Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601

57° 23' 6.10668132", 21° 32' 45.58013304"

AC Solutions, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29716434
Ape Logic, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26166824
BALTOVENTS, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
B Finance, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26166824
BK Capital, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28664858
Emil Company Europe, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Citu elektroiekārtu ražošana (27.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67291127
Engineering Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 20364800
Excell, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26585177
GrottiApps, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26130939
HydroBalt, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija
Ventspils, Inženieru iela 101
1. rosināt Latvijas valodnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu nacionālā un starptautiskā mērogā;
2. veicināt starpdisciplināru pētniecību un sadarbību;
3. veicināt visu līmeņu studiju un pētniecības integrāciju lietišķajā valodniecībā;
4. sadarbībā ar sociālajiem partneriem popularizēt lietišķo pētījumu izmantojamību un noderīgumu tautsaimniecībā.
Telefons
+371 26458123
RNA Technology, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20030939
Simple Web, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
E-pasts
edgars1988@gmail.com
Ventspils Augstskolas absolventu asociācija
Ventspils, Inženieru iela 101
Biedrības pamatmērķis - apvienot Ventspils Augstskolas absolventus, popularizējot un atbalstot Ventspils Augstskolu, veicinot absolventu iekļaušanos augstskolas pasākumos un mūžizglītības programmās. Apvienot Ventspils Augstskolas absolventus, veicinot augstskolas atpazīstamību. Aktīvi popularizēt Ventspils Augstskolu, piesaistot potenciālos studentus. Sadarboties pasākumu organizēšanā, projektu rakstīšanā un realizēšanā. Organizēt seminārus, kursus absolventu pieredzes apmaiņai, iesaistīt absolventus konferenču organizēšanā. Veidot labāku studentu un zinātnieku atbalsta fondu. Iegūt operatīvāku kontaktu tīklu un veidot sadarbību biznesa attiecību jautājumos.
Sniegt atbalstu studiju programmu izvērtēšanā un attīstībā, prakšu organizēšanā. Sekmēt jauniešu neformālo izglītību un uzņēmējdarbības prasmes pilsoniskajā sabiedrībā. Sekmēt sadarbību starp dažādu sociālo grupu jauniešu organizācijām. Aktualizēt studentu darba nozīmību mūsdienu sabiedrībā, sekmēt jauniešu pilsonisku līdzdalību sakoptas vides veidošanā un uzturēšanā.
Telefons
+371 26745066
Ventspils Augstskolas attīstības fonds
Ventspils, Inženieru iela 101
Sekmēt augstākās izglītības attīstību Ziemeļrietumu Latvijā (Kurzemes reģionā), kas atbilst sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām; veicināt izglītības kvalitātes pieaugumu, zinātnes izaugsmi un tehnoloģiju komercializāciju un jaunu speciālistu sagatavošanu; atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai; piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem, viespētniekiem un pasniedzējiem mācībām un zinātniskajai darbībai, kā arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai; piesaistīt ziedojumus naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī uzkrāt, pavairot un pārvaldīt piesaistītos līdzekļus; veikt jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem, un kura sekmē Nodibinājuma mērķu sasniegšanu. Telefons
+371 22073170
Ventspils Augstskolas Studentu apvienība
Ventspils, Inženieru iela 101
Apzināt un risināt uzdevumus, kas saistīti ar Ventspils augstskolas studentu izglītošanas, sociālo, kultūras, atpūtas, veselības aprūpes, izklaides un materiālo vajadzību apmierināšanu;Radīt iespēju Venstspils augstskolas studentiem izmantot savu akadēmisko un profesionālo potenciālu dažādu sabiedrisko labumu veikšanai. Telefons
+371 28683830
V Lab, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 24206171
E-pasts
hello@vlab.lv
5IT8WEB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 15.03.2018
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
A Class international, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 02.10.2019
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
AGVV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 07.06.2019
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Ambline, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 15.03.2018
Tekstilmateriālu aušana (13.20, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
AMK Baltic, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 13.02.2019
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
AudioGids, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Reorganizēts 12.09.2013
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Skaņu ierakstu producēšana (59.20, versija 2.0) (Avots: GP)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 63629661
+371 28361277
BG Metal Trade Ventspils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 19.03.2014
Digital Media Agency, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 16.06.2015
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 63656074
DMD Services, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 28.08.2019
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22014422
Dynamic Research, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Reorganizēts 12.09.2013
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 22014422
Edible Day, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 20.04.2018
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Eurosearch, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 02.12.2019
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67481593
EVERNET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 15.03.2018
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi (61.20, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 63623036