Graudu iela 68, Rīga, LV-1058

56° 54' 36.21101076", 24° 4' 52.3016418"

Rīga, Graudu iela 68
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67574775
Rīga, Graudu iela 68
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67700883
Rīga, Graudu iela 68
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29628681
Rīga, Graudu iela 68
Rīga, Graudu iela 68
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29144664
Rīga, Graudu iela 68
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Graudu iela 68
sabiedriskā labuma darbība - Latvijas augstākās izglītības eksportspējas un augstskolu vides internacionalizācijas veicināšana.
Rīga, Graudu iela 68
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Graudu iela 68
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi (79.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26154261
E-pasts
info@baltictravelnews.com
Rīga, Graudu iela 68
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27037885 Noma un tirdzniecība
+371 26222216 Grāmatvedība
+371 28830088 Noma un tirdzniecība
E-pasts
info@bgnoma.lv
Rīga, Graudu iela 68
Akadēmiskā augstākā izglītība (85.42, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67622551
+371 67619008
E-pasts
turiba@turiba.lv
Rīga, Graudu iela 68
Apvienot Biznesa augstskolas Turība absolventus, kuri jūt piederību augstskolai, lai radītu un attīstītu vidi absolventu personības pilnveidei un izglītībai, informācijas un pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai.
Bagātināt Biznesa augstskolu Turība ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem.
Veicināt Biznesa augstskolas Turība attīstību un sekmēt tās virzību uz izcilību, paaugstinot Biznesa augstskolas Turība diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.
Rīga, Graudu iela 68
aizstāvēt un pārstāvēt visu Biznesa augstskolas Turība studējošo intereses akadēmiskos, materiālos, kultūras un sadzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās
Telefons
+371 67607750
+371 26408813 Rūdolfs Freibergs
E-pasts
turibasp@gmail.com
Rīga, Graudu iela 68
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29795164
Rīga, Graudu iela 68
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Graudu iela 68
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Graudu iela 68
1. Apvienot Latvijas drošības profesionāļus un pārstāvēt to intereses;
2. Paaugstināt drošības nozares prestižu uzlabojot tēlu, izglītību un godprātīgas komercdarbības ievērošanu;
3. Veidot sadarbību ar starptautiskajām drošības profesionāļu asociācijām un pārstāvēt asociācijas biedrus tajās;
4. Nodrošināt drošības profesionāļu zināšanu pārnesi vietējā un starptautiskā mērogā;
5. Sniegt konsultācijas drošības jautājumos;
6. Sadarboties ar atbildīgajām institūcijām un rosināt izmaiņas nozari ietekmējošajos normatīvajos regulējumos, kas veicina drošības industrijas sekmīgu attīstību.
Telefons
+371 29996668
E-pasts
dpa@dpalv.lv
Rīga, Graudu iela 68
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.25, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Graudu iela 68
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22420042
Rīga, Graudu iela 68
Laikmetīgās ēšanas kultūras dažādošana un redzesloka paplašināšana
Mazāk zināmo ēdinātaju un tirgus popularizēšana pilsētnieku vidū;
Sabiedrības saliedēšana ar ēdiena palīdzību.
Telefons
+371 27555570
Rīga, Graudu iela 68
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 20544321 Darba dienās no 9-18
E-pasts
info@gravex.lv
Rīga, Graudu iela 68
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29193441
Rīga, Graudu iela 68
1.sekmēt biedru kopīgos centienus transporta attīstības komplekso problēmu atrisināšanai, transporta zinātnes nozares sasniegumu ieviešanai un popularizēšanai, transporta un loģistikas nozares ekspertu, zinātnieku un pedagogu sadarbības paplašināšanai un profesionālas kompetences paaugstināšanai;
2.transporta un loģistikas attīstības lokālo un globālo pamattendenču analīze un prognozēšana, šīs attīstības prioritāro virzienu noteikšana, priekšlikumu izstrāde starptautisko un nacionālo transporta un loģistikas kompleksu pilnveidošanai;
3.moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un transporta procesu vadības līdzekļu integrācija, intelektuālo transporta sistēmu attīstība;
4.transporta nozares personāla akadēmiskās izglītības, profesionālās sagatavotības, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās atbilstoši starptautiskajām prasībām;
5.fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana ar mērķi attīstīt transporta un loģistikas nozari, paaugstināt augstskolu zinātnisko un pedagoģisko darbinieku kompetenci un profesionālo sagatavotību, paaugstināt transporta uzņēmumu speciālistu kvalifikāciju;
6.starptautisko multimodālo pārvadājumu attīstība un valstu sadarbība Eiropas un pasaules transporta sistēmu integrācijai;
7.transporta infrastruktūras attīstība atbilstoši starptautiskajām prasībām;
8.pasažieru un kravu pārvadājumu drošības paaugstināšana, kā arī apkārtējai videi draudzīgu transporta sistēmu izveide;
9.investīciju piesaiste zinātnisko, pētniecības un industriālo projektu izstrādei un realizēšanai transporta un loģistikas nozarē;
10.sadarbība ar radniecīgām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai;
11.zinātnisko, informācijas un organizatorisko servisu izveide un uzturēšana transporta jomas speciālistiem, kā arī valsts, pašvaldību un komerciālajām transporta un loģistikas struktūrām;
12.speciālās literatūras, mācību līdzekļu un mācību grāmatu publicēšana;
13.līdzdalība drukāto un elektronisko zinātniski tehnisko žurnālu izdošanā;
14.cita veida darbība, kas nepieciešama biedrības mērķa sasniegšanai.
Telefons
+371 29460052
Rīga, Graudu iela 68
Rīga, Graudu iela 68
Uzturēt, saglabāt un vairot nekustamā īpašuma vērtību un kvalitāti.
Rīga, Graudu iela 68
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26625334
Rīga, Graudu iela 68
Veicināt sekmīgu apsardzes darbības nozares attīstību Latvijā;
Sekmēt Latvijas apsardzes darbības nozares esošo problēmu mērķtiecīgu risināšanu un taisnīgas konkurences nodrošināšanu;
Sadarboties ar atbildīgajām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, rosināt izmaiņas apsardzes darbības nozari ietekmējošajā normatīvajā regulējumā, kas veicina apsardzes darbības sekmīgu attīstību valstī;
Pārstāvēt Biedrības biedrus tajās Latvijas un, ja nepieciešams, arī starptautiskajās organizācijās, kuras risina Biedrības biedriem aktuālus jautājumus;
Veikt ar Biedrības interesēm saistīto jautājumu virzīšanu atbilstošajās valsts un nevalstiskajās organizācijās.
Telefons
+371 29238833
Rīga, Graudu iela 68
Savu biedru aizstāvība un pārstāvība atbilstoši Starptautisko tiesību normām, Latvijas Republikas Satversmei, likumam "Par arodbiedrībām" un citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un statūtiem, tos apvienojot kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu viņu profesionālās, sociāli ekonomiskās tiesības un intereses.
Telefons
+371 28641353
Rīga, Graudu iela 68
Latvijas transporta sistēmas un ar to saistītās infrastruktūras pilnveidošana, veicinot pētniecisko, mācību institūciju un transporta organizāciju potenciālu.
Telefons
+371 29460052
Rīga, Graudu iela 68
sieviešu uzņēmīguma veicināšana, mentoringa kustības Latvijā un Eiropā attīstīšana un popularizēšana, sieviešu līdzdalības sekmēšana sabiedriskajā dzīvē un sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā, pilsoniskās sabiedrības veidošanas, sabiedrības integrācijas Latvijā un Eiropā veicināšana un sabiedrības sociālekonomisku un kultūras problēmu aktualizēšana un risināšana
Telefons
+371 29213550