības, zinātnes, mākslas, un literatūras attīstību.
Aktīvi iesaistīties Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības un kopšanas darbos un tautas kultūras dzīves pasākumos, iesaistīties Latvijas vides koncepcijas veidošanā, tautas izglītošanā un radošu projektu organizēšanā;
Īstenot izglītības programmas, tai skaitā neformālās izglītības programmas - interešu izglītību, mūžizglītību, tālākizglītības kursus, kā arī veikt citu ar izglītību saistītu darbību;
Apzināt latviešus visā pasaulē, sadarboties ar viņiem, izzināt un sekmēt viņu sasniegumus saimniecībā, zinātnē un kultūrā un rūpēties par šo sasniegumu saglabāšanu un izmantošanu Latvijā.
Veicināt latviešu vienotību visā pasaulē.
Rādīt Rīgas un Latvijas vietu pasaules kontekstā.
Telefons
+371 67222932
E-pasts
info@rlb.lv
Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds
Rīga, Merķeļa iela 13
Materiāli un finansiāli atbalstīt Rīgas Latviešu biedrības kā latviešu nacionālā kultūras centra saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu attīstību;
veicināt latviešu nacionālo kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai;
rosināt sabiedrībā interesi par kultūru un apmierināt sabiedrības kultūras vajadzības;
iemūžināt izcilāko neatkarīgās Latvijas valsts veidotāju piemiņu;
risināt sociālās problēmas maznodrošināto personu grupām, vākt humāno palīdzību;
atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus bērniem, etniski un sociāli mazaizsargātām personu grupām
atbalstīt zinātnes, izglītības, mākslas, kultūrvides, kultūrvēstures un sporta projektus.
Telefons
+371 29407487
Sabiedriskais klubs, Nodibinājums
Rīga, Merķeļa iela 13
rast kopējās intereses un saskaņu Nodibinājuma dibinātāju starpā un palīdzēt saprātīgāk risināt dažādus sabiedrībā aktuālus jautājumus gan politiskās, gan sabiedriskās dzīves jomā;
rast jaunas sadarbības iespējas starp sabiedriski un politiski aktīviem cilvēkiem un uzņēmējiem, nodibinājuma viesiem un tā dibinātājiem, veicinot politisko stabilitāti un kultūras attīstību Latvijā;
līdzdarboties dažādos starptautiskos projektos.
Telefons
+371 26671411
Tautas dzīvā spēka pētīšanas fonds
Rīga, Merķeļa iela 13
Veikt sistemātiskus zinātniskus pētījumus fiziskās attīstības un stājas noteikšanai Latvijas populācijā;
Iegūtos datus popularizēt un salīdzināt ar zinātniskiem pētījumiem citviet pasaulē;
Pētīt Latvijas mazākumtautību iedzīvotāju fiziskās attīstības parametrus.
ĀBELĪTES, Akciju sabiedrība
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 20.02.2007
ražošana
kokapstrāde
mežizstrāde
celtniecības materiālu ražošana
autotransporta pakalpojumi
autoapkope
naftas produktu tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
darbības ar vērtspapīriem
visa veida tirdzniecība
tūrisms
mārketings
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 67216242
+371 67212869
DAN CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 19.08.2010
jaunu tehnoloģiju izstrādāšana un ieviešana
reklāmas un poligrāfiskās produkcijas ražošana, izdevējdarbība
ražošana
visa veida tirdzniecība,t.sk. par valūtu
valūtas pirkšana un pārdošana
otrreizējo izejvielu un ražošanas atlikumu pārstrāde
sadzīves un citi pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
tūrisma serviss
izstāžu, gadatirgu, izsoļu organizēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
DIADE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 01.10.2010
Pārējo pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un moluskus (51.38, versija 1.0) (Avots: CSP)
DOMAS UN DAILE, Akciju sabiedrība
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 02.04.2007
izdevējdarbība
daiļliteratūras, mākslas, publicistikas un zinātnes grāmatu izdošana un
atbilstošas poligrāfiskās bāzes izveidošana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
ELART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 19.12.1997
intarsijas gleznu, mēbeļu, elektroģitāru ražošana un realizācija
preču ražošana un projektēšana
izstādes
reklāma
*informatīvie pakalpojumi
*autotransporta pakalpojumi un noma
*starpniecības pakalpojumi
*kopuzņēmumu veidošana
*marketings
*u.c. statūtos paredzētā darbība
Klubs 50:50, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 10.09.2014
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 29215481
+371 28357859
LATDRAMA, SIA
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 27.08.2015
Mākslas palīgdarbības (90.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
LATVIEŠU VALODAS FONDS
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 02.10.2007
Latviešu valodas saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana multikulturālas un multinacionālas sabiedrības apstākļos
Latvijas modeļu asociācija
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 09.10.2007
Oriģinālu un netradicionālu modes attīstības virzienu individualizācija un
attīstība;
apģērba modeļu, modes tradicionālo un netradicionālo stilu un virzienu
demonstrāciju organizēšana;
individuālās daiļrades izstāžu-izpārdošanu organizācija modes jomā;
kosultācijas kosmetoloģijas un apģērba stilu jomā;
nodarbību un treniņapmācību organizēšana fotomodeļiem, apģērbu
demonstrētājām un citiem interesentiem;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Latvijas Ordeņu brālības fonds
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 08.12.2016
Piesaistīt Fondam līdzekļus no plaša sponsoru loka; atbalstīt sabiedriskā labuma biedrības "Latvijas Ordeņu brālība" darbību un sniegt sociālo palīdzību tās biedriem. Telefons
+371 29232866
Latvis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 30.06.2015
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 29509249
Lex Primus šķīrējtiesa
Rīga, Merķeļa iela 13
Likvidēts 28.08.2014