• lv

Bruņinieku iela, Valmiera

57° 32' 20.04252", 25° 25' 38.33652"

GAUJASKRASTU GRIEZES
Valmiera, Bruņinieku iela 1
1) Veikt latviešu tradicionālās kultūras, etniskās kultūras un uz dokumentālu liecību izpēti balstītās latviešu dzīvesziņas un prasmju restaurēšanu, pagūšanu un lietošanu mūsdienu kultūrvidē.
2) Radīt labvēlīgus apstākļus ikvienam indivīdam radošai līdzdalībai latviešu tautas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm.
Telefons
+371 29459808
VALMIERAS SVĒTĀ SĪMAŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Valmiera, Bruņinieku iela 2
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Valmieras rajona tūrisma apvienība
Valmiera, Bruņinieku iela 4
Likvidēts 29.06.2007
Apvienība aizstāv savu biedru intereses un pārstāv tos;
biedru vārdā veic pārrunas ar valdību, ministrijām, tūrisma firmām u.c.
organizācijām;
pārstāv biedrus starptautiskajās organizācijās;
pilnveido tūrisma politiku;
organizē viesnīcu un viesu māju personāla apmācību;
sekmē informācijas apmaiņu;
veic tūrisma tirgus izpēti; u.c. statūtos paredzētā darbība.