• lv
Latvija

Alejas iela, Dagda, Dagdas novads

56° 5' 45.25116", 27° 31' 53.8806"

Amatmeistars, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 16A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AMATMEISTARS-LE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 16A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65681105
BARVIK, SIA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 23 - 7
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28710090
DAG, SIA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 34 - 2
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
DAGDAS APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 19
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65653070
+371 65681368
DAGDAS BALTKRIEVU BIEDRĪBA "VERBICA"
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
- Apvienot Latvijas Republikā dzīvojošos baltkrievus un to biedrības nolūkā veicināt baltkrievu valodas, baltkrievu tautas nacionālo tradīciju un kultūras saglabāšanu un attīstīšanu (kultūras centru, fondu, kultūras un izglītības iestāžu un organizāciju, masu informācijas līdzekļu izveidošana, izglītības un labdarības veicināšana un pilnveidošana);
- Aizstāvēt Latvijas Republikā dzīvojošo baltkrievu tiesības savas kultūras un valodas attīstīšanā Latvijas Republikas Satversmes un Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros saglabājot savu etnisku identitāti, aktīvi piedalīsies pilsoniskās savienības uzcelšanā Latvijā;
- Sniegt biedrības biedriem informatīvu, konsultatīvu materiālu un citu palīdzību, informēt baltkrievu diasporu par Baltkrievijas sabiedriskās, politiskās, sociālekonomiskās un kultūras dzīves dažādiem aspektiem;
- Sadarboties ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, nodibināt un paplašināt sakarus ar ārvalstu nacionālajām starptautiskajām un sabiedriskajām organizācijām un asociācijām jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbību;
- Veicināt Latvijas baltkrievu diasporas intelektuāla un radoša potenciāla attīstību un sabiedriskai aktivitātei nepieciešamo apstākļu izveidošanu;
- Veicināt Latvijas baltkrievu diasporas aktīvu līdzdalību tirdzniecības un ekonomiskās attiecībās starp Latviju un Baltkrieviju;
- Rīkot konferences, baltkrievu folkloras ansambļa "VJARBA" koncertus, festivālus un citus pasākumus, kas tiek vērsti uz baltkrievu kultūras popularizēšanu, labu kaimiņattiecību nodibināšanās attīstību.
- Izveidot Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamo materiāli tehnisko, informatīvo un juridisko nodrošinājumu,
- Lai sasniegtu Biedrības noteiktos mērķus, piesaistīt fizisko un juridisko personu labprātīgus ziedojumus un organizēt labdarības pasākumus;
- Biedrības mērķu, kam nav peļņas gūšanas rakstura, sasniegšanai un realizēšanai veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Biedrībai piederošā īpašuma uzturēšanu un izmantošanu.
Telefons
+371 28343742
Dagdas pensionāru biedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
pensionāru aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanā un interešu apmierināšanai;
pensionāru dzīves apstākļu, problēmu, interešu apzināšana un uzlabošana;
pensionāru izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jautājumos;
dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabiedrības dzīvē;
materiālo un finanšu resursu piesaistīšana biedrības darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29555928
DAGDAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 2
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
DAGNE, Jauniešu biedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 11A
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī Telefons
+371 29973451
HORIZONTS, Dagdas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65653883
+371 25977659
KRONS-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 33 - 3
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20222712
Nodibinājums Dagdas novada mikrouzņēmēju atbalstam
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Dagdas novada teritorijā. Telefons
+371 22421729
VTV 14, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 21 - 3
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29152078
AS "SEB banka" Dagdas filiāle
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Likvidēts 08.01.2013
BCC Legal Advises, SIA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 23 - 6
Likvidēts 21.03.2016
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 29263416
DAGDAS 16.CEĻU PĀRVALDE, Bezpeļņas organizācija Valsts uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 41
Reorganizēts 01.10.1997
valsts autoceļu uzturēšana un saglabāšana
autoceļu un autoceļu kompleksā ietilpstošo būvju remonts
autoceļu būvmateriālu ražošana
autoceļu projektēšana
mežizstrāde
remonta-celtniecības darbi
naftas produktu uzglabāšana un tirdzniecība
kokapstrāde un kokmateriālu ražošana
maksas pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība


Telefons
+371 65653567
+371 65652102
DAGDAS CEĻI, Valsts akciju sabiedrības "LATGALES CEĻI" filiāle
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 41
Likvidēts 22.02.2000
ceļu būvniecība, tai sk. ielu, laukumu un ar to saistīto inženierbūvju un komunikāciju uzturēšana
remonts un būvdarbi
grants un smilts karjeru izstrāde
dažādu izstrādājumu ražošana, tai sk. autoceļu uzturēšanas materiālu un būvmateriālu sagāde
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 65653567
DZINĒJS D, Dagdas pilsētas Ivana Jureviča individuālais uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 5-23
Likvidēts 18.09.2006
Automobiļu tehniskā apkope un remonts (50.20, versija 1.0) (Avots: CSP)
Automobiļu tehniskā apkope un remonts (50.2, versija 1.0) (Avots: UR)
KREDO V, Dagdas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 29
Likvidēts 26.05.2003
ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Slēgtās ēdnīcas (55.51, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65625337
RADEO, IK
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 35a-2
Likvidēts 22.06.2005
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka (52.11, versija 1.1) (Avots: CSP)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (52.1, versija 1.0) (Avots: UR)
Realus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 30 - 5
Likvidēts 22.12.2016
Alus ražošana (11.05, versija 2.0) (Avots: GP)
SAULESKRASTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 30 - 4
Likvidēts 18.05.2017
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
SILTUMS-DAGDA, Dagdas pilsētas pašvaldības uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 4
Reorganizēts 24.09.2001
Tvaika un karstā ūdens piegāde (40.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65652251
VARIANTS X, Krāslavas rajona S.Safronova individuālais uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 35-17
Likvidēts 09.12.2002
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Automobiļu pārdošana (50.1, versija 1.0) (Avots: UR)