• lv

Aglonas novads

56° 6' 32.04216", 27° 7' 43.04172"

1991. gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Savākt vēsturisko, vizuālo un cita veida informāciju par 1991.gada notikumu norisi, kuru nodot Barikāžu muzeja fondam;
2. Apzināt un apkopot ziņas par 1991.gada janvāra un augusta notikumu dalībniekiem Latgales reģionā;
3. Apkopot ziņas par notikumu dalībnieku materiālo stāvokli un sniegt nepieciešamo informāciju pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvo barikāžu dalībnieks;
4. Popularizēt savākto materiālu masu informācijas līdzekļos un caur atsevišķiem Fonda izdevumiem;
5. Informēt valsts institūcijas par šo personu sociālo stāvokli un sniegt juridisko, morālo un materiālo atbalstu 1991.gada barikāžu notikumu dalībniekiem;
6. Atzīmēt, kopt un apzināt 1991.gada notikumu piemiņas vietas Latgales novados un pagastos;
7. Veicināt izstāžu organizēšanu par Latvijas brīvības notikumiem 1991.gadā;
8. Sadarboties ar izglītības, kultūras, pašvaldības iestādēm jauniešu patriotisma audzināšanā;
9. Organizēt piemiņas dienas sarīkojumus un aktīvi tajos piedalīties;
10. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu pilsoņu organizācijām, saņemt ziedojumus un dāvinājumus;
11. Sniegt priekšlikumus pašvaldības iestādēm par piemiņas vietu atzīmēšanu, sakopšanu un saglabāšanu;
12. Slēgt līgumus par konkrētu darbību veicināšanu ar pašvaldībām, organizācijām un privātpersonām;
13. Sadarboties ar Latvijas un citu zemju līdzīgām sabiedriskām organizācijām un fondiem, slēgt sadarbības līgumus;
14. Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju;
15. Veicināt cieņu pret vēsturiskajiem notikumiem, piedalīties starptautiskajos projektos un pieredzes apmaiņas programmās;
16. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienību, Latvijas Ministriju un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības proigrammās.
Telefons
+371 29138031
ĀBELĪTES, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglonas Madelāni, "Ābelītes"
Telefons
+371 65315236
AG 21, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Stašķeviči, "Stašķeviču dzirnavas"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29407904
aglona.net
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Kalna iela 12
Veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos.
Veicināt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās.
Veicināt pilsonisko līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskas un demokrātiskas valsts elementus.
Piedalīties procesos, kuriem jānodrošina sabiedrības interešu ievērošanu un sniegt sabiedrības locekļiem atbalstu to interešu aizstāvībai.
Veikt politisko procesu pētniecību un analīzi, izveidot informatīvo interneta mājas lapu.
Veikt pasākumus sabiedrības izglītošanā, savu tiesību apzināšanā.
Veicināt pieaugušo tālākizglītību, bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšanu, starpetniska dialoga veicināšanu.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu novada teritorijas attīstību.
Veicināt efektīvāku sadarbību un atbalstu starp novadu domēm un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, daudzveidojot tūrisma piedāvājuma klāstu, piesaistot Eiropas Savienības fondu finanses.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai.
Piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās, atbalsts ģimenēm, sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana u.c.
Piedalīties vides aizsardzībā, sakopšanā, labiekārtošanā un tradīciju saglabāšanā.
Popularizēt novadu kultūras un vēstures mantojumus.
Izmantot novadu kultūras un vēstures mantojumu tūrisma produktu attīstībai, jaunu tūrisma produktu veidošanai un popularizēšanai, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā.
Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Labdarības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
Veikt informatīvo, dokumentālo u.c. veida video sižetu, raidījumu un filmu veidošanu par tēmām, kas nepieciešamas biedrības mērķu sasniegšanai un tās darbības atspoguļošanai.
Veidot novada vēstures video hronikas arhīvu.
Aglonas absolventi, Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi;
radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās;
atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs;
popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu;
organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību;
pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi;
iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos;
iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai;
veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas.
Telefons
+371 28698580
AGLONAS BAZILIKAS DRAUDZE
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas katoļu Baznīcas mācību, veicināt svētceļojumus uz starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā un sniegt ar tiem saistītos pakalpojumus
AGLONAS CAKULI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 4
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26475335
+371 29194362
+371 29275701
E-pasts
aglonascakuli@one.lv
aglonasalpi@inbox.lv
Aglonas Ceļmalas, IK
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Aglonas iela 10
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Aglonas doktorāts-S, SIA
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunaglonas iela 7
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26409008
Aglonas izglītības veicināšanas biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona, Rušonas iela 11
Skolēnu un pieaugušo tālākizglītības nodrošināšana;veicināt izglītības iespējas Latgales iedzīvotāju bērniem;veicināt bērnu tiesību ievērošanu. Telefons
+371 26477083
Aglonas novada ezeru apsaimniekotājs
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 11
Makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana;
ezeru apsaimniekošana;
zivju resursu aizsardzība un pavairošana;
licencētās makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas organizēšana;
makšķerēšanas tūrisma attīstība;
vides izglītības veicināšana.
Telefons
+371 28348740
Aglonas novada senioru biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās;
pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana;
labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē;
sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Telefons
+371 26105359
Aglonas novada vecāki izglītībai, Biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 2 - 3
Atbalstīt, veicināt un uzlabot kvalitāti pedagoģiskajā un audzināšanas darbā.
Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi.
Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa.
Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas.
Pilnveidot un atbalstīt Aglonas novadā karjerizglītības un profesionālās izglītības pasākumus.
Strādāt pie pirmskolas audzināšanas un izglītošanas metožu un iespēju diapazona paplašināšanas, radot alternatīvas mācību iespējas pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
Iestāties par bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku tiesību aizsardzību, drošību un veselību, organizēt informatīvos pasākumus.
Piedalīties nometņu, koncertu un citu pasākumu organizēšanā, veicinot bērnu un jauniešu formālās izglītības attīstīšanu un pilnveidošanu, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu, starp līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās.
Atbalstīt Izglītības iestāžu saimniecisko darbību.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās.
Pilnveidot vidi izglītības telpu un pagalmu teritorijā, labiekārtošanas darbu organizācija, atbalsts un finansēšana.
Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju.
Veicināt cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
AGLONAS SPĒKS, Akciju sabiedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Lopoti, "Cirīšu hidroelektrostacija"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29426137
AGNESE, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Rēzeknes iela 6
lauksaimniecības produktu ražošana
AJ GRAVELS, SIA
Aglonas nov., Grāveru pag., "Smiltskalni"
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29492042
Akmeņgravas, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., Raginski, "Akmeņgravas"
Alin Tito, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Smani, "Mežaudži"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20399073
Alksniena
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Šķeltova, Daugavpils iela 7
1. Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana - teritorijas labiekārtošana un ilgtspējīga attīstība;
2. Brīvā laika pavadīšanas dažādošana pagasta iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem;
3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
4. Sadarbības veicināšana starp pagasta pārvaldi, iedzīvotājiem, vietējo iniciatīvu atbalstu;
5. Tūrisma iespēju dažādošana.
Telefons
+371 29376648
APRES, Preiļu rajona Sargsjana individuālais uzņēmums
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 2-3
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65315247
ARPA, Latvijas Republikas Preiļu rajona zemnieku kopdarbības sabiedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 65315441
+371 29509351
ĀTRUMZEME, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Voguļi
lauksaimniecības produktu ražošana
AVOTIŅI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Suhailina, "Avotiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZGALES DIEVA APREDZĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aglonas nov., Aglonas pag., Bērzgale, "Bērzgales baznīca"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
BIEŠONI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Bēšoni
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
Telefons
+371 65315252
BIOPLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Sopuški, "Pakalni"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65681105
BMLV, SIA
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Dunski, "Kalna Bernāni"
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BOTORI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Botori
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65317613
BroKapitāls, SIA
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunmuižas iela 18
CIRĪŠI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., "Cirīši"
lauksaimniecības produktu ražošana