Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

56° 7' 36.9567984", 27° 0' 55.66037256"

Aglonas absolventi, Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi;
radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās;
atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs;
popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu;
organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību;
pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi;
iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos;
iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai;
veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas.
Telefons
+371 28698580
AGLONAS BAZILIKAS DRAUDZE
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas katoļu Baznīcas mācību, veicināt svētceļojumus uz starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā un sniegt ar tiem saistītos pakalpojumus
Dienvidlatgales dabas parks, SIA
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29106598
EUHARISTISKĀ JĒZUS MĀSU KONGREGĀCIJAS LATVIJAS PROVINCE
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Kristīgo principu īstenošana un garīgās dzīves veicināšana Telefons
+371 29387125
E-pasts
sje_latvija@yahoo.com
Aglonas Bazilikas atbalsta biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Likvidēts 28.07.2009
Intelektuāli un finansiāli atbalstīt Aglonas Bazilikas - kā valstiski nozīmīgas kulūrvēsturiskas un arhitektoniskas vērtības, kā arī Latvijas un starptautiskās sabiedrības kultūras telpā atzītas svētvietas- atjaunošanu, saglabāšanu un attīstību.
Veicinot sabiedrības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, Latvijas kultūras un tradīciju vides attīstību un popularizēšanu pasaules sabiedrībā, Biedrība darbojas sabiedrības labā un veic sabiedriskā labuma darbību.