• lv

Abavnieki, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

56° 58' 29.12484", 22° 55' 56.6292"

Atbalsts Pūres pamatskolai
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Jaunsātu skola"
Atbalstīt Pūres pamatskolas un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles piedāvāto izglītības programmu kvalitatīvu realizāciju:
Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi;
Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
Atbalstīt pedagogu profesionālās meistarības līmeņa un kompetences paaugstināšanu.
Atbalstīt interešu izglītības, kā arī citu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanu un dažādošanu:
veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
veicināt pieaugušo tālākizglītību;
celt skolas skolēnu, viņu ģimeņu un skolas personāla sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību skolas vides sakārtošanā un uzlabošanā;
Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai uzlabotu interešu izglītības materiāltehnisko bāzi.
Atbalstīt un stimulēt Pūres pamatskolas un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu.
Iestāties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
Veicināt sociālās un etniskās integrācijas procesus.
Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām reģionālā un starptautiskā līmenī.
Telefons
+371 29128865
MARIKS, Tukuma rajona, Kelpšas individuālais uzņēmums
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Straumes"
tirdzniecība ar rūpniecības precēm Telefons
+371 63196240
Mednieku klubs Jaunsāti
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, Parka iela 2
Apvienot individuālos medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā, kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, izglītojošu un labdarības pasākumu organizēšanai. Telefons
+371 28649982
Olivija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, Kalna iela 8
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29173883
Stūrītis
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, "Abavnieki"
Veicināt kultūrvides attīstību, materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanu, iedzīvotāju iesaistīšanu kultūrvides norisēs;
veicināt Latvijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību valstī notiekošajos procesos;
veicināt sociālās, etniskās un politiskās integrācijas procesus;
veicināt vispārēju cilvēktiesību ievērošanu;
uzlabot sabiedrības informētību par valstī un pašvaldībās notiekošajiem procesiem, veicināt informācijas atklātību un pieejamību valsts un sabiedriskajās institūcijās;
aktīvi piedalīties vides aizsardzības procesos, veikt aizsargājamu dabas objektu apsaimniekošanu, rūpēties par vides resursu saglabāšanu un rekultivāciju, veicināt vides izglītību, popularizēt saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi;
veicināt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu un izmantošanu;
atbalstīt ideju par iedzīvotāju mūžizglītību;
aktivizēt brīvprātīgo darbu;
sekmēt ģimenes kā sabiedrības pamatšūnas stabilitātes veicināšanu;
sadarboties ar citām organizācijām.
Telefons
+371 26336716
Zaļpļavnieki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, Kalna iela 8
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26650029
DRAUDZĪBA, Paju sabiedrība
Tukuma rajons, Jaunsātu pagasts, Abavnieki
Likvidēts 06.11.1996
lauksaimniecības produktu ražošana
lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija, tirdzniecība
preču ražošana un realizācija
maksas pakalpojumi
grants-smilts, kūdras ieguve, pārstrāde un realizācija
būvmateriālu ražošana, realizācija,tirdzniecība
Telefons
+371 63123214
+371 63196175
DRAVNIEKI, Jausātu pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma rajons, Jaunsātu pagasts, Abavnieki, Abavas iela 1
Likvidēts 07.01.1998
lauksaimniecības un biškopības preču ražošana, iepirkšana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 63196253