"Ķenteni" - 4, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062

56° 52' 33.09049128", 25° 12' 25.37030448"

Ogres nov., Ķeipenes pag., "Ķenteni" - 4
Veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida izplatīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
Veicināt sabiedrības interesi par sportu, veicināt saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanu jauniešu vidū;
Popularizēt patriotisku, zaļi domājošu un aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū;
Organizēt lietderīgu un aktīvu laika pavadīšanu rīkojot sportiskas un izglītojošas nometnes, pārgājienus, sporta pasākumus un labdarības pasākumus;
Veicināt cittautiešu jauniešu integrāciju latviešu jaunieši sabiedrībā, organizējot kopīgas nometnes un pasākumus;
Attīstīt bērnu un jauniešu talantus, pilnveidot viņu prasmes un zināšanas, ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildības sajūtu, pilsoņa pienākuma apziņu pret savu valsti, lai veicinātu lemt spējīgas un sabiedriski aktīvas sabiedrības attīstību Latvijā;
Sniegt iespēju talantīgiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, kuri nāk no sociāli mazaizsargātas vides (no trūcīgām, daudzbērnu vai nelabvēlīgām ģimenēm, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem) piedalīties biedrības organizētajās nometnēs un pasākumos lūdz ar citiem jauniešiem, lai šiem bērniem un jauniešiem tiktu sniegta iespēja pierādīt savas spējas un zināšanas, kā arī iegūt jaunu pieredzi un prasmes, kuras palīdzētu nākotnē celt šo jauniešu labklājības līmeni;
Rīkojot nometnes dabā, parādīt jauniešiem Latvijas dabas daudzveidību, sekmēt pozitīvu attieksmi pret dabas aizsardzību, stimulēt jauniešus sakopt vidi ap sevi, kā arī veicināt patriotisku jūtu rašanos pret savu zemi un valsti;
Sadarboties ar citām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām no Latvijas un arī starptautiskajā līmenī, organizējot labdarības pasākumus.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution