• lv

Jaunpiebalgas novads

57° 8' 36.04956", 25° 59' 42.67968"

JAUN-MAGONAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunmagones"
lopkopība
JAUNMAURAGI, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Jaunmauragi"
lopkopība
JAUN-MIGĻI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag.
lopkopība
piena ražošana
gaļas ražošana
mežizstrāde
Jaunmurdēni, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunmurdēni"
JAUN-NĒĶINI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunnēķini"
lopkopība
JAUN-ORMAŅI, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaun-Ormaņi"
augkopībalopkopība
Jaunpiebalga, Mednieku un makšķernieku biedrība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Ceļa-Krūzes"
Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un atpūtai;
Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populācijas bagātināšanā;
Izkopt un pilnīgot medību un makšķerēšanas sporta veidus, organizēt un piedalīties sacensībās;
Pārstāvēt Biedrības biedru intereses, aizstāvēt viņu likumīgās tiesības un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām;
Iesaistīt Biedrības biedrus dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un iespēju robežās sniegt palīdzību nelikumīgas medniecības un makšķerēšanas apkarošanai;
Realizēt uzraudzību par medību likumu un citu ar medībām saistīto likumdošanas aktu ievērošanu savās medību platībās;
Vecināt medību šķirnes suņu audzēšanu un to apmācību darbam;
Veicināt medību tūrisma attīstību;
Organizēt Biedrības biedru medību trofeju uzskaiti un to izstrādāšanu medību trofeju izstādēs.
Telefons
+371 28356148
JAUNPIEBALGAS ATTĪSTĪBAS FONDS
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Kalna iela 12
1)Veicināt sabiedrības apziņas virzību uz ilgtspējīgu attīstību, veidot sabiedrībai pievilcīgu vidi dzīvošanai, darbam un brīvā laika pavadīšanai;2) Apvienot fiziskās un juridiskās personas sadarbības veicināšanai un kopēju mērķu sasniegšanai;3) Lauku vides kvalitātes saglabāšana, attīstība un teritoriju sakopšana un labiekārtošana, nodrošinot vides aizsardzību;4) Infrastruktūras sakārtošana, izveide un saglabāšana;5) Sabiedrības integrācija, vienot dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus;6) Jaunatnes un bērnu izglītošana, aktivizēšana un motivēšana iesaistīties sabiedriskajos procesos un citās aktivitātēs;7) Attīstīt un veicināt iedzīvotāju sporta, veselības un aktīvās atpūtas iespējas, organizēt ar sportu un/vai aktīvo atpūtu saistītus pasākumus un veidot domubiedru klubus un komandas;8) Pensionāru aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanai un interešu apmierināšanai, izglītošana, dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabiedrības dzīvē;9) Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana, uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana, uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, uzņēmējdarbības vides attīstība;10) Mājražošanas, amatniecības un rokdarbu attīstība un popularizēšana;11) Lauku iedzīvotāju nodarbinātības saglabāšana un attīstība, jaunu darba vietu radīšana, preču un pakalpojuma piedāvājuma dažādošana;12) Attīstīt lauku teritoriju tradīcijas un to izkopšanu, kā arī veidot jaunas kultūras mantojuma vērtības, kultūras objektu saglabāšana un attīstība; interešu pulciņi, amatiermāksla;13) Apmācību un semināru organizēšana, izglītošanās iespēju dažādošana vietējiem iedzīvotājiem;14) Meklēt sadarbības iespējas ar ārvalstu organizācijām, kam līdzīgas intereses un popularizēt pieredzi, piedaloties starptautiskajās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus;15) Labdarības pasākumu organizēšana sociāli neaizsargātām un maznodrošinātām iedzīvotāju grupām;16) Veikt publisko darbību, mārketinga aktivitātes;17) Projektu izstrādāšana un īstenošana mērķu sasniegšanai;18) Materiālo un finanšu resursu piesaistīšana biedrības darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai;19) Iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;20) Dibināt kapitālsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas kapitālsabiedrībās;21) Veikt saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai, kā arī citu saimniecisko darbību, kurai nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura;22) Veikt jebkuru likumdošanā atļautu darbību Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei. Telefons
+371 26100933
Jaunpiebalgas novada pašvaldības arodbiedrība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Gaujas iela 4
Pārstāvēt un aizsargāt savu beidru profesionālās, darba, sociālās, ekonomiskās tiesības un likumīgās intereses. Telefons
+371 64107901
Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance, SIA
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Brāļu Kaudzīšu iela 7A - 1
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64162133
+371 64162499
JAUNPIEBALGAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Mazpurviņi"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
JAUNPIEBALGAS SVĒTĀ TOMA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Gaujas iela 23
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
JAUN-RUDGALVJI, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Jaun-Rudgalvji"
lopkopība
JAUN-SKANUĻI, Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Jaun-Skanuļi"
piena-gaļas ražošana
JAUNSKRĀĢI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Gaujas iela 6A
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29443480
JAUN-SPULGAS, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaun-Spulgas"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
JAUN-ŽAGARI, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Jaun-žagari"
lopkopībagraudkopībamežizstrāde
JECIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Lejas Jēci"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64130025
JĒPE, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Meža-Viekšeles"
JP KOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Kalna iela 14
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26569972
E-pasts
jpkoks@inbox.lv
JUVIS, U.Jansona individuālais uzņēmums
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Gaujas iela 9
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 64162163
+371 29172172
KALNA AUGSTĀRI, Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Jaunaugstāri"
lauksaimniecība
KALNA-BALTIŅI, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Kalna Baltiņi"
zemkopība
mājlopu audzēšana
KALNA-BRICI, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Kalna-Brici"
apiņu audzēšana
graudkopība
alus ražošana
mežizstrāde
kokapstrāde
transporta pakalpojumi
visa veida tirdzniecība
KALNA-CELMI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Kalna-Celmi"
lopkopība
KALNA-JAUNSKRĀĢI, Jaunpiebalgasa pagasta A.Kažociņa zemnieka saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Abrupe-2"
lopkopība
cūkkopība
graudkopība
sakņkopība
mežizstrāde
KALNA ĶEIĶI, TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS VEICINĀŠANAS BIEDRĪBA
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Kalna Ķeiķi"
pētīt popularizēt un iedzīvināt mūsdienu sabiedrībā latviešu tradicionālās kultūras pamatvērtības, balstoties uz Jaunpiebalgas novada sadzīves tradīciju apzināšanu un mājas muzicēšanas tradīciju uzturēšanu harmoniskā vidē. Telefons
+371 29632284
KALNA-ĶEIĶI, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Kalna-Ķeiķi"
augļkopība
KALNA ĶĪŠI, Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Zosēnu pag., "Kalna Ķīši"
lopkopība
graudkopība
KALNA KRŪZES, Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas pag., "Kalna Krūzes"
lauksaimniecība
amtniecība