• lv

Dagdas novads

56° 5' 50.6886", 27° 40' 48.46332"

Betula, IK
Dagdas nov., Andzeļu pag., Andzeļi, "Asteris" - 3
Biedrība Vēja plūsma
Dagdas nov., Ezernieku pag., Ezernieki, "Jaunpūpoli"
Audzināt ekoloģiski pareizu domāšanu sabiedrībā.Attīstīt vēja ģeneratoru ražošanas efektivitātes uzlabošanu.Piesaistīt investorus inovatīvu vēja enerģijas produktu izgudrošanā.Vienkāršot normatīvos aktus alternatīvās enerģijas ražošanas uzsākšanai.Lobēt vēja un citu alternatīvo enerģijas ražošanas veidu ieviešanai un popularizēšanai Latvijā.
BIRZTALA, Krāslavas rajona Šķaunes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Šķaunes pag., "Lanskorune"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26244161
Birztalas Plus, IK
Dagdas nov., Andrupenes pag., Astašova
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Avots: CSP)
BIŠU KALNS, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Svariņu pag., Veiziniški
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 26405967
E-pasts
Vilis.Mileika@inbox.lv
BITĪTES, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Kovaļki, "Bitītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
BITĪTES, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Murāni, "Bitītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
Blāzmas, Bērziņu pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Bērziņu pag., Porečje, Meža iela 11
BOGUMIR, SIA
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 1 - 1
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64022981
+371 28815820
Borey, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Svariņu pag., Svarinci, Skolas iela 7
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22029259
BRICIS, Krāslavas rajona zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Šķaunes pag., Muižnieki, "Bricis"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība
mežu izstrāde
koksnes pārstrāde, realizācija
celtniecība
komercdarbība
eksporta un importa operācijas
u.c. statūtos paredzētā darbība
BRĪVERI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Brīveri
lauksaimniecības produktu ražošana
BRĪVĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagdas pag., Ozoliņi, "Autodarbnīcas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65653075
BRONKI, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Bronki
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29146340
Bukmuižas mednieks
Dagdas nov., Ezernieku pag., "Ezernieki"
Organizēt medības, izkopt un attīstīt medniecību. Telefons
+371 29247388
BUKMUIŽAS SVĒTĀ LUDVIGA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Ezernieku pag., Ezernieki, "Baznīca"
Sasniegt Romas katoļu Baznīcas sūtībai atbilstošus mērķus, kas attiecas uz dievbijību, apustulāta un žēlsirdības darbiem, garīgiem vai laicīgiem
BUVIS R, SIA
Dagdas nov., Andrupenes pag., Zundi, "Jurģi"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26082925
ČADI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Dagdas pag., Vecdome
lauksaimniecības produktu ražošana
CELIŅI, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Račeva
CEĻŠ, Svariņu pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Svariņu pag., Panova, "Ceļš"
Telefons
+371 65660357
CIMOŠKA, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Ķepovas pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
CĪRUĻI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Sloboda
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
Cymuss XL
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Skolas iela 5
Veicināt Latgales kulinārā mantojuma un tradīcijau saglabāšanu,
Sekmēt nacionālās virtuves attīstību;
Popularizēt vietējo produkciju.
Telefons
+371 26458876
Dabas un tradicionālās kultūras atbalsta biedrība "Austrumu robeža"
Dagdas nov., Ķepovas pag., Neikšāni, "Pagastmāja"
Veicināt sociāli ekonomisko attīstību, atjaunot un saglabāt dabas un kultūrvēsturisko mantojumu Dagdas novada pierobežā. Telefons
+371 20204548
DAG, SIA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 34 - 2
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
DAGDAS APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 19
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65653070
+371 65681368
DAGDAS BALTKRIEVU BIEDRĪBA "VERBICA"
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
- Apvienot Latvijas Republikā dzīvojošos baltkrievus un to biedrības nolūkā veicināt baltkrievu valodas, baltkrievu tautas nacionālo tradīciju un kultūras saglabāšanu un attīstīšanu (kultūras centru, fondu, kultūras un izglītības iestāžu un organizāciju, masu informācijas līdzekļu izveidošana, izglītības un labdarības veicināšana un pilnveidošana);
- Aizstāvēt Latvijas Republikā dzīvojošo baltkrievu tiesības savas kultūras un valodas attīstīšanā Latvijas Republikas Satversmes un Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros saglabājot savu etnisku identitāti, aktīvi piedalīsies pilsoniskās savienības uzcelšanā Latvijā;
- Sniegt biedrības biedriem informatīvu, konsultatīvu materiālu un citu palīdzību, informēt baltkrievu diasporu par Baltkrievijas sabiedriskās, politiskās, sociālekonomiskās un kultūras dzīves dažādiem aspektiem;
- Sadarboties ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, nodibināt un paplašināt sakarus ar ārvalstu nacionālajām starptautiskajām un sabiedriskajām organizācijām un asociācijām jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbību;
- Veicināt Latvijas baltkrievu diasporas intelektuāla un radoša potenciāla attīstību un sabiedriskai aktivitātei nepieciešamo apstākļu izveidošanu;
- Veicināt Latvijas baltkrievu diasporas aktīvu līdzdalību tirdzniecības un ekonomiskās attiecībās starp Latviju un Baltkrieviju;
- Rīkot konferences, baltkrievu folkloras ansambļa "VJARBA" koncertus, festivālus un citus pasākumus, kas tiek vērsti uz baltkrievu kultūras popularizēšanu, labu kaimiņattiecību nodibināšanās attīstību.
- Izveidot Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamo materiāli tehnisko, informatīvo un juridisko nodrošinājumu,
- Lai sasniegtu Biedrības noteiktos mērķus, piesaistīt fizisko un juridisko personu labprātīgus ziedojumus un organizēt labdarības pasākumus;
- Biedrības mērķu, kam nav peļņas gūšanas rakstura, sasniegšanai un realizēšanai veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Biedrībai piederošā īpašuma uzturēšanu un izmantošanu.
Telefons
+371 26709156
Dagdas komunālā saimniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Rēzeknes iela 4
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65622083
DAGDAS MEDNIEKS, Mednieku kolektīvs
Dagdas nov., Dagda, Ezera iela 3
Attīstīt medību saimniecību;
apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku;
pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijas un citur.
Telefons
+371 29427803
Dagdas novada lauksaimnieki
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 33A - 1
- veicināt Biedrības darbību un produkcijas noieta sekmēšanu;
- veicināt produkcijas pievienotās vērtības kāpināšanu, lauksaimnieku veiksmīgu attīstību un konkurētspēju;
- sekmēt vietējo lauksaimnieku produktu popularizēšanu, veicināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību, un lauku attīstību.
Telefons
+371 28723382
E-pasts
dagda.lauksaimnieki@inbox.lv