• lv

Auces novads

56° 28' 47.60724", 22° 58' 25.1364"

Auces doktorāts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Auce, Miera iela 4A - 12
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63745069
+371 29414903
Auces dzīvnieku aizsardzības biedrība
Auces nov., Auce, Skolas iela 9A - 5
1. Dzīvnieku īpašnieku atbildības palielināšana.2. Ielas dzīvnieku labklājības nodrošināšana un vairošanās samazināšana. Telefons
+371 22008369
Auces invalīdu biedrība
Auces nov., Auce, Miera iela 13
Nodrošināt invalīdiem iespējas piedalīties brīvā laika un sporta aktivitātēs;
nodrošināt invalīdiem iespēju iekļauties kultūras dzīvē un līdzdarboties uz vienlīdzības principiem;
aizstāvēt invalīdu sociālo un sadzīves vajadzību apmierināšanu atbilstoši LR likumdošanai;
organizēt humānās palīdzības saņemšanu un izsniegšanu invalīdiem.
Telefons
+371 63745954
Auces jauktais koris
Auces nov., Auce, Oskara Kalpaka iela 13
Attīstīt Latvijas kordziedāšanas mākslu un izkopt tās tradīcijas Auces novada iedzīvotāju vidū;
piedalīties dziesmu svētkos, koru konkursos, festivālos, koru salidojumos, valsts svētku un Auces novada pasākumos, koncertos;
reprezentēt Auces novadu sarīkojumos kā Latvijā, tā arī ārzemēs.
AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Auce, Miera iela 29
Cita veida tīrīšanas darbības (81.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63745241
E-pasts
aucesnami@inbox.lv
Auces kristīgo sieviešu organizācija
Auces nov., Auce, Jelgavas iela 1A
Veicināt ģimenes garīgo, morālo un fizisko vērtību saglabāšanu un ģimeņu stiprināšanu. Telefons
+371 29493562
Auces latviešu biedrība
Auces nov., Auce, Miera iela 13
Kalpot sabiedrībai, uzlabot sabiedrības un tās atsevišķo indivīdu labklājību, garīgo un fizisko attīstību. Telefons
+371 26457930
AUCES MELIO, SIA
Auces nov., Auce, Brīvības iela 2
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26649955
AUCES MELIORATORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Auce, Brīvības iela 2
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67275221
Auces novada Sociālo inovāciju parks, Biedrība
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Sniķeres iela 4 - 1
1. Ar inovatīvām metodēm veicināt sociāli mazaizsargāto personu grupu (īpaši - ģimeņu ar bērniem, cilvēku ar invaliditāti un senioru) dzīves kvalitātes uzlabošanos un integrāciju sabiedrībā;
2. Veicināt Auces novada institūciju un iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību novadā notiekošajos politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos procesos;
3. Sekmēt sociālās jomas, kultūras un izglītības, tūrisma, atpūtas, sporta, sabiedrisko pakalpojumu, vides aizsardzības un ekonomikas nozaru attīstību Auces novadā.
Auces novada uzņēmēji
Auces nov., Auce, Jelgavas iela 9 - 2
1. Apvienot Auces novada uzņēmējus, lai kopīgi pārstāvētu to intereses, sakārtotu uzņēmējdarbības vidi un veicinātu Auces novada attīstību;
2. Sniegt izglītojošu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējiem, sekmēt novada uzņēmēju profesionālo izaugsmi;
3. Sadarboties ar citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 26698049
AUCES PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA, Kooperatīvā sabiedrība
Auces nov., Auce, Raiņa iela 11
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63745359
+371 26322642
Auces pensionāru biedrība
Auces nov., Auce, Zemgales iela 16B
Organizēt Auces apkārtnes pensionārus aktīvai sabiedriskai darbībai, to sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti;Sekmēt pensionāru interešu loka paplašināšanu, sniegt pensionāriem morālu un, iespēju robežās, praktisku atbalstu;Aizstāvēt pensionāru intereses visu līmeņu organizācijās, aktīvi sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās;Veicināt invalīdu un vientuļo pensionāru integrāciju sabiedrībā, rosināt viņus aizstāvēt savas tiesības par cilvēka cienīgu dzīvi un atbalstīt Latvijas Pensionāru federācijas aktivitātes šajā virzienā;Sekmēt pensionāru izglītības un kultūras līmeņa celšanu, iesaistīt viņus tūrisma, veselības veicināšanas, sporta un aktīvās atpūtas pasākumos. Telefons
+371 27750545
AUCES PILSĒTAS EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DZĪVĪBAS GAISMA"
Auces nov., Auce, Miera iela 24
Kalpot Dievam, lūdzot un slavējot;
veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē;
palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās;
rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu
AUCES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Auces nov., Auce, Bēnes iela 29
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Auces slimnīca, Auces pašvaldības SIA
Auces nov., Auce, Tehnikas iela 12
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63745067
+371 28760434
Auces vēstures mantojuma saglabāšanas un atbalsta biedrība
Auces nov., Auce, Raiņa iela 2 - 2
-Vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības;-Sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai;-Līdzdarboties un atbalstīt projektus, kas veicina materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu mūsdienās;-Rīkot izglītojošus pasākumus, sekmēt sabiedrības patriotisko apziņu;-Projektu izstrādāšana un iesniegšana projektu konkursos Latvijas un ārvalstu, valsts un sabiedriskās institūcijās; sponsoru piesaistīšana un ziedojumu saņemšana; sadarbības partneru, mecenātu un to līdzekļu piesaistīšana projektu īstenošanā, Latvijas un Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes projektu izstrādāšana;-Līdzekļu piesaistīšana krājuma papildināšanai un saglabāšanai;-Sadarbības veicināšana ar Zemessardzes un Jaunsardzes vienībām, kā arī citām līdzīgām nevalstiskajām organizācijām;-Veikt saimniecisko un citas likumos atļautās darbības. Telefons
+371 29163852
AUCE-T, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Stacijas iela 9
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29463226
Aucex, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Vecauces pag., Vecauce, Akadēmijas iela 5 - 12
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29359541
Ausma, Auces kultūrizglītības biedrība
Auces nov., Auce, Ausmas iela 3
Veidot pozitīvu Auces pilsētas tēlu;
Veicināt un atbalstīt kultūrizglītības darbu;
Saglabāt, papildināt un atjaunot kultūrvēsturiskās vērtības Aucē;
Veicināt kultūras un izglītības iestāžu sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem;
Sniegt iespēju saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un sevi pašapliecināt;
Paaugstināt pašdarbības kolektīvu māksliniecisko līmeni, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un paplašinot darbošanās iespējas;
Iesaistīt bērnus un jauniešus kultūrizglītojošos pasākumos, lai nodrošinātu paaudžu pēctecību un sadarbību;
Veicināt jaunu tradīciju veidošanu un esošo popularizēšanu;
Popularizēt kultūrizglītības darbu ārpus pilsētas un Latvijas robežām;
Piesaistīt līdzekļus kultūrizglītības mērķu sasniegšanai, rīkojot dažādus masu pasākumus.
Iesaistīt Biedrības aktivitātēs sociālā riska grupas (invalīdus, pensionārus, mazākumtautības, maznodrošinātos un nelabvēlīgās ģimenes), lai mazinātu sociālās atstumtības faktorus.
Telefons
+371 29159059
AUSTRUMI, Bergmaņa zemnieku saimniecība
Auces nov., Īles pag., "Austrumi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
AUTO NOMUS, IK
Auces nov., Vītiņu pag., Vītiņi, Liepu iela 3A - 3
AV APSARDZE, SIA
Auces nov., Auce, Oskara Kalpaka iela 4 - 6
Personiskās drošības darbības (80.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28888166
AVA & Ž, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Auce, Varoņu iela 8A
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 26416490
AVERUM, SIA
Auces nov., Auce, Jelgavas iela 9 - 1
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26698049
AVIĶI, Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība
Auces nov., Vītiņu pag., "Aviķi"
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana (10.89, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29404456
AVOTIŅI, Briņķa zemnieku saimniecība
Auces nov., Īles pag., "Avotiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
Bahram Behzad, SIA
Auces nov., Īles pag., Īle, "Dainas" - 15
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27555064
BALTIŅI, Verņa zemnieku saimniecība
Auces nov., Lielauces pag., "Baltiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29506113
BEMEBEL, SIA
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Jaunā iela 4
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26687027