• lv

Ilūkstes novads

55° 58' 41.71692", 26° 17' 47.43168"

DUBEZERS, Daugavpils rajona kooperatīvā sabiedrība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag.
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65462938
+371 26213738
DUMBLINA, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
Dunduru pļavas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Prodes pag., "Dunduri"
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības (01.70, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26429181
Dviete, Mednieku kolektīvs
Ilūkstes nov., Dvietes pag., Dviete
Attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību;iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā unpopulāciju izkopšanā;organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku;pārstāvēt mednieku intereses, aizstavot viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās, sabiedrībās un citur;palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;realizēt uzraudzību par Medību likuma un Medību noteikumu ievērošanu savās medību platībās;organizēt jauno mednieku apmācības un medību vadītāju apmācības kursus likumā noteiktajā kārtībā. Telefons
+371 29491172
DVIETES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ilūkstes nov., Dvietes pag., Dviete, "Dīķīši" - 1
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
DVIETES SENLEJAS PAGASTU APVIENĪBA
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Pagastmāja"
Dvietes senlejas bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un aizsardzība; tradicionālās lauku ainavas saglabāšana un aizsardzība; ekotūrisma attīstības veicināšana Dvietes senlejā un tās apkārtnē; sabiedrības informēšana un izglītošana Telefons
+371 26109353
Dvietes vīnogas
Ilūkstes nov., Dvietes pag., Dviete, "Madaras"
Veicināt vīnkopju, vīndaru un dārzkopju savstarpējo sadarbību;
Atbalstīt un popularizēt selekcionāra/dārznieka Paula Sukatnieka devumu tautai;
Aizstāvēt un pārstāvēt vīnkopjus, vīndarus valsts un pašvaldības institūcijās;
Veicināt pieredzes apmaiņu;
Biedrības saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus izlietot sava īpašuma uzturēšanai, izglītošanai un attīstībai;
Sniegt pakalpojumus, rīkot izstādes, seminārus un dažādus apmācības kursus.
Telefons
+371 29417614
DVIETIŅA
Ilūkstes nov., Dvietes pag., Dviete, "Pagasta pārvalde"
sekmēt Dvietes un tās apkārtnes sabiedriskās, kultūras, ekonomiskās un sociālās dzīves attīstību, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un izkopšanu;veicināt apkārtējās vides situācijas uzlabošanu un reģiona ilgtspējīgu attīstību;attīstīt iedzīvotāju kapacitāti, mazinot viņu sociālo izolētību un nabadzību;attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību, organizācijām, uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un citām institūcijām. Telefons
+371 65475434
DZELZĪŠI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Dzelzīši"
lauksaimniecības produktu ražošana
DZEŅI, Subates lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Prodes pag., "Dzeņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
DZEŅI, Bebrenes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Dzeņi"
Dziednieks-bioenerģētiķis Daugavietis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Ilūkste, Upes iela 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20028370
Dzimtajai pusei
Ilūkstes nov., Dvietes pag., Dviete, "Virši"
1.Izstrādāt un realizēt projektus, kas saistīti ar pilsētu un lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
2.Sekmēt sadzīves pakalpojumu attīstību pilsētu un lauku teritorijās.
3.Veicināt sociālo un izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu pilsētās un laukos.
4.Atbalstīt brīvā laika dažādošanu, kas uzlabo sabiedrības dzīves kvalitāti.
5.Piesaistīt finansēšanas avotus pārējo Biedrības mērķu sasniegšanai.
6.Izmantot valsts un pašvaldību un citu institūciju radītas iespējas pārējo Biedrības mērķu sasniegšanai.
E-pasts
dzimtajai.pusei@inbox.lv
DZINTARI, Daugavpils rajona Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Dzintari"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65437934
DZINTARI, Šēderes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Dzintari"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29404861
Dzirnavas 1, Šēderes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Šēderes pag., Pašuliene, "Dzirnavas 1"
DŽUNA, Alternatīvo zinātņu starptautiska asociācija
Ilūkstes nov., Šēderes pag., Pašuliene, "6"-5
1.Veicināt alternatīvo zinātņu, netradicionālas medicīnas attīstību un dziednieku profesionālo darbību Latvijā un ārzemēs;
2. Dziednieku profesionālā apmācība, licencēšana un sertificēšana;
3. Veicināt zinātnisko pētījumu izstrādi alternatīvo zinātņu un netradicionālas medicīnas nozarē;
4. Sekmēt netradicionālas medicīnas un ar to saistīto zinātņu, kā arī praktisko sasniegumu apguvi un pilnveidošanu;
5. Sekmēt starptautisko sakaru izveidošanu un paplašināšanu ar netradicionālas medicīnas un ar to saistītu nozaru organizācijām;
6. Sekmēt netradicionālas medicīnas zināšanu izmantošanu sabiedrības labklājības veicināšanā;
7. Apvienot esošos dziedniekus un iesaistīt savā darbībā jaunus dalībniekus;
8. Propagandēt netradicionālas medicīnas sasniegumus Latvijā un ārzemēs;
9. Organizēt konferences, sapulces, seminārus, ekspedīcijas, izstādes, trenīngus;
10. Apvienot dziednieku kopību profesionālo mērķu sasniegšanā, kā arī organizēt biedrības biedru kopīgas atpūtas un izklaides pasākumus;
11. sekmēt minēto mērķu realizēšanai nepieciešamo līdzekļu piesaisti.
Telefons
+371 29992892
Eco Wind Energy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Robežnieki"
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65462439
EGLAINES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ilūkstes nov., Eglaines pag., Eglaine, Jaunatnes iela 4
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
EGLAINES VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Ilūkstes nov., Eglaines pag., Eglaine, Liepu iela 14
Apmierināt reliģiskās, morāles, izglītības un labdarības vajadzības
EGLE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils rajona firma
Ilūkstes nov., Eglaines pag., Eglaine, Gagarina iela 4
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65467488
+371 65437934
EISENIA, IK
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Vecozoli"
EKO ART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Auziņas 1"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26717001
Ekonomēsim Ekoloģiski
Ilūkstes nov., Ilūkste, Jelgavas iela 21
Veicināt vides aizsardzības pasākumus;
Veikt vides ekoloģisko monitoringu;
Mazināt saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz vidi;
Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu;
Popularizēt enerģijas ieguvi no atjaunojamiem energo-resursiem;
Veicināt otrreizējo savākšanu, pārstrādi un tās rezultātā gūto produktu izmantošanu;
Veicināt jaunu risinājumu, pieeju un tehnoloģiju ieviešanu, lai sekmētu ietekmes uz vidi samazināšanu.
Telefons
+371 29447052
EKOPROM, SIA
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 4A
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22332313
EKOTE, SIA
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Kalēji"
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29253587
ELEKTROSERVIS-PROJEKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Cīrulīši" - 9
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29341443
ELKŠŅI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Elkšņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
E.L.Mežsaimniecība, IK
Ilūkstes nov., Prodes pag., "Dzeņi"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Emery, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 8 - 7
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28683986
E-pasts
emery-sia@inbox.lv