• lv

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201

56° 29' 23.65811628", 25° 52' 43.22458848"

Cerību sala
Jēkabpils, Brīvības iela 45
1. Sekmēt mērķgrupas (turpmāk tekstā-Personas) dzīves kvalitātes uzlabošanu, pieejamību un integrāciju sabiedrībā.
2. Nodrošināt dažādu pakalpojumu pieejamību ar biedrībā esošo rehabilitācijas aprīkojumu.
3. Rast iespēju specifisko speciālistu piesaistei izmantojot attiecīgi biedrībā esošos rehabilitācijas aprīkojumu.
4. Piesaistīt finanšu un citus līdzekļus no valsts un pašvaldības institūcijām, labdarības organizācijām, fondiem, uzņēmējiem un privāta sektora.
5. Uzņemties daļēju aizsardzību par invalīdu tiesību realizāciju veidojot informatīvo tīklu ar likumdevējiem, invalīdu ģimenēm un sabiedrību.
Telefons
+371 29950767
Jēkabpils Invalīdu biedrība
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Invalīdu apvienošana, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā;
biedru kopējo interešu pārstāvība un aizstāvība dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās institūcijās;
kopīgas stratēģijas izstrādāšana biedriem nozīmīgu jautājumu risināšanā;
invalīdu ģimenes locekļu un citu personu, kas vēlas darboties Biedrībā, iesaistīšana Biedrības darbā.
Telefons
+371 26883201
JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS, Biedrība
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana;
Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām un saikni starp indivīdiem, sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību, rosinot indivīdu iesaisti sabiedrisko organizāciju darbā;
Sekmēt brīvprātīgo darbu;
Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība;
Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē šādos veidos:
nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālas izglītības ceļā;
nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.
Telefons
+371 29449622
E-pasts
nvoresursi@inbox.lv
Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Rosināt pensionārus aizstāvēt savas tiesības par cilvēka cienīgu dzīvi;
dibināt pastāvīgus sakarus ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību;
veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu biedrības aktivitāšu organizēšanai.
Telefons
+371 29768833
RODACY
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšana;
piedalīšanās poļu integrācijas procesos Latvijā;
kultūras pasākumu rīkošana;
veikt sabiedriskā labuma darbību;
veicināt pieaugušo mūžizglītību.
Telefons
+371 29155380
Rodņik, Jēkabpils krievu biedrība
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Krievu tautas kultūras, intelektuālā un vēsturiskā mantojuma, garīgo un tikumisko vērtību saglabāšana. Telefons
+371 27001268
SASAISTE, JĒKABPILS PENSIONĀRU APVIENĪBA
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Līdzdalība politikas procesā pašvaldību, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī vecākās paaudzes iedzīvotāju un visas sabiedrības vajadzību risināšanā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Telefons
+371 29213698
VIDES INICIATĪVU CENTRS
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Vidusdaugavas reģiona vides izglītības, informācijas, iniciatīvu un sadarbības procesu koordinēšana;
Vidusdaugavas reģiona vidrūpe un sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšana vides jautājumos;
veidot un uzturēt vides aizsardzības organizāciju sadarbības tīklu Vidusdaugavas reģionā;
vides vispusīgas un ilgtspējīgas attīstības veicināšana, koordinējot un atbalstot aktivitātes lokālā līmenī un rosinot efektīvas un koordinētas nacionālā un Eiropas līmeņa aktivitātes;
veidot iedzīvotāju un industrijas saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi;
veicināt cilvēku un nevalstisko organizāciju aktīvu iesaistīšanos politiskajos procesos ar mērķi ietekmēt lēmumu pieņemšanu gan reģiona, gan Latvijas, gan Eiropas līmenī;
veicināt, lai valsts, pašvaldība un sabiedrība izveido tādu sociālo un ekonomisko nosacījumu sistēmu kopumu, kas paredz resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanos un pašreizējo vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu eksistencei;
veicināt sabiedrības sociālo integrāciju un reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības veidošanā;
veicināt labdarības ieradumu veidošanos un nostiprināšanos vietējā kopienā.
Telefons
+371 29449622
ALK 2, SIA
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Likvidēts 11.08.2017
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
LATGALES UN VIDZEMES PARTNERI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 45
Likvidēts 12.01.2005
Aģenti, kas nodarbojas ar tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu pārdošanu (51.16, versija 1.0) (Avots: UR)