Kandava, Kandavas novads

57° 1' 59.3436", 22° 46' 36.44364"

3E Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Jelgavas iela 1
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana (26.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63181120
+371 29457588
ABAVA-1
Kandavas nov., Kandava, Priežu iela 1
Nodrošināt Biedrības biedrus ar automašīnu garāžu lietošanu nepieciešamo komunikāciju kā arī apmierināt citas ar garāžu ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības. Telefons
+371 29192927
Abavas ielejas attīstības centrs
Kandavas nov., Kandava, Kūrorta iela 1B
Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos;
veicināt tūrisma attīstību;
veicināt zivju resursu saglabāšanu un atjaunošanu;
veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību;
veicināt ekoloģiski tīras vides saglabāšanu;
izglītot ar lauku attīstību saistīto uzņēmumu vadītājus un darbiniekus;
attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā;
sekmēt informācijas apmaiņu, apkopošanu un izplatīšanu;
veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu;
veicināt veselīgu dzīves stilu;
veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
citas darbības un uzdevumi, kas nav pretrunā ar Biedrības darbības statūtiem.
Telefons
+371 63125016
+371 28396830
E-pasts
aiac@inbox.lv
Abavas ielejas vīna dārzi
Kandavas nov., Kandava, "Riebiķi"
veicināt vīnkopības un vīndarības attīstību Abavas ielejā un Latvijā Telefons
+371 29230868
ABBA-3, J.Bērziņa individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Ķiršu iela 2
komercdarbība
tirdzniecība
preču ražošana un realizācija
transporta pakalpojumi
starpniecība
mežizstrāde
sabiedriskā ēdināšana
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
Telefons
+371 63132412
ABI 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Abavas iela 2
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.41, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 63132284
+371 29992151
Ābols, SIA
Kandavas nov., Kandava, Dimžu iela 3
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Adreg, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Ošu iela 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26545501
AGS 1, SIA
Kandavas nov., Kandava, Liepu iela 11 - 6
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 63222201
AHauto, SIA
Kandavas nov., Kandava, Ozolu iela 7 - 47
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22445040
AK Celms, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Sabiles iela 8 - 18
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
ALTA V, Vāveres individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Talsu iela 7 - 3
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Avots: CSP)
Alternativas, Sabiedrības integrācijas biedrība
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 7 - 2
Virsmērķis - veicināt Latvijas un ārvalstu organizāciju sadarbības kontaktu tīklu, ilgtspējīgu attīstību, pieredzi, efektivitāti un sabiedrības integrāciju, balstoties uz kopējām pamatvērtībām.
Veicināt profesionālu psiholoģisko atbalstu cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, tādējādi sekmējot sabiedrības intereses un vajadzības.
Veicināt sociālās aizsardzības sistēmas, tādējādi sekmējot sabiedrības iespējas uz sociālās labklājības celšanu.
Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, līdzdalību un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai, kas sekmētu sabiedrības integrācijas tendences.
Veicināt filantropiju jeb labdarību, tādējādi atbalstot sabiedrības vajadzības, kā arī piesaistīt ziedojumu sabiedriskā labuma mērķa īstenošanai.
Veicināt integrētu pieeju kultūras, mākslas, mūzikas, sporta un izglītības procesam - formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbībai vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, kas vērstas uz sabiedrību kopumā t.sk. jaunatni un čigānu (romu) etnisko minoritāti, tādējādi sekmējot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu, iniciatīvu, attīstību, uzņēmību, radošo darbību, identitāti, vēsturi, kultūru, starpetnisku dialogu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Veicināt romu (čigānu) izglītības līmeņa paaugstināšanu un pilnveidošanos, pievēršot uzmanību uz esošo šķēršļu apzināšanu un konstruktīviem izglītības problēmu risinājumiem.
Veicināt sabiedrības tradicionālo kristīgo konfesiju garīgo mantojumu, kas balstīts uz kristīgās ticības pamatiem Bībelē, vērtībām un izpausmēm pasaules kultūras attīstībā.
Veicināt zinātniski - praktisku pētniecību psiholoģiskās darbības ietvarā, izvērtēšanu, konsultēšanu, un cita uz klientu orientēto darbību, kuras mērķis ir veicināt viņa spējas adaptēties savā sociālajā vidē, kā arī organizācijas attīstības sekmēšanu, ievērojot vadības, darbinieku un sabiedrības intereses.
Telefons
+371 28195686 Projektu vadītājs
+371 22361915
E-pasts
alternativas@mail.lv
AMCON, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 14
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29114333
ANCE & IF, SIA
Kandavas nov., Kandava, "Dārziņi"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29361394
Anitas rokdarbi
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 16 - 1
Veicināt amatniecības attīstību, popularizēšanu, amatnieku izstrādājumu realizēšanu.
Annijas biedrība
Kandavas nov., Kandava, Raiņa iela 19A
1.Sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Kandavā, Kandavas novadā, Latvijā un ārvalstīs, it īpaši jauniešu vidū;2.Veicināt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju apguvi un saglabāšanu jauniešu vidū;3.Veicināt tautiskā mantojuma apguvi un atpazīstamību plašākā sabiedrībā, rīkojot un piedaloties amatniecības izstādēs un tirdziņos, iesaistot tajos jauniešus;4.Celt godā Latvijas un Kandavas novada amatu tradīcijas, kā arī atjaunot amatu prestižu sabiedrībā, iesaistīt amatu prasmju apgūšanā Kandavas novada jauniešus.
ARDI PLUS, A.Āboliņa Kandavas pilsētas individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 12 - 61
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARSA, Lēnerta individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Valteru iela 4-21
tirdzniecība
starpniecība
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
tūrisma pakalpojumi
Telefons
+371 63132280
A.S., Kandavas pilsētas A.Strādera individuālā uzņēmuma ražošanas komercfirma
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 47-2
audio-video ierakstu pirkšana, pārdošana, noma
audio, videoaparatūras, tp rezerves daļu iepirkšana un tirdzniecība, noma
mazum-, vairumtirdzniecība
atpūtas organizēšana
kultūras un sporta pasākumu rīkošana
pārstāvniecības funkcijas
starpniecība
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
reklāma un mārketings
u.c. statūtos paredzētā darbība
Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai
Kandavas nov., Kandava, Skolas iela 10
veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
atbalstīt un stimulēt Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu;
iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm;
iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
sniegt materiālu, finansiālu palīdzību,lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
veicināt pieaugušo tālākizglītību
Telefons
+371 28331822
AUTO DITS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Rūmenes iela 3
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26590513
AUTOHOFS, Akciju sabiedrība
Kandavas nov., Kandava, Ozolu iela 5A
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: CSP)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67264972
+371 29128721
AVISCO, SIA
Kandavas nov., Kandava, Dārza iela 10 - 1
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26393852
AZAIDS, L.Kalvas individuālais tirdzniecības uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 2
tirdzniecība
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
starpniecība
Telefons
+371 63131899
BALTDOMUS, SIA
Kandavas nov., Kandava, Kūrorta iela 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67611111
E-pasts
info@baltdomus.lv
BALTFURU, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zemītes iela 6
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29992151
BALTIJAS TERMINĀLU BŪVNIEKS, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 12 - 42
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27557777
BARON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Sabiles iela 23
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (93.05, versija 1.1) (Avots: CSP)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 25969291
Bebrupe, Mednieku klubs
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 7
Medību organizēšana;
Medību tradīciju izkopšana un attīstība;
Lauksaimniecības zemju pasargāšana no medījamo dzīvnieku postījumu nodarīšanas.
Telefons
+371 29444963