Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

56° 39' 19.48598676", 23° 43' 59.72513412"

FIDŽI-SANGRO, Jelgavas Cīrules individuālais uzņēmums
Jelgava, Lielā iela 2
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
JELGAVAS PILS, Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds
Jelgava, Lielā iela 2
Veicināt zinātnes, izglītības, sporta un kultūras jaunrades procesus Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Latvijas laukos;
sekmēt valsts kultūrvēstures pieminekļa Jelgavas pils saglabāšanu un renovāciju, veicot papildus finansējuma piesaistīšanas programmas un novirzīt līdzekļus rekonstrukcijā un restaurācijā, kā arī citos kultūras un vēstures pieminekļos, kuru Latvijas Lauksaimniecības universitāte izmanto savu uzdevumu izpildei;
kultūras un zinātnes mantojuma un tradīciju saglabāšana Latvijas Lauksaimniecības universitātē un ar to saistītajās sfērās;
Latvijas sabiedrības un valsts vispārējā intelektuālā, profesionālā un kultūras līmeņa celšanas sekmēšana atbilstoši Latvijas lauku vajadzībām, demokrātijas un sabiedrības integrācijas politikai, ētikas un estētikas ideāliem.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds
Jelgava, Lielā iela 2
Veicināt augstākās izglītības un zinātnes nozīmi Latvijas lauku (reģionu) attīstībā.
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības Latvijas Lauksaimniecības universitātes arodorganizācija
Jelgava, Lielā iela 2
LLU E-studiju koordinācijas centrs
Jelgava, Lielā iela 2
1.Uzlabot dažādu sabiedrības grupu, īpaši jauniešu zināšanas par iespējām izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pielietojumu sevis pilnveidošanai;
2.Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
3.Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
4.Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošai attīstībai;
5.Veicināt izglītības iestāžu sadarbību inovatīvu un interaktīvu studiju materiālu izstrādē;
6.Pilnveidot e-studiju attīstību LLU un Zemgales reģionā;
7.Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai.
MELHIORS IC, I.Cjukšas individuālais komercuzņēmums
Jelgava, Lielā iela 2
Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Starptautiskās aukstumtehnoloģiju akadēmijas Baltijas nodaļa
Jelgava, Lielā iela 2
Apvienot zinātnes un tehnikas darbiniekus, lai koordinētu kompleksu problēmu risināšanu, kas saistītas ar izglītības jautājumu uzlabošanu, risināšanu un attīstību;
apvienot zinātnes un tehnikas darbiniekus, lai koordinētu kompleksu problēmu risināšanu, kas saistītas ar ekoloģiski drošu aukstuma un kriogēnās tehnikas, gaisa kondicionēšanas tehnikas izstrādi, ieviešanu un ražošanu, kā arī pārtikas produktu uzglabāšanas un pārstrādes tehnikas un tehnoloģijas uzlabošanu un attīstību;
augstākminētās sfēras zinātnes un tehnikas darbinieku konsolidācija;
akadēmijas biedru likumīgo interešu aizstāvība, palīdzība civiltiesību, autortiesību, blakustiesību un sociālo tiesību aizstāvība;
starptautiskās sadarbības veicināšana zinātnes, tehnikas un izglītības sfērā.
Telefons
+371 63005647
Studentu pašpārvalde
Jelgava, Lielā iela 2-286
Aizstāvēt un pārstāvēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta intereses Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī citās iestādēs, uzņēmumos un organizācijās. Veicināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu popularitāti un atpazīstamību. Telefons
+371 63005694
E-pasts
llusp@llu.lv
VELVE, Jelgavas Makšima individuālais uzņēmums
Jelgava, Lielā iela 2
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
starpniecība
mārketings
ārējā tirdzniecība
vairumtirdzniecība
lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde
Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas Latvijas nacionālā biedrība, (NJF Latvija)
Jelgava, Lielā iela 2
Kopā ar Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociāciju (NJF) atbalstīt pētījumus lauksaimniecībā, lauku un reģionu attīstībā un pētījumu rezultātu izplatīšanu sabiedrībā;
veidot kopīgu platformu Eiropas un starptautiskai kooperācijai lauksaimniecības zinātnē;
veicināt sadarbību starp zinātniekiem, konsultantiem, pasniedzējiem un zemniekiem sabiedriskā labuma gūšanā no pētījumiem lauksaimniecībā, kā arī lauku un reģionu attīstībā;
atbalstīt jaunos zinātniekus starptautisku kontaktu veidošanā un dalībai NJF organizētos semināros un kongresos;
darboties kā saiknei starp NJF un saistītajām institūcijām Latvijā;
piesaistīt un uzņemt biedrus un veikt biedru reģistrāciju;
piesaistīt valsts atbalstu NJF aktivitātēm;
strādāt atbilstoši NJF izvirzītajiem mērķiem un ievērot NJF intereses;
organizēt NJF kongresu atbilstoši organizētājvalstu secībai;
ievēlēt biedrus NJF sekciju padomēs;
pārvaldīt biedru naudas, pārsūtīt uz NJF centrālo padomi biedru atbalsta ieguldījumu un citus līdzekļus, kā arī biedrības dalības maksu atbilstoši Delegātu Asamblejas lēmumam.
Zilā govs, Šķirnes saglabāšanas apvienība
Jelgava, Lielā iela 2
-Apvienot Latvijas zilās govju šķirnes audzētājus šķirnes populācijas saglabāšanai un tālākai pilnveidošanai, lai veicinātu audzētāju profesionālo, sociāli - materiālo interešu un tiesību aizstāvību, audzējamās šķirnes prestiža nostiprināšanos valstī;
-Pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu audzētāju praksi un pieredzi šķirnes saglabāšanā un pilnveidošanā;
-Veicināt Biedrības biedru saprašanos un tuvināšanos, profesionālo izaugsmi, sakaru attīstību ar citu šķirņu audzētājiem Latvijā un aiz tās robežām;
Zootehniķu biedrība
Jelgava, Lielā iela 2
apvienot Latvijas zootehniķus un citus lopkopības speciālistus savas profesijas stiprināšanai un tālākai pilnveidošanai atbilstoši mūsdienu Dzīvnieku zinātnes prasībām. E-pasts
lizg@llu.lv
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Studentu Savienība
Jelgava, Lielā iela 2-283
Likvidēts 27.10.2007
Rūpēties par savu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, sekmēt
studiju procesa norisi, izglītības līmeņa celšanu un vērtīgākās pieredzes
apgūšanu un apmaiņu;
apvienot studentus un maģistrantus, lai realizētu organizācijas darbības
mērķu sasniegšanu, darbojoties LR attīstības labā.
Telefons
+371 63040646
Mazo viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumu apmācību centrs
Jelgava, Lielā iela 2
Likvidēts 11.07.2018
Uzlabot lauku viesnīcu un viensētu, ēdināšanas
uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot apmācības, konsultācijas un
sadarbības iespējas lauku tūrisma, pakalpojumu sniedzējiem;
piedalīties ar tūrismu un ēdināšanu saistīto jautājumu risināšanā;
informācijas un konsultāciju pakalpojumu sniegšana;
sadarbība ar ražošanas uzņēmumiem studentu praktiskās apmācības uzlabošanai;
mācību centru, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu izveidošana;
visa veida sadarbības un kontaktu veidošana ar organizācijām un
privātpersonām, ziedojumu piesaistīšana;
telpu un teritorijas īre apmācību, semināru u.c. pasākumu organizēšanai.
Telefons
+371 63005626
TAVS VIEDOKLIS
Jelgava, Lielā iela 2
Likvidēts 12.12.2007
Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības dzīvē, valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā un nevalstisko organizāciju darbā, lai aktivizētu pilsoniskās sabiedrības veidošanās procesus Latvijā.
VIATOR PLUS, M.Ruciņa daudznozaru Jelgavas pilsētas individuālais uzņēmums
Jelgava, Lielā iela 2
Likvidēts 27.12.2017
tūrisma grupu komplektēšanatūrisma pakalpojumi Telefons
+371 63023685
VIESTURS UN PARTNERI, Jelgavas Puidiša individuālais daudznozaru uzņēmums
Jelgava, Lielā iela 2-1
Likvidēts 28.07.2004
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (45.45, versija 1.0) (Avots: CSP)