• lv

Ērgļu novads

56° 55' 25.3434", 25° 40' 31.38672"

Enerģija Plus, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Mehanizatoru iela 12
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27487715
Ērgļa Spārni
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Lazdas"
Atbalstīt un veicināt nometņu darbību un jaunatnes darbinieku apmācību sadarbībā ar evanģēliskām kristīgām draudzēm, juridiskajām un fiziskajām personām Latvijā un ārvalstīs.
Ērglis 7
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, J. Grota iela 7 - 9
nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kura atrodas Jāņa Grota ielā 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamas mājas koplietošanas telpu izmantošanu; slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu izpildīšanu, sagatavot pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesus, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitātes līmeni ēkā; aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses. Telefons
+371 26921105
Ērglis AM, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Jaunkalnijas" - 2
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ĒRGĻI SANUM
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Vidzemes iela 11
1. Uzlabot dzīves kvalitāti Ērgļu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvu dzīves vietai;2. Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīva dzīvesveida aktivitātēs, tādējādi aicinot iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam;3. Veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, infrastruktūras izveidošanu Ērgļu un apkārtējo novadu aktīvākajiem iedzīvotājiem dažādās interešu grupās saistībā ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu;4. Veicināt sociālo, izglītības, veselīga dzīvesveida, sadzīves un citu pakalpojumu sasniedzamību Ērgļu un apkārtējos novados, sakārtojot un izveidojot jaunu infrastruktūru;5. Atbalstīt kultūras, sporta, mūžizglītības, vides aizsardzības, brīvā laika pavadīšanas un citas sabiedriskās aktivitātes, sakārtojot un veidojot jaunu infrastruktūru lauku teritorijās.
Ērglis R, IK
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, J. Grota iela 7 - 9
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĒRGĻU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Piebalgas iela 3
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Ērgļu mūžizglītības biedrība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Oškalna iela 10
1. Veicināt iedzīvotāju tālākizglītību mūža garumā;
2. Veicināt jauno ģimeņu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un mūžizglītību;
3. Veicināt un popularizēt aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu;
4. Veicināt pakalpojumu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām;
5. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada, valsts un starptautiskajos izglītības, kultūras un sporta pasākumos;
6. Radīt iespēju iedzīvotājiem iesaistīties, izrādīt iniciatīvu un līdzdalību novada izglītības, kultūras un sporta vides sakārtošanā;
7. Sadarboties ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām institūcijām un privātpersonām kvalificētu pakalpojumu nodrošināšanā;
8. Piesaistīt un koordinēt finanšu resursus biedrības mērķu realizēšanai.
Telefons
+371 29219384
Ērgļu Novada Sporta Klubs
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Oškalna iela 2 - 7
Veicināt Sporta un aktīvās atpūtas pieejamību Ērgļu Novadā, izveidojot, attīstot un uzturot sporta kompleksus. Uzlabot un daudzveidot dzīves kvalitāti Ērgļu Novadā. Telefons
+371 26472601
Ērgļu pensionāri
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 5
1. Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, ilgtspējīgas un līdzsvarotas vides attīstībā.
2. Aizstāvēt pensionāru sociālās un ekonomiskās tiesības uz sadzīves apstākļu uzlabošanu, garīgās un kultūras vajadzību apmierināšanu, piedalīšanos informatīvajos un izglītojošajos pasākumos valsts un Eiropas finanšu līdzekļu apguvē dzīves kvalitātes uzlabošanai.
3. Kopā ar pašvaldības sociālās palīdzības un veselības aprūpes nodaļu risināt pensionāru sociālās aprūpes problēmas, veicināt sociāli atstumto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā.
4. Veicināt starppaaudžu sadarbību.
5. Organizēt piedalīšanos mūžizglītības programmās.
Telefons
+371 26199372
ĒRGĻU ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Parka iela 4
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
ĒRGĻU SIRDS
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Jumurdas iela 7 - 12
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus;Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Ērgļu novada teritorijas attīstību;Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;Veicināt kopienu sadarbību; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai. Telefons
+371 28330027
Ērgļu Skati
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Jumurdas iela 7 - 12
Organizēt pasākumus, lai cilvēkus mudinātu pievērsties radošākam, aktīvākam dzīves veidam un apkārtnes izzināšanai. Aktualizēt ģimeniskās vērtības un patriotismu. Telefons
+371 28330027
Ērgļu slimnīca, Ērgļu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Parka iela 7
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64871356
+371 29441625
+371 64871471
Ērgļu stacija, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Stacijas iela 1
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29482824
E.S.F., G.Rasas individuālais uzņēmums
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Parka iela 2-1
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64871881
Ezera Skaņas
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Oškalna iela 2 - 7
1. Organizēt netradicionālus, muzikālus pasākumus, pieejamus visiem bez maksas;
2. Veicināt kultūras daudzveidību un ekanomisko izauksmi Madonas novadā un reģionos.
Telefons
+371 26472601
EZERJĀNĪŠI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Jaunsētas"
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29434175
Ezerkalni, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Ezerkalns"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
EZERKALNI, Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Ezerkalni"
lauksaimniecība
Fonds SANA MARE
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Pārsteigumkalns"
Veicināt intelektuālā īpašuma komercializāciju;
sniegt atbalstu intelektuālā īpašuma tiesiskai aizsardzībai;
sniegt finansiālu atbalstu inovatīvo ideju attīstīšanai un veicināt to ieviešanu saimnieciskajā apritē;
sadarboties ar radniecīgām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē Fonda mērķu īstenošanu;
izdot grāmatas, žurnālus, kā arī citus izglītojoša un informējoša rakstura izdevumus;
veicināt mācību grāmatu un metodisko materiālu radīšanu un izdošanu;
rīkot un atbalstīt izstādes, konferences, seminārus un kursus;
veikt jaunatnes brīvā laika organizēšanu, atbalstīt kultūras, mākslas pasākumu un festivālu organizēšanu ar fizisku un juridisku personu piedalīšanos;
veikt citu profesionālu, publisku un saimniecisku darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem un nepieciešami Fonda mērķu īstenošanai.
Telefons
+371 26323170
GARANCI, Jumurdas pagasta Ozoliņa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Garanci"
lauksaimniecība
Glamorous Wood Design, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Cēsu iela 8A - 11
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26124870
GM Ozols, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Mehanizatoru iela 6 - 1
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26404497
GOLD WEGEN, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 40 - 4
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
GRUŅĢI, Zemnieku saimniecība Ērgļu pagastā madonas rajonā
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Gruņģi"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu pārstrāde, realizācija
tirdzniecība
mārketings
reklāma
importa un eksporta operācijas
GUNTA, Guntas Gleizdes individuālais uzņēmums
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Mazā iela 8
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64871526
Harwood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, Nākotnes iela 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
HNB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Priežu iela 1
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28668499
Home Device, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Vidzemes iela 10
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)