Aloja, Alojas novads

57° 46' 1.6896000000002", 24° 52' 37.50204"

A & A SERVISS, Individuālais komersants
Alojas nov., Aloja, "Induļi"
Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Akmentiņi, Alojas pagasta zemnieku saimniecība
Alojas nov., Aloja, Kalēju iela 7A - 1
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25150214
E-pasts
zsbedrites@inbox.lv
AleDev, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Valmieras iela 1 - 1
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29136356
ALEWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 2A
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26477497
ALLENDORFA
Alojas nov., Aloja, Kluba iela 6 - 2
Veicināt daudzpusīgu un ilgtspējīgu sporta, makšķerēšanas sporta, izglītības, kultūras, sabiedrības veselības, vides un tūrisma jomu attīstību un dažādošanu;
sekmēt un dažādot bērnu, jauniešu un pieaugušo brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanos sporta, makšķerēšanas sporta, kultūras, izglītības, vides un tūrisma aktivitātēs;
sekmēt bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas darbu;
iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā, veicināt saudzīgas attieksmes veidošanu pret apkārtējo vidi un dabu, sapratni par makšķerēšanas sportu, kā vaļasprieku un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
veicināt pašvaldības, organizāciju un dažādu interešu grupu sadarbību;
veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu.
Telefons
+371 29336547
Aloja lex artis
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 16
Veicināt Alojas novada jauniešu pilnvērtīgu garīgo un fizisko attīstību, interesi par kultūru, vēsturi, literatūru, aktīvo atpūtu, sportu;Kultūras un sporta pasākumu organizēšana un to veicināšana;Radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības pasākumus, produktus un pakalpojumus.Veicināt sabiedrības sociālo atbildību, tajā skaitā jauniešu un senioru līdzdalību sociāli atbildīgu pasākumu organizēšanā, ierosināšanā.Veicināt mūžizglītības un profesionālās izaugsmes aktivitātes. Telefons
+371 27762323
ALOJAS DOKTORĀTS, Limbažu rajona ģimenes ārstes Guntas Kundrātes prakse
Alojas nov., Aloja, Kluba iela 6 - 4
ārstu prakse (85.12, versija 1.0) (Avots: CSP)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64031320
ALOJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Alojas nov., Aloja, Baznīcas iela 2
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Alojas mednieku klubs
Alojas nov., Aloja, Lidlauka iela 9
attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilglaicīgas izmantošanas principiem;
apsaimniekot apmedījamās platības, ievērojot Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos aktus;
popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;
veicināt mednieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;
piesaistīt līdzekļus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem biedrības mērķu īstenošanai.
Telefons
+371 29455304
Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta, biedrība
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 39A
1. Veicināt Alojas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā-skola) mācību procesa attīstību, mācību programmu pilnveidošanu, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un modernizāciju;
2. Materiāli atbalstīt un prēmēt Skolas labākos skolēnus un skolotājus;
3. Veicināt skolas skolotāju kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;
4. Veicināt Skolas skolnieku jaunrades projektus, konkursus skolēnu redzesloka un intelekta paplašināšanai;
5. Veicināt Skolas skolnieku interešu izglītību, sporta, kultūras un citas aktivitātes;
6. Sekmēt Skolas mācību procesa modernizāciju un informatizāciju, radoša darba atmosfēras radīšanu;
7. Piedalīties Skolas teritorijas, interjera un vides uzlabošanā.
Telefons
+371 29127040
Alojas novada attīstība, biedrība
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Ar Biedrības un fizisko un juridisko personu ziedojumu līdzekļiem veicināt Alojas novada attīstību sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, kas vērsta uz labdarību, sabiedrisko labumu, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situčijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbībai nav peļņas gūšanas rakstura. Telefons
+371 26423456
Alojas Novada Saimniekserviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: VID)
ALOJAS RADOŠAIS KLUBS"LIEPALE", Biedrība
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, mazinot sociālo spriedzi. Telefons
+371 26423456
ALOJAS SENIORI
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Apvienot Alojas pilsētas un lauku teritorijā dzīvojošos pensionārus, lai kopīgā dabā sasniegtu noteiktos uzdevumus: apzināt pensionāru ikdienas problēmas un informēt par tām pašvaldības institūcijas, aizstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses, veicināt pensionāru informētību un mazināt sociālo izolētību;
sadarboties ar pašvaldību, veselības un sociālās aprūpes institūcijām;
organizēt biedru kopīgus un saturīgus brīvā laika pasākumus;
uzturēt kontaktus un veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijas un ārvalstīs.
Telefons
+371 64024063
ALOJAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS, SIA
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 10
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (85.31, versija 1.1) (Avots: CSP)
Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Aprūpes centru pakalpojumi (87.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29488856
ALS 5, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 1A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29132234
Apbedīšanas birojs "Trīs saujas", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jaunā iela 5
Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26478011
Arbutus
Alojas nov., Aloja, Kluba iela 15
Apzinoties sabiedrību kā nozīmīgu vides sastāvdaļu un sporta nozīmi veselībā, veicināt visas vides sakārtošanu veidojot labvēlīgus apstākļus un infrastruktūru.Veidot un atbalstīt interešu izglītības grupas.Veicināt mājražošanas un mazās uzņēmējdarbības attīstību.Veicināt uzņēmēju un nevalstisko organizāciju sadarbību.Piedalīties un veicināt sadarbību ar dažādu sporta veidu federācijām, veselības aizsardzības organizācijām un valsts atbildīgajām institūcijām, lai panāktu uzlabojumus vidē, infrastruktūrā un sabiedrības informētībā.Veikt informējošu un izglītojošu darbu sabiedrībā.
ARMADI DARBNĪCA, IK
Alojas nov., Aloja, Jaunā iela 28
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai
Alojas nov., Aloja, Ausekļa iela 1
Veicināt Alojas Ausekļa vidusskolas (turpmāk tekstā- Skola) mācību procesa attīstību, mācību programmu pilnveidošanu, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un modernizāciju;
Materiāli atbalstīt un prēmēt Skolas labākos skolēnus un skolotājus;
Veicināt Skolas pedagogu kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;
Veicināt Skolas audzēkņu jaunrades projektus, konkursus skolēnu redzesloka un intelekta paplašināšanai;
Veicināt Skolas skolnieku ārpusskolas interešu izglītību, sporta, kultūras un citas aktivitātes;
Sekmēt Skolas mācību procesa modernizāciju un informatizāciju, radoša darba atmosfēras radīšanu;
Piedalīties Skolas teritorijas, interjera un vides uzlabošanā.
Telefons
+371 29364737
ATVASARAS, Alojas pagasta zemnieku saimniecība
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 2A
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64031512
AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBAS ALOJAS LUTERĀŅU DRAUDZE
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 38
Evaņģēlija pasludināšana un sakramentu pārvaldīšana draudzē, kā arī Evaņģēlija pasludināšana draudzes rīkotos pasākumos un misijas veidā Telefons
+371 64031281
AVOTIŅŠ LC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 9
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 64031176
+371 64021342
+371 64070238
Basketbola klubs " Aloja"
Alojas nov., Aloja, Jaunā iela 12
Basketbola attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana. Telefons
+371 26427291
BĒRZIŅI, Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība
Alojas nov., Aloja, "Bērziņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
BM Woodworking, SIA
Alojas nov., Aloja, Kluba iela 5 - 34
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25926776
BŪSI VESELS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 10
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26487469
CELMIŅI, Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība
Alojas nov., Aloja, "Celmiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Četras debess puses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Brīvības iela 10
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28669198
CĪRULĪŠI, Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība
Alojas nov., Aloja, "Cīrulīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)