Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601

57° 23' 6.10668132", 21° 32' 45.58013304"

Ventspils, Inženieru iela 101
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29716434
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20008876
Ventspils, Inženieru iela 101
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26166824
Ventspils, Inženieru iela 101
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 20071212
E-pasts
basaful@basaful.com
Ventspils, Inženieru iela 101
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29716434
Ventspils, Inženieru iela 101
Citu elektroiekārtu ražošana (27.90, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana (27.51, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67291127
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26585177
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26130939
Ventspils, Inženieru iela 101
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
1. rosināt Latvijas valodnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu nacionālā un starptautiskā mērogā;
2. veicināt starpdisciplināru pētniecību un sadarbību;
3. veicināt visu līmeņu studiju un pētniecības integrāciju lietišķajā valodniecībā;
4. sadarbībā ar sociālajiem partneriem popularizēt lietišķo pētījumu izmantojamību un noderīgumu tautsaimniecībā.
Telefons
+371 26176142
Ventspils, Inženieru iela 101
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26398251
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
E-pasts
edgars1988@gmail.com
Ventspils, Inženieru iela 101
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 24206171
E-pasts
hello@vlab.lv
Ventspils, Inženieru iela 101
Biedrības pamatmērķis - apvienot Ventspils Augstskolas absolventus, popularizējot un atbalstot Ventspils Augstskolu, veicinot absolventu iekļaušanos augstskolas pasākumos un mūžizglītības programmās. Apvienot Ventspils Augstskolas absolventus, veicinot augstskolas atpazīstamību. Aktīvi popularizēt Ventspils Augstskolu, piesaistot potenciālos studentus. Sadarboties pasākumu organizēšanā, projektu rakstīšanā un realizēšanā. Organizēt seminārus, kursus absolventu pieredzes apmaiņai, iesaistīt absolventus konferenču organizēšanā. Veidot labāku studentu un zinātnieku atbalsta fondu. Iegūt operatīvāku kontaktu tīklu un veidot sadarbību biznesa attiecību jautājumos.
Sniegt atbalstu studiju programmu izvērtēšanā un attīstībā, prakšu organizēšanā. Sekmēt jauniešu neformālo izglītību un uzņēmējdarbības prasmes pilsoniskajā sabiedrībā. Sekmēt sadarbību starp dažādu sociālo grupu jauniešu organizācijām. Aktualizēt studentu darba nozīmību mūsdienu sabiedrībā, sekmēt jauniešu pilsonisku līdzdalību sakoptas vides veidošanā un uzturēšanā.
Telefons
+371 26745066
Ventspils, Inženieru iela 101
Sekmēt augstākās izglītības attīstību Ziemeļrietumu Latvijā (Kurzemes reģionā), kas atbilst sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām; veicināt izglītības kvalitātes pieaugumu, zinātnes izaugsmi un tehnoloģiju komercializāciju un jaunu speciālistu sagatavošanu; atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai; piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem, viespētniekiem un pasniedzējiem mācībām un zinātniskajai darbībai, kā arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai; piesaistīt ziedojumus naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī uzkrāt, pavairot un pārvaldīt piesaistītos līdzekļus; veikt jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem, un kura sekmē Nodibinājuma mērķu sasniegšanu.
Telefons
+371 22073170
Ventspils, Inženieru iela 101
Apzināt un risināt uzdevumus, kas saistīti ar Ventspils augstskolas studentu izglītošanas, sociālo, kultūras, atpūtas, veselības aprūpes, izklaides un materiālo vajadzību apmierināšanu;Radīt iespēju Venstspils augstskolas studentiem izmantot savu akadēmisko un profesionālo potenciālu dažādu sabiedrisko labumu veikšanai.
Telefons
+371 28683830
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 14.03.2018
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 01.10.2019
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 06.06.2019
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 14.03.2018
Tekstilmateriālu aušana (13.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 12.02.2019
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ventspils, Inženieru iela 101
Reorganizēts 11.09.2013
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 63629661
+371 28361277
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 18.03.2014
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 15.06.2015
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 63656074
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 27.08.2019
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 22014422
Ventspils, Inženieru iela 101
Reorganizēts 11.09.2013
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Telefons
+371 22014422
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 19.04.2018
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 01.12.2019
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 67481593
Ventspils, Inženieru iela 101
Likvidēts 14.03.2018
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 63623036