• lv

Aizpriežu iela 34, Rīga, LV-1006

56° 58' 21.79169616", 24° 11' 41.27996832"

Rīgas jaunā skola
Rīga, Aizpriežu iela 34
Vispārīgais mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību izglītošanas procesā, tā paplašinot iespējas īstenot katra indivīda izaugsmi un sekmējot pozitīvu pārmaiņu norisi kopienā.
Biedrības specifiskie mērķi.
Radīt atbalstošu vidi, kas veicinātu dažādu bērnu un jauniešu aktīvu, personiski nozīmīgu līdzdalību mācīšanās procesā;
Izglītot dažāda vecuma bērnus un jauniešus, maksimāli sekmējot viņu sociālo, emocionālo, fizisko un kognitīvo izaugsmi.
Rosināt vecāku aktīvu līdzdalību bērnu izglītošanā:
a) izmantot vecāku dažādos resursus bērniem draudzīgas, mācīšanos rosinošas vides radīšanas procesā;
b) izglītot vecākus un sekmēt vecāku savstarpējas sadarbības un atbalsta sistēmas izveidi.
Sekmēt mūsdienīgu, zinātniski pamatotu prakšu pielietošanu formālajā un neformālajā mācību procesā, līdz ar to rosinot pārmaiņas izglītībā:
a) iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem, kas raksturo empīriski pamatotu bērnu un jauniešu dažādās izaugsmes veicināšanu;
b) īstenot izglītošanās procesa, rezultātu un politikas pētniecību, iegūtos datus paužot plašākai sabiedrībai;
c) iepazīstināt pedagogus, vecākus un plašāku sabiedrību ar efektīvu mācību procesa organizāciju un norisi;
d) veidot metodiskos materiālus izglītošanās procesa pilnveidei, tā radot iespējas sniegt personificētu atbalstu dažādu bērnu mācīšanās procesā;
e) izglītot pedagoģisko un atbalsta personālu;
f) konsultēt izglītības iestādes par mācību procesa norisi un tā pilnveidošanas iespējām.
Telefons
+371 26828877