Dagda, Dagdas novads

56° 5' 44.19204", 27° 31' 56.8524"

ALMAZTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 21 - 3
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28706820
Amatmeistars, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 16A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AMATMEISTARS-LE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 16A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65681105
Amelia Ko, SIA
Dagdas nov., Dagda, Ezermalas iela 9
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26360257
ARROW 2013, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 1 - 14
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Atbalsts, Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Sniegt atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, aizstāvēt viņu intereses, radīt iespēju ikvienam realizēt savas ieceres un iniciatīvas, veicināt cilvēku savstarpējo sadarbību un personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, sekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību, veicināt aktivitātes pieaugumu un līdzdarboties demokrātiskos procesos:
* rīkot tikšanās ar Latvijas un pasaules biedrībām (invalīdu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, pensionāru u.c.), organizēt nometnes un citus publiskus pasākumus;
* veicināt cilvēku sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos, īstenot to sociālo aktivizāciju;
* sadarboties un apmeklēt līdzīgas biedrības un nodibinājumus, to organizētos pasākumus Latvijā un citās valstīs;
* aktualizēt cilvēku ar īpašām vajadzībām galvenās problēmas;
* radīt iespējas uzlabot dzīves kvalitāti;
* atbalstīt un veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas;
* piedalīties projektos, veidot partnerību citu biedrību, nodibinājumu projektos;
* rīkot izstādes, plenērus, seminārus u.c. publiskus pasākumus.
Telefons
+371 65622267
ATPŪTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 37
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65624734
+371 26669113
AUTO-MADARA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Ezera iela 3
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (80.41, versija 1.1) (Avots: CSP)
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26463321
BARVIK, SIA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 23 - 7
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28710090
BASTORS, SIA
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 49
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
DAG, SIA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 34 - 2
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
DAGDAS APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 19
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65653070
+371 65681368
DAGDAS BALTKRIEVU BIEDRĪBA "VERBICA"
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
- Apvienot Latvijas Republikā dzīvojošos baltkrievus un to biedrības nolūkā veicināt baltkrievu valodas, baltkrievu tautas nacionālo tradīciju un kultūras saglabāšanu un attīstīšanu (kultūras centru, fondu, kultūras un izglītības iestāžu un organizāciju, masu informācijas līdzekļu izveidošana, izglītības un labdarības veicināšana un pilnveidošana);
- Aizstāvēt Latvijas Republikā dzīvojošo baltkrievu tiesības savas kultūras un valodas attīstīšanā Latvijas Republikas Satversmes un Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros saglabājot savu etnisku identitāti, aktīvi piedalīsies pilsoniskās savienības uzcelšanā Latvijā;
- Sniegt biedrības biedriem informatīvu, konsultatīvu materiālu un citu palīdzību, informēt baltkrievu diasporu par Baltkrievijas sabiedriskās, politiskās, sociālekonomiskās un kultūras dzīves dažādiem aspektiem;
- Sadarboties ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, nodibināt un paplašināt sakarus ar ārvalstu nacionālajām starptautiskajām un sabiedriskajām organizācijām un asociācijām jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbību;
- Veicināt Latvijas baltkrievu diasporas intelektuāla un radoša potenciāla attīstību un sabiedriskai aktivitātei nepieciešamo apstākļu izveidošanu;
- Veicināt Latvijas baltkrievu diasporas aktīvu līdzdalību tirdzniecības un ekonomiskās attiecībās starp Latviju un Baltkrieviju;
- Rīkot konferences, baltkrievu folkloras ansambļa "VJARBA" koncertus, festivālus un citus pasākumus, kas tiek vērsti uz baltkrievu kultūras popularizēšanu, labu kaimiņattiecību nodibināšanās attīstību.
- Izveidot Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamo materiāli tehnisko, informatīvo un juridisko nodrošinājumu,
- Lai sasniegtu Biedrības noteiktos mērķus, piesaistīt fizisko un juridisko personu labprātīgus ziedojumus un organizēt labdarības pasākumus;
- Biedrības mērķu, kam nav peļņas gūšanas rakstura, sasniegšanai un realizēšanai veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Biedrībai piederošā īpašuma uzturēšanu un izmantošanu.
Telefons
+371 28343742
Dagdas komunālā saimniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Rēzeknes iela 4
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65622083
DAGDAS MEDNIEKS, Mednieku kolektīvs
Dagdas nov., Dagda, Ezera iela 3
Attīstīt medību saimniecību;
apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku;
pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijas un citur.
Telefons
+371 29427803
Dagdas novada lauksaimnieki
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 33A - 1
- veicināt Biedrības darbību un produkcijas noieta sekmēšanu;
- veicināt produkcijas pievienotās vērtības kāpināšanu, lauksaimnieku veiksmīgu attīstību un konkurētspēju;
- sekmēt vietējo lauksaimnieku produktu popularizēšanu, veicināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību, un lauku attīstību.
Telefons
+371 28723382
E-pasts
dagda.lauksaimnieki@inbox.lv
Dagdas pensionāru biedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
pensionāru aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanā un interešu apmierināšanai;
pensionāru dzīves apstākļu, problēmu, interešu apzināšana un uzlabošana;
pensionāru izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jautājumos;
dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabiedrības dzīvē;
materiālo un finanšu resursu piesaistīšana biedrības darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29555928
Dagdas Svētītāja Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo draudze
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 9
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
DAGDAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Dagdas nov., Dagda, Ludzas iela 6
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību.
DAGDAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 2
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
DAGNE, Jauniešu biedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 11A
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī Telefons
+371 29973451
DAGS R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 37
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26525566
Dajriki, Klubs
Dagdas nov., Dagda, Dārza iela 4
1.popularizēt un attīstīt karate-do;
2.sporta klubu darbības koorinēšana, organizēšana, apvienošana un sadarbība;
3.popularizēt un aktualizēt veselīgu dzīvesveidu;
4. pieredzes apmaiņa sporta pasākumos;
5. sporta pasākumu Latvijas un starptautiska mēroga organizēšana;
6. veicināt vietējo iedzīvotāju, jauniešu aktivitāti un iesaistīšanos sportā;
7. sporta attīstība Latgalē un Latvijā;
8. popularizēt biedrības darbību un sadarboties ar citām organizācijām, tai skaitā arī ar starptautiskām.
Telefons
+371 29948212
DETALING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Dārza iela 2A
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28839139
Dialux, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 5A
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Fliboo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 25
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
FORTUNE 4, SIA
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 1 - 12
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28387462
FORVEST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 44
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29105900
Foto un video procesu atbalsta biedrība "Spektrs"
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 8
1. Veicināt un attīstīt Dagdas novada iedzīvotāju pašdarbību, prāta spēju attīstību un radošuma izpausmi foto un video procesos;
2. Nodrošināt un veicināt Dagdas novada sabiedrisko procesu un citu novadā nozīmīgu notikumu foto un video materiāla uzņemšanu, attīstību un saglabāšanu nākamām paaudzēm;
3. Dagdas novada iedzīvotāju, sociālo procesu, novada zīmīgo notikumu, dabas ainu, arhitektūras, u.c. vizuālo izveide un saglabāšana, izveidojot speciālo "Vizuālo avotu" bāzi nākamai paaudzei.
4. Bērnu un jauniešu foto un video pulciņa izveide ar nolūku stimulēt to maņas un mentālās spējas.
5. Popularizēt foto un video procesus Dagdas novadā un ārpus novada teritorijas, rīkojot stilizētas izstādes.
6. Nodrošināt Dagdas novada iedzīvotājiem un viesiem poligrāfiskos un tipogrāfiskos pakalpojumus.
7. Popularizēt Dagdas novadu, pielietojot foto un video procesu rezultātā radītas materiālās un nemateriālās lietas, kas tapušas uz cilvēka mentālo, maņu un emociju pamata.
Telefons
+371 29906624
FRAVIA, SIA
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 3A
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26159129
E-pasts
contact@fravia.eu