Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Adrese iepriekš atradās Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
57° 32' 20.32968768", 25° 25' 35.98686228"

Valmieras nov., Valmiera, Lāčplēša iela 2
Asociācijas galvenais mērķis ir leģitīmo sociālo, ekonomisko, radošo, zinātnisko, nacionāli kultūras un citu kopīgo interešu apmierināšana un aizsardzība, kas balstīta uz Ukrainas mazpilsētu attīstības veicināšanu.
Asociācijas pamatuzdevumi:
- Sadarbība vietējās pašpārvaldes efektīvu menedžeru formēšanai;
- Sadarbība profesionālās sagatavošanas sistēmas formēšanai un vietējās pašpārvaldes līderu apmācība;
- Sadarbība varas iestāžu darbības caurspīdīguma paaugstināšanai, tajā skaitā piesaistot sabiedrību sabiedriski nozīmīgu lēmumu apspriešanai;
- Sadarbība vietējās pašpārvaldes sistēmas reformēšanai;
- Sadarbība ar kopienu līderiem, kļūstot par viņu kopienu un vietējās pašpārvaldes iestāžu interešu izteicējiem attiecībā pret valsts varas iestādēm centrālajā un reģionālajā līmenī;
- Sadarbība pilsoniskās sabiedrības pamatinstitūtu attīstībai viszemākajā līmenī;
- Sadarbība vietējās pašpārvaldes līderu informatīvajā nodrošināšanā, informācijas fondu un koplietošanas datu banku, normatīvo un citu aktu arhīvu izveidošanās saistībā ar vietējo pašpārvaldi;
- Sadarbība politikas realizēšanā Eiropas integrācijas un cilvēktiesību aizsardzības jomā;
- Veiksmīgas pieredzes un zināšanu izplatīšana saistībā ar mazo pilsētu attīstības plānošanu, vietējo programmu izstrādāšanu un ieviešanu dzīvē, vietējo resursu izmantošanu un attīstību.
Asociācijas pamatdarbība:
- Organizē un vada konferences, seminārus, forumus un citus informatīvos un apmācību pasākumus;
- Izpilda analītisko, ekspertu, pētniecības, organizatorisko un pārvaldes darbu;
- Sadarbojas ar valsts varas iestādēm par vietējās pašpārvaldes attīstības jautājumiem, šajās iestādēs pārstāv asociācijas locekļu intereses;
- Propagandē vietējās pašpārvaldes attīstības idejas un tās pamatprincipus, kuri ir ielikti Eiropas hartā par vietējo pašvaldību un Ukrainas pilsētu hartā;
- Veic statistikas informācijas analīzi par mazo pilsētu attīstību, rīko aptaujas un pētījumus nolūkā iegūt statistikas datus;
- Veicina jauno tehnoloģiju, aprīkojuma un darba organizācijas metožu izstrādāšanu un ieviešanu apdzīvoto vietu dzīvības nodrošināšanas sistēmās un komunālās saimniecības jomās, investīciju piesaistē;
- Izplata Ukrainas un starptautisko pieredzi no municipālā menedžmenta jomas;
- Sagatavo un sniedz jaunus priekšlikumus par normatīvajiem aktiem, kas tiek virzīti uz vietējās pārvaldes sistēmas, pilsoniskās sabiedrības institūtu, teritoriju un reģiona reformas procesa nodrošināšanu;
- Sadarbojas ar politiskajām partijām, sabiedriskajām un arodbiedrību organizācijām, vietējām pašpārvaldes iestādēm saistībā ar teritoriālo kopienu un vietējās pašpārvaldes iestāžu tiesību un interešu aizsardzību;
- Sadarbojas ar zinātniski - pētnieciskajām un analītiskajām organizācijām, fondiem, tai skaitā arī ārvalstu, valsts un vietējām pašpārvaldes iestādēm, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras ar savu darbību veicina asociācijas statūtu mērķu sasniegšanu un asociācijas pamatuzdevumu izpildi;
- Piedalās projektu realizēšanā, tā ieviešanā, izmantojot ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzību un ir virzītas uz vietējās pašpārvaldes attīstību un demokrātijas nostiprināšanu Ukrainā.
Valmieras nov., Valmiera, Lāčplēša iela 2
1.Veicināt Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, iesaistot Latvijas diasporas uzņēmējus, investorus, profesionāļus un zinātniekus un viņus apvienojošās organizācijas, nodrošinot sadarbību, ekonomisko iesaisti, zināšanu pārnesi un veicinot inovācijas. Stiprināt sadarbību starp reģioniem Latvijā un ārvalstīs.
2.Nodrošināt diasporas, tajā skaitā diasporas uzņēmēju, investoru, profesionāļu, zinātnieku un viņus apvienojošo organizāciju, citu biedru un sadarbības partneru interešu pārstāvniecību.
3.Izveidot sadarbības, viedokļu apmaiņas un informācijas aprites platformu, lai veicinātu investīciju piesaisti un zināšanu pārnesi starp diasporas un Latvijas izcelsmes uzņēmējiem, investoriem, profesionāļiem, zinātniekiem un viņus apvienojošām organizācijām.
4.Veicināt pievilcīgu uzņēmējdarbības, investīciju un sadarbības vidi Latvijā uzņēmējiem, investoriem, profesionāļiem un zinātniekiem, lai tādā veidā nodrošinātu tautsaimniecības, nozaru un zinātnes attīstību, investīciju un aktīvu efektīvu pārvaldi.
5.Sadarbībā ar Latvijas izcelsmes uzņēmējiem, investoriem un profesionāļiem attīstīt un veidot finanšu, un investīciju piesaistes instrumentus, tajā skaitā savstarpējo aizdevumu platformas, kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, investīciju fondus u.c.
6.Atbalstīt sadarbību ar diasporu tautsaimniecības, izglītības un zinātnes jomā; iesaistīt diasporas uzņēmējus, investorus, profesionāļus, speciālistus un zinātniekus Latvijas tautsaimniecībā, eksporta un investīciju veicināšanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē, valsts pārvaldē, pētniecībā un izstrādē.
Valmiera, Lāčplēša iela 2
Likvidēts 23.01.2008
Veicināt latviešu valodas un tradīciju saglabāšanu Sibīrijā dzīvojošiem latviešiem
Valmiera, Lāčplēša iela 2
Likvidēts 10.05.2004
Veicināt mūsdienīgas, vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Valmieras rajona teritorijā un popularizēt tūrisma produktus, realizējot dažādus mārketinga projektus
Valmiera, Lāčplēša iela 2
Likvidēts 22.09.1999
iedzīvotāju medicīniskās aprūpes apmaksa atbilstoši obligātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu minimumam
Valmiera, Lāčplēša iela 2
Likvidēts 24.01.2008
Stiprināt Vidzemes reģiona drošību

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution