• lv

Matīsa iela 31 - 25, Rīga, LV-1001

56° 57' 23.28742944", 24° 8' 5.99589888"

i-Centrs, Biedrību apvienība
Rīga, Matīsa iela 31 - 25
Koordinēt dažādu organizāciju sadarbību sabiedrības integrācijai, veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību un inovācijas.
Radīt iespējas bērniem, jauniešiem, darbspējīgiem iedzīvotājiem un veciem ļaudīm iespējas papildināt zināšanas un saņemt atbalstu, motivēt uz sadarbību, tai skaitā starppaaudžu sadarbību iniciatīvām, kas veicina sabiedrības ilgtspēju un brīvprātīgā darba attīstību.
Organizēt un realizēt pasākumus vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.
Īstenot programmas, projektus, pasākumus un cita veida darbību šādās jomās:
- darbs ar jaunatni;
- izglītība un mūžizglītība;
- sociālā atbalsta pasākumi;
- veselīgs dzīvesveids;
- pilsoniska sabiedrība;
- dzimuma līdztiesība;
- kultūra un brīvais laiks;
- informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, masu mediji;
- starptautiskā sadarbība;
- vietējās kopienas attīstība;
- Eiropas Savienības politikas īstenošana;
- attīstības sadarbība.
Programmu, projektu un pasākumu attīstībai Apvienība sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un citām organizācijām, uzņēmumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē.
Apvienība darbojas, lai radītu labvēlīgus apstākļus pilsoniskas sabiedrības attīstībai, efektīvai bērnu un jauniešu socializācijai, jaunā pilsoņa personības attīstībai mijiedarbībā ar vecāko, senioru paaudzi.
Apvienība atbalsta sociālā darba, izglītības un kultūras pasākumus, kas attīsta bērnu, jauniešu un pieaugušo radošo un intelektuālo potenciālu.
Apvienība rada labvēlīgus apstākļus bērnu, jauniešu un pieaugušo iekļaušanai aktīvā politiskā, sociālekonomiskajā un kultūras dzīvē, pilsoniska patriotisma attīstībai daudzkultūru vidē.
Telefons
+371 29453656
IMKA Latvija, Jaunatnes organizāciju apvienība
Rīga, Matīsa iela 31 - 25
Veicināt biedru organizāciju institucionālo un kapacitātes attīstību, lai varētu realizēt starptautisko organizāciju YWCA un YMCA misijas Latvijā:
darbs ar jaunatni;
jauniešu un pieaugušo izglītība;
veselīgs dzīvesveids;
kristīgās vērtības;
pilsoniska sabiedrība;
dzimumu līdztiesība;
sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un pasaulē;
kultūras starptautiskā un reģionālā attīstība;
paaudžu sadarbība;
starpkultūru dialogs.