Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads

Adrese iepriekš atradās Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
56° 7' 35.38164", 27° 0' 52.55532"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Kalna iela 12
Veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos.
Veicināt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās.
Veicināt pilsonisko līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskas un demokrātiskas valsts elementus.
Piedalīties procesos, kuriem jānodrošina sabiedrības interešu ievērošanu un sniegt sabiedrības locekļiem atbalstu to interešu aizstāvībai.
Veikt politisko procesu pētniecību un analīzi, izveidot informatīvo interneta mājas lapu.
Veikt pasākumus sabiedrības izglītošanā, savu tiesību apzināšanā.
Veicināt pieaugušo tālākizglītību, bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšanu, starpetniska dialoga veicināšanu.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu novada teritorijas attīstību.
Veicināt efektīvāku sadarbību un atbalstu starp novadu domēm un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, daudzveidojot tūrisma piedāvājuma klāstu, piesaistot Eiropas Savienības fondu finanses.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai.
Piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās, atbalsts ģimenēm, sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana u.c.
Piedalīties vides aizsardzībā, sakopšanā, labiekārtošanā un tradīciju saglabāšanā.
Popularizēt novadu kultūras un vēstures mantojumus.
Izmantot novadu kultūras un vēstures mantojumu tūrisma produktu attīstībai, jaunu tūrisma produktu veidošanai un popularizēšanai, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā.
Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Labdarības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
Veikt informatīvo, dokumentālo u.c. veida video sižetu, raidījumu un filmu veidošanu par tēmām, kas nepieciešamas biedrības mērķu sasniegšanai un tās darbības atspoguļošanai.
Veidot novada vēstures video hronikas arhīvu.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi;
radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās;
atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs;
popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu;
organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību;
pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi;
iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos;
iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai;
veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas katoļu Baznīcas mācību, veicināt svētceļojumus uz starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā un sniegt ar tiem saistītos pakalpojumus
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 4
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26475335
+371 29275701
+371 29194362
E-pasts
aglonascakuli@one.lv
aglonasalpi@inbox.lv
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunaglonas iela 7
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 11
Makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana;
ezeru apsaimniekošana;
zivju resursu aizsardzība un pavairošana;
licencētās makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas organizēšana;
makšķerēšanas tūrisma attīstība;
vides izglītības veicināšana.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 2 - 3
Atbalstīt, veicināt un uzlabot kvalitāti pedagoģiskajā un audzināšanas darbā.
Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi.
Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa.
Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas.
Pilnveidot un atbalstīt Aglonas novadā karjerizglītības un profesionālās izglītības pasākumus.
Strādāt pie pirmskolas audzināšanas un izglītošanas metožu un iespēju diapazona paplašināšanas, radot alternatīvas mācību iespējas pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
Iestāties par bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku tiesību aizsardzību, drošību un veselību, organizēt informatīvos pasākumus.
Piedalīties nometņu, koncertu un citu pasākumu organizēšanā, veicinot bērnu un jauniešu formālās izglītības attīstīšanu un pilnveidošanu, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu, starp līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās.
Atbalstīt Izglītības iestāžu saimniecisko darbību.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās.
Pilnveidot vidi izglītības telpu un pagalmu teritorijā, labiekārtošanas darbu organizācija, atbalsts un finansēšana.
Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju.
Veicināt cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās;
pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana;
labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē;
sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 5 - 5
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Rēzeknes iela 6
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 2 - 3
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Kalna iela 3
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63125558
E-pasts
vilius@bestfert.lt
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunmuižas iela 18
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 2 - 2
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 31
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana;
2. Latviska un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana;
3. Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana;
4. Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana;
5. Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana;
6. Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana;
7. Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana;
8. Nodarbinātības veicināšana;
9. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana;
10. Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts;
11. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;
12. Vietējā mēroga problēmu (iedzīvotāju sociālā atstumtība, bezdarbs, sociālo pakalpojumu nepieejamība, atkarības, ģimenes krīzes, darbs ar jauniešiem utt.) efektīva un inovatīva risināšana;
13. dialoga veidošana starp valsts iestādēm, skolām un iedz;ivotājiem izglītības, kultūras un vides uzlabošanas, labiekārtošanas un nodarbinātības pasākumos;
14. sociālās uzņēmējdarbības attīstība - izglītības pasākumi, prakses, uzņēmumu veidošana
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 7
Muzeju darbība (91.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 22
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Kalna iela 12
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 1A - 23
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Kristīgo principu īstenošana un garīgās dzīves veicināšana
Telefons
+371 29387125
E-pasts
sje_latvija@yahoo.com
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 15
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunciema iela 8
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29289358
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Alejas iela 7
Latviešu goda tradīciju kopšana un popularizēšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
ēdienu recepšu saglabāšana, popularizēšana, publicēšana;
ēdienu gatavošanas paņēmienu, tradīciju saglabāšana un popularizēšana;
ēdienu gatavošanas amata prasmju nodošana jaunajām paaudzēm;
jauno amatnieku - pavāru, kulināru, pārtikas tehnologu atbalsts;
kursu, apmācību, semināru par ēdienu gatavošanas tradīcijām, paņēmieniem organizēšana;
ēdienu gatavošanas pieredzes apkopošana, popularizēšana;
pasākumu, saistītu ar ēdienu gatavošanu, organizēšana, tradīciju iedibināšana, saglabāšana;
pieredzes apmaiņa Biedrības mērķu sasniegšanas nodrošināšanai;
labdarība
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 8
Motivētas, pašapzinīgas jaunās paaudzes veidošana;
bērnu un jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības procesos;
sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes celšana;
lietderīgas un produktīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veicināšana;
sadarbība ar bērnu un jauniešu biedrībām Latvijā un Eiropā;
bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšana;
bērnu un jauniešu spēju un prasmju aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī attīstīšana;
bērnu un jauniešu nodrošināšana ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju;
sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū;
pilsoniskās sabiedrības veidošana.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 5 - 5
Cīņu sporta pieejamības un attīstības veicināšana Latvijas reģionos;
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā;
Iespēju nodrošināšana nodarboties ar jauktajām cīņām speciāli aprīkotās telpās, kur ir pieejams cīņām nepieciešamais inventārs;
Sabiedrības integrācija un saliedēšana;
Veicināt Latvijas jaukto cīņu sporta veiksmīgu integrāciju kopējās Eiropas struktūrās un apritē;
Sporta pasākumu un sacensību organizēšana gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem;
Kvalifikācijas paaugstināšanas semināru un apmācību organizēšana;
Agresijas mazināšana jauniešu vidū;
Sporta nometņu organizēšana.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, "Karaļa kalns"
Organizēt Karaļa Kalna skulptūru parka izveidi;
nodrošināt Karaļa Kalna infrastruktūras attīstību;
veidot Karaļa Kalna parku kā tūrisma objektu un organizēt tūrismu Eiropas Savienības ietvaros.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 35
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
nodrošināt sociālu palīdzību un atbalstu sabiedrības vājākajiem slāņiem;
veicināt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot sabiedrības veselības stāvokli;
atbalstīt izglītības un zinātnes attīstību, sekmēt piekļuvi izglītības iespējām;
veicināt vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību;
radīt iespējas personiskai izaugsmei, pašizglītībai un kultūras pilnveidei;
veidot sabiedrību ar vienlīdzīgām iespējām un cīnīties pret diskrimināciju;
organizēt sabiedriskus pasākumus un aktivitātes, kas veicina kopienas vienotību un attīsta sabiedriskās vērtības;
sadarboties ar citām organizācijām un iestādēm, lai kopīgi īstenotu mērķus un veicinātu labklājību sabiedrībā.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution