Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601

57° 23' 6.10668132", 21° 32' 45.58013304"

Ventspils, Inženieru iela 101
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ventspils, Inženieru iela 101
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26126798
E-pasts
basaful@basaful.com
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ventspils, Inženieru iela 101
Ukrainas bēgļu integrācija;
Vispārējās veselības programmas bērniem no Ukrainas;
Emocionāls, psiholoģisks atbalsts ģimenēm un bērniem;
Formālā un neformālā izglītība;
Labdarība;
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, apmācības, mentoringa palīdzība;
Kultūras, sporta un atpūtas pasākumu organizēšana, kultūras pasākumi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, pieredzes apmaiņas projekti.;
Kopīgu programmu izstrāde sadarbībai un attiecību attīstībai starp studentiem, jauniešiem, jaunajām ģimenēm sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā jomā, atbalsts jauniešu iniciatīvām, studentu projekti, zinātniskie projekti Ukraina-Latvija.
Ventspils, Inženieru iela 101
Citu elektroiekārtu ražošana (27.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana (27.51, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26437228
Ventspils, Inženieru iela 101
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ventspils, Inženieru iela 101
1. rosināt Latvijas valodnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu nacionālā un starptautiskā mērogā;
2. veicināt starpdisciplināru pētniecību un sadarbību;
3. veicināt visu līmeņu studiju un pētniecības integrāciju lietišķajā valodniecībā;
4. sadarbībā ar sociālajiem partneriem popularizēt lietišķo pētījumu izmantojamību un noderīgumu tautsaimniecībā.
Ventspils, Inženieru iela 101
Ventspils, Inženieru iela 101
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29464979
+371 22018690
+371 25735787
E-pasts
info@rna-tech.com
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
edgars1988@gmail.com
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 24206171
E-pasts
hello@vlab.lv
Ventspils, Inženieru iela 101
Biedrības pamatmērķis - apvienot Ventspils Augstskolas absolventus, popularizējot un atbalstot Ventspils Augstskolu, veicinot absolventu iekļaušanos augstskolas pasākumos un mūžizglītības programmās. Apvienot Ventspils Augstskolas absolventus, veicinot augstskolas atpazīstamību. Aktīvi popularizēt Ventspils Augstskolu, piesaistot potenciālos studentus. Sadarboties pasākumu organizēšanā, projektu rakstīšanā un realizēšanā. Organizēt seminārus, kursus absolventu pieredzes apmaiņai, iesaistīt absolventus konferenču organizēšanā. Veidot labāku studentu un zinātnieku atbalsta fondu. Iegūt operatīvāku kontaktu tīklu un veidot sadarbību biznesa attiecību jautājumos.
Sniegt atbalstu studiju programmu izvērtēšanā un attīstībā, prakšu organizēšanā. Sekmēt jauniešu neformālo izglītību un uzņēmējdarbības prasmes pilsoniskajā sabiedrībā. Sekmēt sadarbību starp dažādu sociālo grupu jauniešu organizācijām. Aktualizēt studentu darba nozīmību mūsdienu sabiedrībā, sekmēt jauniešu pilsonisku līdzdalību sakoptas vides veidošanā un uzturēšanā.
Ventspils, Inženieru iela 101
Sekmēt augstākās izglītības attīstību Ziemeļrietumu Latvijā (Kurzemes reģionā), kas atbilst sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām; veicināt izglītības kvalitātes pieaugumu, zinātnes izaugsmi un tehnoloģiju komercializāciju un jaunu speciālistu sagatavošanu; atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai; piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem, viespētniekiem un pasniedzējiem mācībām un zinātniskajai darbībai, kā arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai; piesaistīt ziedojumus naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī uzkrāt, pavairot un pārvaldīt piesaistītos līdzekļus; veikt jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem, un kura sekmē Nodibinājuma mērķu sasniegšanu.
Ventspils, Inženieru iela 101
Apzināt un risināt uzdevumus, kas saistīti ar Ventspils augstskolas studentu izglītošanas, sociālo, kultūras, atpūtas, veselības aprūpes, izklaides un materiālo vajadzību apmierināšanu;Radīt iespēju Venstspils augstskolas studentiem izmantot savu akadēmisko un profesionālo potenciālu dažādu sabiedrisko labumu veikšanai.
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 15.03.2018
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 02.10.2019
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 07.06.2019
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 15.03.2018
Tekstilmateriālu aušana (13.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 13.02.2019
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 01.12.2021
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ventspils, Inženieru iela 101
Reorganizēts 12.09.2013
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 23.02.2022
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 19.03.2014
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 16.06.2015
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 28.08.2019
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Reorganizēts 12.09.2013
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 20.04.2018
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 02.12.2019
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 15.03.2018
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 02.12.2019
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution